Ny sökning
LU0102

Introduktion till landsbygdsutveckling

Den här kursen ger en bred introduktion till fältet landsbygdsutveckling och tar upp dess mångvetenskapliga karaktär, förutsättningar för landsbygders utveckling, globaliseringens betydelse för lokala samhällen samt olika intressen och maktförhållanden som berör landsbygden.

Andra viktigt områden kursen behandlar är lantbrukssektorns resurser, olika funktioner, metoder för produktion av varor och tjänster, samt hur lantbrukssektorns komplexa system fungerar. Kursen består av en blandning av föreläsningar och självständigt arbete enskilt och i grupp utifrån fall, både konstruerade och hämtade från verkligheten, som redovisas och diskuteras under seminarier.

I kursen presenteras såväl programmens uppläggning som ett antal central begrepp, metoder och arbetsområden samt framtida arbetsmarknader.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LU0102

Läsåret 2022/2023

Introduktion till landsbygdsutveckling (LU0102-10096)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Introduktion till landsbygdsutveckling (LU0102-10259)

2021-08-30 - 2021-11-01

Kursplan

LU0102 Introduktion till landsbygdsutveckling, 15,0 Hp

Introduction to rural development

Ämnen

Landsbygdsutveckling

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Alla examinerande moment utom uppsatsen 10,0 0102
Uppsats 5,0 0103

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Mål

Kursens syfte är att ge studenterna en introduktion till studierna vid SLU, ämnet landsbygdsutveckling samt möjliga framtida yrkesroller. Kursens syfte är även att ge studenterna förståelse av centrala begrepp och teorier kring landsbygders utveckling. Vikt läggs även vid generella färdigheter, såsom vetenskapligt skrivande, som förknippas med anställningsbarhet inom framtida verksamhetsområden.Efter avslutad kurs skall studenterna kunna- redogöra för begrepp och teorier kring förutsättningar för landsbygders utveckling, inklusive hållbar utveckling

- diskutera möjligheter och utmaningar för landsbygder i Sverige och övriga världen

- redogöra för samhällets organisering vad gäller landsbygdsutveckling och kunna diskutera intressen och maktförhållanden, lokalt såväl som globalt

- översiktligt beskriva naturbruk, med fokus på jordbruk och djurskötsel, och dess betydelse i samhället

- diskutera lantbrukets roller för landsbygders utveckling

- söka, kritiskt bearbeta och diskutera vetenskaplig litteratur, i tal och skrift

- förstå och använda kriterierna för vetenskaplig framställning i skrift.

Innehåll

Kursen består av en blandning av föreläsningar, seminarier, studiebesök och egna arbeten, enskilt och i grupp. De egna arbetena redovisas muntligt eller skriftligt samt diskuteras under seminarier.Kursen ger en bred introduktion till fältet landsbygdsutveckling med dess mångvetenskapliga karaktär. Kursen tar upp förutsättningar för landsbygders utveckling samt de aktörer, intressen, organisering och maktförhållanden som berör landsbygden, lokalt såväl som globalt. Kursen tar upp hållbar utveckling och introducerar lantbrukets historia.Kursen lägger vikt vid generella färdigheter med fokus på skriftlig och muntlig framställning, kritiskt tänkande samt studieteknik.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursens mål examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kostnader för studiebesök kan tillkomma. Vissa föreläsningar kan genomföras på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: LU0084

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista


1) **Rural Development**
**Författare: **Pain, Adam and Hansen, Kjell
**ISBN: **9781138775664

2) Rural
**Författare: **Michael Woods
**ISBN: **9781136919183
**Kommentar: **Kapitel 1,3,4,5 och 9

3) Studentens skrivhandbok
**Författare: **Schött, K., Hållsten, S., Moberg,B., Strand,H.,
**ISBN: **9789147114085

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Samhällsutveckling - landsbygd Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Landsbygdsutveckling
Kurskod: LU0102 Anmälningskod: SLU-10365 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%