Ny sökning
LU0100

Landsbygder i klimatomställning

Kursens syfte är att ge dig förståelse av centrala teorier och begrepp kring samhälleliga konsekvenser av klimatförändringar med fokus på landsbygder. I kursen får du en förståelse för hur samhällen påverkas av ett förändrat klimat, för olika pågående åtgärder och anpassningar, för omställningsåtgärder som föreslås samt för de utmaningar, målkonflikter och etiska dilemman som kan uppstå när samhällen ställs om.

Information från kursledaren

Välkomna till kursen "Landsbygder i klimatomställning" LU0100!

Nu finns ett preliminärt schema tillgängligt. I huvudsak är det detta som gäller, men ett par föreläsare har ännu ej bekräftat.

Vi har kursintroduktion i salen "Skara" som ligger på tredje våningen i Ulls Hus. Ni går uppför trappan brevid Service Centre på våning 2. Om ni har svårt att hitta kan ni ringa Malin: 073 957 1371.

Om ni har frågor kan ni mejla oss i kursledningen: Cristian-Alarcon.Ferrari@slu.se och malin.beckman@slu.se

Vi ser fram emot att träffa er!

vänliga hälsningar,

Cristian och Malin

Kursvärdering

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2023-04-04

Andra kursvärderingar för LU0100

Läsåret 2021/2022

Landsbygder i klimatomställning (LU0100-30222)

2022-01-17 - 2022-03-23

Kursplan

LU0100 Landsbygder i klimatomställning, 15,0 Hp

Rural areas in climate mitigation and adaptation

Ämnen

Landsbygdsutveckling

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

G1N

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Mål

Kursens syfte är att ge studenterna förståelse av centrala teorier och begrepp kring samhälleliga konsekvenser av klimatförändringar med fokus på landsbygder. I kursen får studenterna en förståelse för hur samhällen påverkas av ett förändrat klimat, för olika pågående åtgärder och anpassningar, för omställningsåtgärder som föreslås samt för de utmaningar, målkonflikter och etiska dilemman som kan uppstå när samhällen ställs om.Efter avslutad kurs skall studenterna kunna- redogöra för teorier och begrepp kring klimatförändringarnas och klimatpolitikens samhälleliga konsekvenser, med fokus på landsbygder

- redogöra för utmaningar, möjligheter och målkonflikter för landsbygder kopplade till klimatförändringar

- diskutera maktförhållanden i relation till klimatförändringar, inklusive olika dimensioner av ojämlikhet och rättvisa samt etiska dilemman med avseende på sårbarhet och ansvar för klimatanpassningar och klimatåtgärder

- diskutera och jämföra samhällens organisering vad gäller både klimatpolitiska åtgärder och annat arbete för att motverka klimatförändringar.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar, seminarier och projektarbete.Klimatförändringar, som till stor del orsakas av människors agerande, verkar långsiktigt och utgör hot mot människors livsvillkor. Omfattande förändringar kommer att behöva ske gällande sociala och ekonomiska relationer på samhällens olika arenor. Klimatförändringarna reser viktiga frågor om landsbygders och städers framtider.I den här kursen studerar studenterna hur klimatets förändringar påverkar landsbygder samt hur samhällen och människor hanterar klimatförändringar genom internationella avtal, politik, samhällsplanering, organisationers förändringsarbete samt aktivism – på globala, nationella, regionala och lokala nivåer i det globala Syd och det globala Nord. Landsbygder studeras som centrala arenor för klimatomställning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkänt projektarbete, godkänt deltagande i seminarier och godkänt deltagande i obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Preliminär litteraturlista LU0100 Landsbygder i klimatomställning

Cristian Alarcon Ferrari och Malin Beckman

Böcker:

Laestadius, S. (2021). En strimma av hopp. Förlaget Verbal

Becker, P och Ullberg, S. (red) (2016) *Katastrofriskreducering. *Lund: Studentlitteratur.

Göran Sundqvist (2021). Vem bryr sig? Om klimatforskning och klimatpolitik. Bokförlaget Daidalos

Artiklar mm:

 • Jenny Andersson och Erik Westholm (2021) kap 4 Kris och kunskap – framtiden som slagfält. I: Linton, M. (red) *Klimat och Moral. *Natur och Kultur

 • Alarcón C. (2012) “Forest: capital accumulation, climate change and crises in Chile and Sweden” in Alf Hornborg, Brett Clark and Kenneth Hermele (eds.) Ecology and Power- Struggles over Land and Material Resources in the Past, Present and Future. Routledge, London.

 • Alarcón C. and Chartier C. (2017). “Degrowth, energy democracy, technology and social-ecological relations: Discussing a localised energy system in Vaxjö, Sweden”, in Journal of Cleaner Production. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617310405

 • Alarcón, C. (2019) "Transforming wood energy in Sweden and Chile: Climate change, environmental communication and a critical political ecology of international forestry companies." critical perspectives on international business (2019).

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/cpoib-05-2018-0039/full/html

 • Wim Carton et al. ”…the long history of carbon removal” https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wcc.671

 • Cote, M and Nightingale, A. 2012. Resilience thinking meets social theory: Situating social change in socio-ecological systems. Progress in Human Geography 36(4) p.475-489. Sage

 • Eriksson, C. (2018) *Livsmedelsproduktion ur ett beredskapsperspektiv. *Uppsala: SLU Future Food

 • Fischer, Harry (2021) Decentralization and the governance of climate adaptation: Situating community-based planning within broader trajectories of political transformation. World Development 140: 105335.

 • Klara Fischer & Flora Hajdu (2018): The importance of the will to improve: how ‘sustainability’ sidelined local livelihoods in a carbon-forestry investment in Uganda. *Journal of Environmental Policy & Planning. *https://doi.org/10.1080/1523908X.2017.1410429

** * **Klara Fischer, Tove Stenius & Sara Holmgren (2020) Swedish Forests in the Bioeconomy: Stories from the National Forest Program. Society & Natural Resources 33:7, 896-913, DOI: 10.1080/08941920.2020.1725202

 • Hickel, J. & Kallis, G. (2020). Is Green Growth Possible? New Political Economy, 25 (4), 469–486. https://doi.org/10.1080/13563467.2019.1598964

 • Mike Hulme (ed.) (2020) Contemporary climate change debates. Routledge. Läs Introduktionen sid.1-20

 • Hulme, M. (2019). Why we disagree about climate change: Understanding controversy, inaction and opportunity. Cambridge University Press.

 • Ribot J (2010) Vulnerability does not fall from the sky: Toward multi-scale pro-poor climate governance. In: Mearns R and Norton A (eds) *Social Dimensions of Climate Change: Equity and Vulnerability in a Warming World. *Washington, DC: World Bank Publications, pp. 47–74.

 • Stockholm Resilience Centre 2014. “Vad är resiliens”

 • Stockholm Resilience Centre. 2016. Applying resilience thinking. Seven principles for building resilience in social-ecological systems.

 • Stoddard, Isak, Kevin Anderson, Stuart Capstick, Wim Carton, Joanna Depledge, Keri Facer, Clair Gough et al. (2021) Three Decades of Climate Mitigation: Why Haven't We Bent the Global Emissions Curve? Annual Review of Environment and Resources 46 (2021): 653-689.

 • Taylor, M. (2014). The political ecology of climate change adaptation: Livelihoods, agrarian change and the conflicts of development. Routledge.

**Referenslitteratur **

 • Markus Larsson (red) 2018. *Klimatinfo för alla. *FORES tankesmedja
 • IBPES: Pörtner, H.O., Scholes, R.J., Agard, J., Archer, E., Arneth, A., Bai, X., ….Ngo, H.T. 2021. IPBES-IPCC co-sponsored workshop report on biodiversity and climate change; IPBES and IPCC. DOI:10.5281/zenodo.4782538.

* IPCC, 2021: Summary for Policymakers. In: *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change *[Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. In Press.- IPCC, 2018: Summary for Policymakers. In: *Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty *[Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. In Press. 

Poddar:

·

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Samhällsutveckling - landsbygd Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: G1N
Ämne: Landsbygdsutveckling
Kurskod: LU0100 Anmälningskod: SLU-30094 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%