Ny sökning
MX0126

Energi och miljö

Målet med kursen är att ge kunskap om olika energisystem och deras miljöeffekter. Kursen ger en introduktion till energibegrepp, energisystem och teknik för energiomvandling. Den ger en översikt över energistrategier, hållbara energilösningar och olika energislags kopplingar till nationella och globala miljömål. Kursen inkluderar föreläsningar, studiebesök, laborationer och övningar i att lösa praktiska problem relaterade till teori. Muntliga och skriftliga färdigheter övas kontinuerligt under kursen.

Kursvärderingen är avslutad

MX0126-20135 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MX0126

Läsåret 2021/2022

Energi och miljö (MX0126-20098) 2021-12-03 - 2022-01-16

Läsåret 2019/2020

Energi och miljö (MX0126-20092) 2019-12-04 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Energi och miljö (MX0126-20070) 2018-12-07 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Energi och miljö (MX0126-20106) 2017-12-01 - 2018-01-14

MX0126 Energi och miljö, 7,5 Hp

Energy and Environment

Kursplan fastställd

2016-12-02

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 10 hp kemi.

Mål

Kursen syftar till att ge kunskap om olika energislag och deras miljöeffekter, samtidigt som färdigheter i skriftlig- och muntlig framställning tränas. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- redogöra för grundläggande energibegrepp;
- beskriva och reflektera över fördelar och begränsningar med teknik och system för olika energislag med särskild betoning på de förnybara;
- utvärdera energislag med avseende på miljöpåverkan, särskilt avseende effekter i luft och vatten;
- beskriva och med egna ord reflektera över samhällets energitillförsel och användning i förhållande till deras miljö- och klimatpåverkan och
- skriftligt och muntligt dokumentera och presentera ett fördjupningsprojekt inom området energi och miljö.

Innehåll

Kursen inleds med en introduktion till energibegrepp och strategier kopplade till globala och nationella miljömål. Kursen består av följande lärandeaktiviteter:
- föreläsningar om: teknik och system för nyttjande av olika energislag (bl. a. bioenergi, solenergi, vindkraft och vattenkraft); materialbehov och -tillgång för olika typer av energisystem (särskilt vind-, våg- och solenergi); energiomvandling och –lagring; kärnkraft och luftföroreningar och deras effekter på hälsa och miljö;
- laborationer och räkneövningar kopplade till energiomvandling;
- studiebesök till olika energianläggningar;
- ett individuellt projektarbete där studenten analyserar och reflekterar över energisystem kopplade till miljö- och klimatmål. Arbetet presenteras skriftligt och muntligt samt diskuteras vid ett rundabordssamtal och
- examination genom tentamen samt projektarbete.

De schemalagda aktiviteterna inkluderar föreläsningar, räkneövningar, laborationer, handledning, projektredovisning, studiebesök, examination samt utvärdering, medan självstudier inkluderar litteraturstudier och projektarbete.
Obligatoriska moment är handledning, redovisning av projektarbete, studiebesök samt aktivt deltagande vid de muntliga redovisningarna.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen, godkänt projektarbete samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MX0059

Betyg

Lärandemål 1
Redogöra för grundläggande energibegrepp
Lärandemål 2
Beskriva och reflektera över fördelar och begränsningar med teknik och system för olika energislag med särskild betoning på de förnybara
Lärandemål 3
Utvärdera energislag med avseende på miljöpåverkan, särskilt avseende effekter i luft och vatten
Lärandemål 4
Beskriva och med egna ord reflektera över samhällets energitillförsel och användning i förhållande till deras miljö- och klimatpåverkan
Lärandemål 5
Skriftligt och muntligt dokumentera och presentera ett fördjupningsprojekt inom området energi och miljö
5 Studenten kan , med en god förståelse och stor självständighet, tillämpa de grundläggande energibegrepp som behandlas under kursen. Studenten kan, med en god förståelse och stor självständighet, jämföra och utvärdera fördelar och begränsningar med teknik och system för olika energislag Studenten kan, med en god förståelse och stor självständighet, jämföra och utvärdera olika energislag med avseende på miljöpåverkan Studenten kan, med en god förståelse och stor självständighet, jämföra och reflektera över samhällets energitillförsel och användning i förhållande till deras miljö- och klimatpåverkan.
4 Studenten kan tillämpa de grundläggande energibegrepp som behandlas under kursen. Studenten kan, med en god förståelse och ett självständigt resonemang, reflektera över fördelar och begränsningar med teknik och system för olika energislag Studenten kan, med en god förståelse och ett självständigt resonemang, utvärdera olika energislag med avseende på miljöpåverkan Studenten kan, med en god förståelse och ett självständigt resonemang, beskriva och med egna ord reflektera över samhällets energitillförsel och användning i förhållande till deras miljö- och klimatpåverkan
3 Studenten kan redogöra för de grundläggande energibegrepp som behandlas under kursen. Studenten kan beskriva och reflektera över fördelar och begränsningar med teknik och system för olika energislag med särskild betoning på de förnybara Studenten kan utvärdera olika energislag med avseende på miljöpåverkan, särskilt avseende effekter i luft och vatten Studenten kan beskriva och med egna ord reflektera över samhällets energitillförsel och användning i förhållande till deras miljö- och klimatpåverkan Studenten kan;
skriftligt och muntligt dokumentera och presentera ett fördjupningsprojekt samt svara på relevanta frågor

Lärandemålen examineras genom tentamen samt skriftlig- och muntlig presentation av fördjupningsprojekt. Fodringar för godkänd kurs är godkänd tentamen, godkänt projektarbete samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.

1) -
Kommentar: Kursen är baserad på dess föreläsningar. Eventuell litteratur delas ut/görs tillgänglig i samband med föreläsningarna.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Agronomprogrammet - mark/växt Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0126 Anmälningskod: SLU-20135 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 100%