Ny sökning
MV0192

Markvetenskap för miljö och vatten

Kursen behandlar markens uppbyggnad, mineralogi samt dess grundläggande fysikaliska, kemiska och biologiska egenskaper och reaktioner. Hit hör funktioner som reservoar för vatten och närsalter för växtlighetens behov och dess funktion i det geokemiska kretsloppen. Viktiga markprocesser som behandlas är vittring, vattnets bindning och rörelse, jonbytesreaktioner, försurning-kalkning, utlakning samt humus- och jordmånbildning.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för MV0192

Läsåret 2022/2023

Markvetenskap för miljö och vatten (MV0192-20051)

2022-10-31 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Markvetenskap för miljö och vatten (MV0192-20085)

2021-11-01 - 2022-03-22

Läsåret 2020/2021

Markvetenskap för miljö och vatten (MV0192-20153)

2020-11-02 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Markvetenskap för miljö och vatten (MV0192-20059)

2019-11-04 - 2020-03-22

Läsåret 2018/2019

Markvetenskap för miljö och vatten (MV0192-20082)

2018-10-29 - 2019-03-24

Läsåret 2017/2018

Markvetenskap för miljö och vatten (MV0192-20017)

2017-10-30 - 2018-03-18

Läsåret 2016/2017

Markvetenskap för miljö och vatten (MV0192-20005)

2016-10-24 - 2017-03-17

Läsåret 2015/2016

Markvetenskap för miljö och vatten (MV0192-20116)

2015-10-26 - 2016-03-27

Läsåret 2014/2015

Markvetenskap för miljö och vatten (MV0192-20070)

2014-10-27 - 2015-03-22

Läsåret 2013/2014

Markvetenskap för miljö och vatten (MV0192-20042)

2013-10-28 - 2014-03-23

Läsåret 2012/2013

Markvetenskap för miljö och vatten (MV0192-20068)

2012-10-29 - 2013-03-31

Kursplan och övrig information

Kursplan

MV0192 Markvetenskap för miljö och vatten, 15,0 Hp

Soil Science for Environment and Water

Ämnen

Markvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Markfysik 5,0 0005
Markkemi 5,0 0006
Markbiologi och kursjordsstråk 5,0 0007
Dubblett rapportera ej - Markfysik 5,0 0202
Dubblett rapportera ej - Markkemi 5,0 0203
Dubblett rapportera ej - Markbiologi och kursjordsstråk 5,0 0204

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 10 hp matematik, 15 hp kemi, 10 hp biologi, 15 hp geovetenskap, 15 hp teknik/teknologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna

- beskriva markens egenskaper, de fysikaliska, kemiska och biologiska processerna i marken samt förklara samspelet mellan dessa processer och inverkan på miljön

- använda metoder för analys och beskrivning av markegenskaper samt viktiga processer i marken

- beräkna flöden och tillstånd i mark utifrån givna data

- tolka och värdera markprofildata, samt redogöra för jordars egenskaper i relation till markanvändning.

Innehåll

Vid föreläsningar, laborationer och övningar behandlas följande moment:

- markens textur och porsystem,

- vattnets förekomst och bindning; bindningskarakteristika, vattenhaltsjämvikter,

- markvattnets rörelser; hydraulisk konduktivitet, vattenflöden i mättad och omättad jord,

- markluftens massrörelse och diffusion samt markens temperatur och värmerörelser,

- transport av lösta ämnen i marken; konvektion, diffusion, dispersion och utlakning,

- vittring och löslighet av primära och sekundära mineral,

- katjoners och anjoners adsorption till markpartiklarna,

- försurande processer i mark och vatten, inklusive motåtgärder,

- markens organiska material; växtens roll, humusbildning, omsättning och nedbrytning,

- markorganismer; funktioner och anpassningar till olika markmiljöer och miljöföroreningar,

- omsättning av kol och kväve i marken, recirkulation av avfall,

- jordmåner samt utvärdering av markegenskaper hos ett urval av jordartstyper i Sverige,

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända tentamina, godkända övningar, laborationer, grupparbeten och inlämningsuppgifter samt deltagande i obligatoriska moment. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Lämpliga programkurser som förkunskap: Introduktion till miljö- och vattenteknik, Envariabelanalys, Grundläggande kemi, Biologi, Ekologi, Fysikalisk kemi, Kemisk termodynamik, Fluidmekanik, Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Mark och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: UU för ekonomi, miljö och teknik
Ersätter: 1TV016 (Uppsala universitet), MV0188

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Kurslitteratur (anges nedan vilka som kan köpas på SLU Servicecenter, Almas allé 8, öppettider: må-fr 8-16, servicecenter@slu.se, 018-67 24 00):

- Eriksson, J., Dahlin, S., Nilsson, I. & Simonsson, S. 2011. Marklära. Studentlitteratur, Lund.

- Messing, I. Markfysikens grunder. Kompendium (Köps på SLU Servicecenter)

- Övningskompendium i markfysik. (Köps på SLU Servicecenter. Också pdf-fil på kurshemsidan)

- Laborationer och övningar i markkemi. Kompendium (Köps på SLU Servicecenter. Också pdf-fil på kurshemsidan)

- Gustafsson, J.P., Jacks, G., Simonsson, M. & Nilsson, I. Mark- och vattenkemi. Teori. Kompendium (kan köpas på SLU Servicecenter i period 3 då markkemidelen startar – ingår inte i kursdel 1)

- Litteraturkompendium i markbiologi (delas ut i samband med start av Markbiologidelen i februari)

- Laborationskompendium i markbiologi (delas ut i samband med start av Markbiologidelen i februari)

- Övrigt utdelat material under kursen

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Markvetenskap
Kurskod: MV0192 Anmälningskod: SLU-20201 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Mark och miljö Studietakt: 50%