Ny sökning
LV0121

Research training food science

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LV0121

Läsåret 2022/2023

Research training food science (LV0121-20189)

2022-11-01 - 2023-01-15

Kursplan och övrig information

Kursplan

LV0121 Research training food science, 15,0 Hp

Research training food science

Ämnen

Livsmedelsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp, varav 75 hp livsmedel. Kunskaper motsvarande engelska B. För antagningen krävs att man har identifierad en handledare som godkänts av institutionen.

Mål

Studenten får insikt i livsmedelsforskning genom praktik i forskningsmiljö och tränas att tillämpa metoder som forskningsgruppen använder. Studenten fördjupar sig i teorin bakom metoderna för att förstå möjligheter och begränsningar av metoderna i fråga.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- tillämpa några metoder som används i livsmedels forskning

- beskriva teorin bakom några metoder som används i livsmedels forskning

- förstå sambandet mellan ett identifierat problem och val av metoder för att lösa problemet

- ha insikt i forskningsprocessen och en forskargrupps arbetssätt

Innehåll

- Studenten deltar i den ordinarie verksamheten på en akademisk institution. Kursen genomförs som ett individuellt projekt. Studenten identifierar vilket ämnesområde och metodik hen är intresserad av och kontaktar kursledaren samt en forskare som kan handleda. I början av kursen ska student och handledare skriva en arbetsplan. Studenten introduceras i relevanta säkerhetsrutiner. En litteraturstudie relaterade till ämnesområdet eller metoderna genomförs. Projektet avslutas med en kort skriftlig rapport på engelska och muntlig presentation för forskningsgruppen. Rapporten ska innehålla en beskrivning av praktikplatsen och de utförda uppgifterna, en sammanställning av litteraturstudien, samt en diskussion i relation till de använda metodernas möjligheter och begränsningar.

Introduktion till säkerhetsrutiner för laboratoriearbete och riskanalys, individuell handledning och forskargruppmöten är obligatoriska.

- Forskningspraktik är en individuell kurs vars syfte är att ge en inblick i hur forskning och vetenskapligt utvecklingsarbete organiseras och genomförs i praktiken. Studenten får, genom att under en period delta i en forskargrupp, god inblick i livsmedelsforskning. Studenten får praktisk och teoretisk kunskap i olika metoder som används i livsmedelsforskning, samt insikt i vilka begränsningar olika metoder kan ha.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För en godkänd kurs krävs aktivt deltagande i forskargruppens arbete, godkänd rapport och litteraturstudie skrivna på engelska samt godkänd muntlig presentation. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - livsmedel Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Livsmedelsvetenskap
Kurskod: LV0121 Anmälningskod: SLU-20161 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%