Ny sökning
LV0100

Grundkurs - Livsmedelsagronom

Kursvärderingen är avslutad

LV0100-10280 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LV0100

Läsåret 2019/2020

Grundkurs - Livsmedelsagronom (LV0100-10056) 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Grundkurs - Livsmedelsagronom (LV0100-10127) 2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Grundkurs - Livsmedelsagronom (LV0100-10005) 2017-08-28 - 2017-10-30

Läsåret 2016/2017

Grundkurs - Livsmedelsagronom (LV0100-10266) 2016-08-29 - 2016-10-31

LV0100 Grundkurs - Livsmedelsagronom, 15,0 Hp

Basic course - Food agronomist

Kursplan fastställd

2013-02-01

Ämnen

Lantbruksvetenskap Livsmedelsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet och särskild behörighet enligt områdesbehörighet 14: Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D alternativt områdesbehörighet A11: Biologi 2, Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4.
Dessutom gäller meritkurser enligt respektive områdesbehörighet.

Mål

Kursens syfte är att ge en introduktion till utbildningen, en bild av livsmedelsagronomens yrkesroll och en förståelse för naturresursernas betydelse i samhällets alla led. Dessutom ska kursen ge en inblick i aktuell livsmedelsforskning och fördjupning i livmedelsrelaterade ämnen som diskuteras i samhällsdebatten. Kursen syftar även till att introducera studenten till universitetsstudier och att ge övning i generella färdigheter som att ge övning i skriftlig och muntlig presentation.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- översiktligt beskriva nyttjande av naturresurser och deras betydelse i samhällets i alla led
- övergripande redogöra för de viktigaste livsmedelsråvarornas produktion och sammansättning
- beskriva de vanligaste förädlingsvägar och –processer inom livsmedelsindustrin
- redogöra för de viktigaste regler och riktlinjer för märkning av livsmedel
- söka och kritiskt bearbeta litteratur samt förmedla information i skrift och tal

Innehåll

Kursen består av en blandning av föreläsningar, seminarier, enskilda arbeten och grupparbeten.
Genom föreläsningar av forskare och inbjudna experter från näringslivet, och i förekommande fall studiebesök, får studenten en bred bild av livsmedelsområdets alla delar och av livsmedelsagronomers möjliga arbetsmarknad. Seminarier och projektarbeten ger studenten möjlighet till fördjupning i delar av kursen och även träning i generella färdigheter. I kursen ingår obligatoriska moment som olika typer av inlämningsuppgifter och redovisning(ar) av projektarbeten.

Följande områden behandlas under kursen:
- introduktion till universitetsstudier med moment som studieteknik, informationssökning, kommunikation och presentationsteknik
- grundläggande matematik med relevans för påföljande kurser i utbildningen
- introduktion till etisk argumentation, hållbart naturresursutnyttjande och agrarhistoria samt en överblick över lantbrukets produktionsgrenar och årscykler
- livsmedel ur forskningens, myndigheters, livsmedelsbranschens och konsumentens perspektiv
- livsmedlens väg från primärproduktion till konsumtion
- livsmedelsråvarornas kemiska sammansättning och egenskaper
- de viktigaste regler och riktlinjer för märkning av livsmedel
- aspekter kring ekologisk produktion av livsmedel och livsmedelsråvaror framställda genom genteknik samt andra konsumentorienterade ämnen i samhällsdebatten som studenter och kursledningen identifierar gemensamt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända muntliga och skriftliga redovisningar av projektarbeten samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: LV0082 och LV0096

Betygskriterier LV0100 Grundkurs - Livsmedelsagronom, 15 hp

Betygsskala: Godkänd / Icke godkänd

Kursmål och betygskriterier

För betyget godkänd ska studenten kunna:

1. beskriva nyttjande av naturresurser och deras betydelse i samhällets i alla led

2. redogöra för de viktigaste livsmedelsråvarornas produktion och sammansättning

3. beskriva de vanligaste förädlingsvägar och – processer inom livsmedelsindustrin

4. redogöra för de viktigaste regler och riktlinjer för märkning av livsmedel

5. söka och kritiskt bearbeta litteratur

6. förmedla information i skrift och tal

7. aktivt delta i obligatoriska moment

1) Mot bättre vetande i matematik
Författare: Andrejs Dunkels, Bengt Klefsjö, Ingemar Nilsson, Reinhold Näslund, Kerstin Vännman
ISBN: 9789144019192
Kommentar: ca 300 kr via Adlibris

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - livsmedel Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Lantbruksvetenskap Livsmedelsvetenskap
Kurskod: LV0100 Anmälningskod: SLU-10280 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%