Ny sökning
MV0227

Mark, vatten och meteorologiska processer i skogsekosystemet

Kursen i Mark, Vatten och Meteorologiska Processer i Skogsekosystemet ger dig kunskaper om hur skogsekosystemens sammansättning och funktion bestäms av markens egenskaper, tillgång till vatten samt klimatet. Kunskaper om dessa processer är en förutsättning för ett hållbart nyttjande av den svenska skogen, som utgör en grundpelare för att motverka klimatförändringarna och ställa om till en biobaserad ekonomi.

Fördjupade kunskaper om samspelet mellan skogens vatten- och energibalans samt biologiska och kemiska processer i skogsmarken är avgörande för förståelsen av skogens ekologi och förutsättningarna för att bedriva ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Kursen ger dig även verktyg för kritiskt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt som kan tillämpas på frågor som klimatförändringar, hushållning av mark- och vattenresurser, miljöföroreningar och försurning av mark och vatten.

Föreläsningar och individuella litteraturstudier varvas med organiserade gruppdiskussioner och praktiska övningar med empiriska data och analytiska modeller där du får möjlighet att tillämpa de teoretiska kunskaperna på verkliga problem.

Kursplan och övrig information

Kursplan

MV0227 Mark, vatten och meteorologiska processer i skogsekosystemet, 7,5 Hp

Soil, water, and meteorological processes in the forest ecosystem

Ämnen

Biologi Markvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp på grundnivå varav 40 hp biologi, 15 hp kemi och 7,5 hp inom markvetenskap.

Mål

Kursens mål är att ge studenten en helhetsbild av skogslandskapets och ståndortens övergripande meteorologiska och hydrologiska processer såsom energi- och vattenbalansen liksom centrala fysikaliska, kemiska och biologiska processer i marken. Kursen ger därmed grundläggande kunskaper för ett långsiktigt hållbart skogsbruk i Sverige och globalt. Kursen syftar även till att ge verktyg för analys och kritiskt tänkande som kan tillämpas på frågor som klimatförändringar, hushållning av mark- och vattenresurser, miljöföroreningar och försurning av mark och vatten.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- redogöra för energi- och vattenbalansen och dess olika komponenter över olika vegetationsytor.
- redogöra för energiutbytet mellan mark och atmosfär och hur denna interaktion påverkar klimatet
- diskutera olika skogsbruksåtgärders effekter på energi- och vattenbalansen inom ett givet område.
- beskriva markens beståndsdelar och viktigaste organismgrupper samt deras funktion i systemet.
- redogöra för vattnets bindning och tillgänglighet för vegetationen, grundvattnets rörelser i marken samt huvuddragen i markens luftväxling.
- redogöra för centrala kemiska och biologiska markprocesser, framför allt de som är kopplade till systemets näringsomsättning och förstå hur de är kopplade till markens produktionsförmåga.
- diskutera hur olika miljöfaktorer såsom tillgång på vatten, närings- och energisubstrat samt hur temperatur-, pH- och redoxförhållanden påverkar markprocessernas hastighet och riktning.

Innehåll

Det ämnesmässiga innehållet innefattar momenten meteorologi, hydrologi, markfysik, markkemi och markbiologi inklusive mikrobiologi samt hur detta påverkar och påverkas av skogsskötsel och klimatförändringar. Centrala kemiska och biologiska processer som styr skogens tillgång till makro- och mikronäringsämnen diskuteras utifrån ett hållbarhets- och skogsbruksperspektiv. Det omfattar processer så som vittring, adsorption, biologiskt upptag och mineralisering av näringsämnen, samt nedbrytning och omsättning av organiskt material. Vidare berör kursen viktiga miljöproblem kopplade till modernt skogsbruk som till exempel antropogen och biologisk försurning av mark och vatten, förekomst, spridning av viktiga miljöföroreningar i skogsmarken, samt markens roll som kolsänka. Kursen tar upp markens fysikaliska och hydrologiska processer som kan hjälpa oss att förutsäga vattnets rörelse i marken och växternas tillgång till vatten. Vi tar vidare upp hur olika markegenskaper, skogsskötsel och klimat, inklusive effekterna av klimatförändringarna, påverkar detta. Kursen berör också de processer som reglerar land-atmosfär-utbyten och fördelning av energi. Vi diskuterar hur energiflöden påverkas av olika markytors egenskaper och skogsbruk, och undersöker återkopplingarna mellan energibalansen och klimatförändringarna.

*Genomförande: *

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom:

Det pedagogiska upplägget är föreläsningar, individuella litteraturstudier och organiserade gruppdiskussioner. För stora delavsnitt i kursen gör studenterna övningar baserade på fältdata och modellering som integrerar kunskapen i avsnittet. Övningarna avslutas med ett eller fler seminarier där studenterna presenterar och diskuterar sina resultat.

I kursen fokuseras på följande generella kompetenser:

kritiskt tänkande; problemlösning; vetenskapliga metoder; muntlig kommunikation; skriftlig kommunikation; samarbete

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig redovisning (av projektarbete); godkänd muntlig redovisning • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen bygger på kunskap erhållen i kursen Skoglig marklära och klimatologi (MV0223) under det första året på Skogsvetarprogrammet, men nu med fokus på processer som reglerar interaktionen mellan mark, vegetation och atmosfär och hur detta påverkar val av skogsskötselmetoder.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skogens ekologi och skötsel

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PN-S
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: Marklära, hydrologi och meteorologi (SG0211)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Biologi Markvetenskap
Kurskod: MV0227 Anmälningskod: SLU-30281 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Skogens ekologi och skötsel Studietakt: 100%