Ny sökning
LV0124

Livsmedelstoxikologi och riskbedömning

*Ämnesmässigt innehåll: *


Kursen följer riskanalysens principer och behandlar centrala begrepp för arbetet med toxikologisk livsmedelssäkerhet, det vill säga riskbedömning, riskhantering och riskkommunikation. Akademins, myndigheternas och industrins roller i arbetet med toxikologisk livsmedelssäkerhet beaktas. Särskilda teman rör fördjupningar om de viktigaste hälsoriskerna med toxiska ämnen i livsmedel (inklusive dricksvatten), hur blandningar av toxiska ämnen riskbedöms och riskhanteras, och hur hälsorisker med livsmedel kan vägas mot nyttan för hälsan. Exempel på hur olika processer i livsmedelskedjan kan påverka den toxikologiska livsmedelssäkerheten tas upp, för ökad förståelse för vikten av god kvalitetskontroll av livsmedelsproduktion från jord/vatten till bord. Kursen beaktar också hur hälsorisker med toxiska ämnen i livsmedel kommuniceras på olika sätt i samhället, både beroende på vem som kommunicerar och vem som förväntas vara mottagare av informationen. Livsmedelsproduktionens bidrag till miljöbelastningen av toxiska ämnen berörs också.


*Genomförande: *


Kursen baseras på föreläsningar, laborationer, problembaserade uppgifter och skriftliga uppgifter. De laborativa övningarna och den skriftliga uppgiften är integrerade och bygger på att studenten utför en laborativ faroidentifiering och –karaktärisering av ett livsmedelsprov. Resultaten från laborationen används sedan som underlag för den skriftliga uppgiften där en exponeringsbedömning och enkel riskbedömning utförs. Den laborativa uppgiften kan, beroende på praktiska förutsättningar, genomföras antingen fysiskt eller som virtuell laboration.


I kursen fokuseras på följande generella kompetenser: 

Vetenskapliga metoder, problemlösning, skriftlig kommunikation, kritiskt tänkande


Följande moment är obligatoriska: 

Laboration inklusive skriftlig rapport, problembaserad uppgift inklusive redovisning samt skriftlig uppgift.


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LV0124-20095 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Livsmedelsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Livsmedelsvetenskap
Kurskod: LV0124 Anmälningskod: SLU-20095 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Studietakt: 100%