Ny sökning
MV0218

Miljögeokemi

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

MV0218-20050 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MV0218

Läsåret 2021/2022

Miljögeokemi (MV0218-20092)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Miljögeokemi (MV0218-20156)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Miljögeokemi (MV0218-20103)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Miljögeokemi (MV0218-20083)

2018-11-06 - 2019-01-20

Kursplan

MV0218 Miljögeokemi, 15,0 Hp

Environmental geochemistry

Ämnen

Markvetenskap Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

A1N

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:

• 150 hp på grundnivå, varav

• 60 hp i ett naturvetenskapligt ämne såsom biologi, lantbruksvetenskap, markvetenskap, geovetenskap, miljövetenskap eller teknik/teknologi,

• 15 hp kemi,

• 15 hp markvetenskap, geovetenskap eller biologi

samt

• Engelska 6.

Mål

Kursens övergripande mål är att ge studenten en fördjupad förståelse av de processer som styr löslighet och transport av metaller, näringsämnen och organiska miljöföroreningar i mark- och vattensystemen, samt ge en inblick i den metodik som används vid riskbedömning av förorenade områden. Kursen skall ge studenten en god teoretisk grund inom ämnet mark- och vattenkemi för vidare studier på avancerad nivå.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• redogöra för hur markens mineral och organiska material är uppbyggda, samt hur de påverkar markvattnets kemiska sammansättning,

• redogöra för grundläggande kemiska principer som reglerar lösligheten av olika typer av ämnen i markoch vattensystemet,

• utföra kvantitativa beräkningar för olika typer av tillämpade markoch vattenkemiska problem,

• utföra en fördjupad riskbedömning av ett område som är förorenat med metaller och/eller organiska ämnen,

• översiktligt redogöra för principer för olika marksaneringsmetoder,

• använda några vanliga, datorbaserade geokemiska modeller för att kvantitativt beskriva löslighet och fördelning av ämnen i mark- vattensystemet.

Innehåll

Kursen ger studenten kunskap i hur man kan tillämpa grundläggande kemisk teori på olika typer av mark- och vattensystem, t ex vid miljöriskbedömning, miljöövervakning, eller rådgivning i växtnäringsfrågor. Kursen ger också grundläggande kunskap om hur man jobbar med att riskbedöma och åtgärda förorenade områden i Sverige och internationellt. Undervisningen sker i form av föreläsningar, räkne- och datorövningar, laborationer och seminarier, där datorövningar, laborationer och seminarier utgör obligatoriska moment

Kursen behandlar följande moment:

• karakterisering av markens fasta beståndsdelar,

• processer i vattenfasen, samt jämvikter med olika mineralfaser,

• sorption av joner och organiska föreningar till mark- och sedimentmaterial,

• redoxprocesser och deras betydelse för lösligheten av olika ämnen i mark- och vattensystem,

• försurande och syraneutraliserande processer i mark- och vattensystem,

• geokemisk modellering,

• metoder för riskbedömning av jordar som är förorenade med tungmetaller och/eller organiska ämnen, med fokus på det svenska systemet för riskbedömning,

• översiktlig beskrivning av olika åtgärdsmetoder för förorenade områden,

• tillämpningar av mark- och vattenkemisk teori inom jordbruks-, skogsbruks- och miljöforskningen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Följande krävs för godkänd kurs:

• godkänd tentamen,

• godkända inlämningsuppgifter,

• godkänt deltagande i obligatoriska övningar.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Mark och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MV0205, BI1094 (delvis)

Betygskriterier

Grading criteria: Environmental geochemistry, 15 HEC (MV0218), 2021

Objectives

Grade 3 - pass

Grade 4 – pass with credit

Grade 5 – pass with distinction

I. Describe how soil minerals and organic matter are built up, and how they affect the chemical composition of the soil water.

The student should be able to describe

 • the principal structures of silicate and clay minerals;
 • the principles of weathering processes, and the balancing of chemical formulas of weathering reactions;
 • the factors influencing mineral weathering rates and how these affect soil formation and development
 • the chemical composition of soil organic matter and its importance for the soil and water system.

In addition, the student should be able to

 • present a general overview of silicate and clay minerals including their names, chemical formulas and structural build up;

In addition, the student should be able to

 • present a detailed overview of silicate and clay minerals including their names, formulas and structural build up;
 • describe how organic matter interacts with acid and metal ions using chemical equilibria and formulas.

Objectives

Grade 3 - pass

Grade 4 – pass with credit

Grade 5 – pass with distinction

II. Describe basic chemical principles controlling the solid-solution partitioning of inorganic elements and organic pollutants in the soil-water system.

The student should be able to

 • describe the basic principles and concepts of mineral solubility as well as the adsorption of ions and small molecules onto mineral surfaces;
 • describe the basic principles of complex formation in a soil-water solution including the concept of hard and soft metal ions and ligands;
 • make rough estimates through calculations of the distribution of ions and molecules between aqueous soil solution and adsorbed to mineral surfaces;
 • give examples of typical elements in natural systems which illustrate different mechanisms of solubility control;
 • describe the principles of distribution processes of organic pollutants in soil and water system;

The student should have a deeper understanding of:

 • the basic principles of complex formation in a soil-water solution;
 • describe the basic principles of complex formation in a soil-water solution;
 • make predictions through calculations of the distribution of ions and molecules between aqueous soil solution and adsorbed to mineral surfaces;
 • how the solubility of typical elements in natural systems is regulated and controlled;
 • the principles of distribution processes of organic pollutants in soil and water system.

In addition, the student should be able to explain in detail

 • the basic principles and concepts of mineral solubility, adsorption of ions and small molecules onto organo-mineral surfaces;
 • the significance of conditional stability constants of elements, and the expected effects of these constants in natural systems;
 • the principles of distribution processes of organic pollutants in soil and water system.

Objectives

Grade 3 - pass

Grade 4 – pass with credit

Grade 5 – pass with distinction

III. Analyse and quantitatively describe various applied soil and water chemistry problems.

The student should be able to

 • perform calculations on simple systems in terms of mineral solubility, adsorption, complex formation and redox conditions;
 • perform calculations on simple systems in terms of the partitioning of organic pollutants between the solid, solution and gas phases.
 • on a basic level, understand the environmental aspects of applied soil and water chemistry problems from a chemical perspective, including: nutrient leaching from soils, environmental risks from metals, PFAS and microplastics, acidification processes
 • briefly describe the Swedish methodology used for risk assessment of areas contaminated with heavy metals and/or organic compounds;
 • give an overview of common remediation methods used for contaminated soils.

The student should be able to

 • calculate stability constants obtained from experimental data on intermediate systems;
 • perform calculations on intermediate systems in terms of mineral solubility, adsorption, complex formation and redox conditions;
 • perform calculations on intermediate systems in terms of the partitioning of organic pollutants between the solid, solution and gas phases.
 • demonstrate a good ability to analyse the environmental aspects of applied soil and water chemistry problems from a chemical perspective, including: nutrient leaching from soils, environmental risks from metals, PFAS and microplastics, acidification processes

The student should be able to

 • calculate stability constants obtained from experimental data on complex systems;
 • perform calculations on complex systems in terms of mineral solubility, adsorption, complex formation and redox conditions;
 • perform calculations on complex systems in terms of the partitioning of organic pollutants between the solid, solution and gas phases.
 • demonstrate a very good ability to analyse the environmental aspects of applied soil and water chemistry problems from a chemical perspective, including: nutrient leaching from soils, environmental risks from metals, PFAS and microplastics, acidification processes

IV. Use common computer-based geochemical models.

The student should be able to use a computer-based geochemical model and give an overview of its main structure.

The student should be able to use a computer-based geochemical model and explain and discuss in detail its main structure.

The student should be able to use a computer-based geochemical model and reflect on its strengths, weaknesses and limitations.

Specific requirements of grading levels (only applicable on the whole course)

Mark 3 – Pass

 • The student should achieve at least 50% of the maximal number of points of the written exam
 • Participation in the laboratory exercise pH-dependent solubility of metals or phosphorus in soil
 • Compile a satisfactory report of the laboratory exercise pH-dependent solubility of metals or phosphorus in soil.
 • Participation in the computer exercises on Geochemical modelling with Visual MINTEQ with a satisfactorily completed individual assignment
 • Participation in the exercise Fugacity modelling and written report
 • Participation in the exercise Environmental chemistry of PFAS and oral presentation and short written report
 • Oral presentation and short Abstract of the seminar task “Research themes”

Mark 4 – Pass with credit

 • All requirements mentioned above (Mark 3) must be achieved.
 • Compile a satisfactory report of the laboratory exercise pH-dependent solubility of metals or phosphorus in soil submitted before the deadline (deadline is announced in Canvas).
 • The student should achieve at least 65% of the maximal number of points of the written exam.

Mark 5 – Pass with Distinction

 • All requirements mentioned above (Mark 4) must be achieved.
 • The student should achieve at least 80% of the maximal number of points of the written exam.

Specific requirements for passing the course parts (no grading)

Theory (8 credits)

 • The student should achieve at least 50% of the maximal number of points of the written exam

Lab and computer exercises (6 credits)

 • Participation in the laboratory exercises on pH-dependent solubility of metals or phosphorus in soil
 • Compile a satisfactory report of the laboratory exercises on pH-dependent solubility of metals or phosphorus in soil.
 • Participation in the computer exercises on Geochemical modelling with Visual MINTEQ and completion of individual assignment
 • Participation in the exercise Fugacity modelling and written report
 • Participation in the exercise Environmental chemistry of PFAS and oral presentation and short written report

Calculation exercises, seminars (1 credit)

 • Oral presentation and Abstract of the seminar task “Research themes”

Litteraturlista

The main textbook we use is:

"Soil and Water Chemistry: An integrative Approach" (Michael E. Essington).

We use paper versions of the second edition, but the first edition is available for free online and differences with the first edition are insignificant.

Other important literature:

Gustafsson, J.P., Jacks, G., Simonsson, M. Nilsson, I. 2005. Soil and water chemistry. Compendium. 119 pp.

• Report 4639. Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket), 1997. Development of generic guideline values. Model and data used for generic guideline values for contaminated soils in Sweden. https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/4000/91-620-4639-x/

Others:

• Schwartzenbach, R.P., Escher, B.I., Fenner, K., Hofstetter, T.B., Johnson, C.A., von Gunten, U., Wehrli, B. 2006. The challenge of micropollutants in aquatic systems. Science, 310, 1072-1077.

• Campos Pereira, H., Ullberg, M., Kleja, D.B., Gustafsson, J.P., Ahrens, L. 2018. Sorption of perfluoroalkyl substances (PFASs) to an organic soil horizon - Effect of cation composition and pH. Chemosphere 207: 183-191.

• UNIDO. Survey of Soil Remediation Technology. http://www.unido.org/

• Dermont et al. 2008. Metal-Contaminated Soils: Remediation Practices and Treatment Technologies. Practice Periodical of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste Management, 12:188-209.

• Dermont et al. 2008. Soil washing for metal removal: A review of physical/chemical technologies and field applications. Journal of Hazardous Materials 152: 1–31

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: EnvEuro - European Master in Environmental Science Mark, vatten och miljö - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: A1N
Ämne: Markvetenskap Miljövetenskap
Kurskod: MV0218 Anmälningskod: SLU-20050 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Mark och miljö Studietakt: 100%