Ny sökning
LU0103

Samhällsvetenskapliga metoder för landsbygdsutveckling

Syftet med kursen är att ge studenterna en förståelse för hur samhällsvetenskapliga metoder används för att samla in och analysera empiriskt material, som förberedelse för självständiga arbeten (examensarbeten). Under kursen lär sig studenterna hur samhällsvetenskapliga metoder bidrar till genomförandet av vetenskapliga arbeten inom landsbygdsutveckling.

Kursplan

LU0103 Samhällsvetenskapliga metoder för landsbygdsutveckling, 15,0 Hp

Social science research methods in rural development

Ämnen

Landsbygdsutveckling

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp landsbygdsutveckling, varav 10 hp samhällsvetenskaplig teori.

Mål

Syftet med kursen är att ge studenterna en förståelse för hur samhällsvetenskapliga metoder används för att samla in och analysera empiriskt material, som förberedelse för självständiga arbeten (examensarbeten). Under kursen lär sig studenterna hur samhällsvetenskapliga metoder bidrar till genomförandet av vetenskapliga arbeten inom landsbygdsutveckling.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- diskutera metod- och analysval för vetenskapliga arbeten inom landsbygdsutveckling och relatera dessa till olika vetenskapsteoretiska perspektiv
- resonera kring styrkor och svagheter i olika metoder
- utföra självständig insamling och analys av empiriskt material med tonvikt på kvalitativa metoder
- identifiera och diskutera etiska aspekter som uppkommer vid metodval och i den övriga forskningsprocessen
- göra en enkel plan för ett vetenskapligt arbete
- följa grundläggande regler kring akademiskt skrivande.

Innehåll

#### Ämnesmässigt innehåll

Kursens tonvikt ligger på att studenterna ska lära sig använda vanliga samhällsvetenskapliga metoder samt insamla och analysera empiriskt material, som en förberedelse för självständiga arbeten (examensarbeten). Exempel på metoder som studenterna får möta under kursen är: intervjuer, fokusgrupper, deltagande observation, enkäter och diskursanalys. Studenterna lär sig diskutera metod- och analysval och att relatera dessa till olika vetenskapsteoretiska perspektiv. De får göra en enkel plan för ett vetenskapligt arbete och lär sig följa grundläggande regler för akademiskt skrivande.

#### Genomförande

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom en kombination av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och övningar.

I kursen fokuseras på följande generella kompetenser: vetenskapliga metoder; kritiskt tänkande; skriftlig kommunikation; akademiskt skrivande.

Följande moment är obligatoriska: närvaro vid seminarier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig redovisning samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PN-NJ
Ersätter: LU0080

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Samhällsutveckling - landsbygd Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26170 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Landsbygdsutveckling
Kurskod: LU0103 Anmälningskod: SLU-30341 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%