Ny sökning
LU0098

Naturresursförvaltning

I den här kursen får du en grundläggande översikt i centrala begrepp och teorier inom ekologi och naturresursförvaltning som bidrar till förståelsen av komplexa naturresursdilemman.

Information från kursledaren

Hej och välkommen till kursen Naturresursförvaltning (LU0098)!

Vi ser framemot kursstart och lära känna er allesammans. Schema och kurslitteraturlista finns nu tillgängliga under rubriken schema.

Allt gott och önskan om en god jul!

//Emil och Ida

Ps. Kom ihåg att registrera er i Canvas så ni får tillgång aktuell kursinformation osv.

Kursvärdering

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2023-04-04

Andra kursvärderingar för LU0098

Läsåret 2021/2022

Naturresursförvaltning (LU0098-30221)

2022-01-17 - 2022-03-23

Kursplan

LU0098 Naturresursförvaltning, 15,0 Hp

Natural resource governance

Ämnen

Landsbygdsutveckling

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Mål

Kursens mål är att ge studenterna en grundläggande översikt i centrala begrepp och teorier inom ekologi och naturresursförvaltning som bidrar till förståelsen av komplexa naturresursdilemman.Efter avslutad kurs ska studenten, muntligt och skriftligt, kunna- redogöra för centrala begrepp och grundläggande teorier inom naturresursförvaltning och ekologi

- redogöra för och kritiskt diskutera begreppet hållbar utveckling

- redogöra för hur olika naturresurser är institutionellt inbäddade i sammanhang av olika tidsmässiga och rumsliga skalor

- redogöra för olika målkonflikter i naturresursförvaltningssammanhang och diskutera dessa utifrån ekologiska- och samhälleliga perspektiv

- redogöra för ekologiska och samhälleliga konsekvenser av människans nyttjande av naturresurser.

Innehåll

Kursens huvudinnehåll utgörs av en bred introduktion av olika teoretiska perspektiv inom ekologi och naturresursförvaltning. Med utgångspunkt från grundläggande teorier och begrepp syftar kursen till att belysa relationerna "människa - natur" och naturresursernas förvaltning. Under kursen behandlas aktuella naturresursdilemman och hur dessa hanteras i samhälleliga kontexter på lokal-, nationell- och internationell nivå. Vidare tar kursen upp ekologiska effekter av olika former av naturresurshantering och hur förvaltningen av resurserna är inbäddad institutionellt på lokal, regional och global nivå. Kursen består av en blandning av föreläsningar och självständigt arbete enskilt och i grupp, som redovisas och diskuteras under seminarier. Litteraturen behandlas dels i föreläsningar, dels på seminarier och förväntas utnyttjas i olika former av självständigt arbete och diskussioner.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursen examineras genom skriftliga tentamina och seminarieuppgifter. För godkänd kurs krävs godkänd examination och godkänt deltagande i obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Medansvariga:

Institutionen för ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: LU0066 och delar av BI1085, LU0087

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Återkommande litteratur att införskaffa

Samt minst en av nedanstående populärvetenskapliga böcker (som redovisas vecka 10);

1. Helen Meyer von Bremen och Gunnar Rundgren. 2020. Kornas planet: om jordens och mångfaldens beskyddare. Ordfront förlag. https://ordfrontforlag.se/ordfront_bok/kornas-planet-om-jordens-och-mangfaldens-beskyddare/

2. Peter Wohlleben. 2016. Trädens hemliga liv. https://www.bokus.com/bok/9789113073590/tradens-hemliga-liv/

3. Erika Bjerström. 2020. Klimatkrisens Sverige: Så förändras vårt land från norr till söder. Nordstedts förlag. https://www.adlibris.com/se/bok/klimatkrisens-sverige-sa-forandras-vart-land-fran-norr-till-soder-9789113105895

Vecka 3 Hållbar utveckling och natursyn

 • Helmfrid, Hillevi. 2007. Natursyn Tre svar på vad natur är. Rapport nr 1. Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.
 • Moran, L. and Rau, Henrike 2014. Mapping divergent concepts of sustainability: lay knowledge, local practices and environmental governance. Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability.
 • Nightingale, A., Böhler, T., Campbell, B., Karlsson, L. 2017. Ch. 4 Enacting Sustainability. In: Nightingale et al. Environment and Sustainability in a Globalising World. Routledge: forthcoming
 • Nelson, D., Adger, N. and Brown, K., 2007. Adaptation to environmental change: contributions of a resilience framework. Annual Review of Environment Resources, 32. 395–419.
 • Stockholm Resilience Centre. 2016. Applying resilience thinking. Seven principles for building resilience in social-ecological systems.

Extra läsning:

 • Oxfam discussion paper 2012. A safe and just space for humanity. Oxford: Oxfam

Vecka 4. Centrala begrepp och teoretiska perspektiv

 • Acheson, James M. 2011. Ostrom for anthropologists. International Journal of the Commons. Vol. 5, no 2 August 2011, pp. 319–339
 • Hornborg, A. 2009. Zero-Sum World: Challenges in Conceptualizing Environmental Load Displacement and Ecologically Unequal Exchange in the World-System. International Journal of Comparative Sociology 2009; 50; 237. Available: http://www.lucid.lu.se/Hornborg__2009__zero_sum_world.pdf
 • Cote, M and Nightingale, A. 2012. Resilience thinking meets social theory: Situating social change in socio-ecological systems. Progress in Human Geography 36(4) p.475-489. Sage
 • Carlsson, Lars and Berkes, Fikret. 2005. Co-management: concepts and methodological implications. In Journal of Environmental Management 75 pp. 65–76.
 • Rober U. Ayers, Jeroen C.J.M. vand den Bergh, and John M. Gowdy. 2001. Strong versus Weak Sustainability: Economics, Natural Sciences, and “Consilence”. In Environmental Ethics 23 (2), 2001.

Extra läsning:

 • Sandström, Emil. 2008. Reinventing the Commons: Exploring the emergence of local natural resource management arrangements. Doctoral Thesis. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae 2008:48. Kap. 3. sid. 39-62. Kan laddas ner på http://pub.epsilon.slu.se/1798/

Vecka 5. Centrala begrepp och teoretiska perspektiv

Extra läsning:

 • Martin, E.A., Feit, B., Requier,F., Friberg. H., Jonsson, M. 2019. Assessing the resilience of biodiversity-driven functions in agroecosystems under environmental change, Chapter 3, pp 59-124. In: David A. Bohan and Alex J. Dumbrell (Eds.) Advances in Ecological Research, Vol 60, Resilience in Complex Socio-ecological Systems, Academic Press, London, UK.46.
 • IPBES 2020. Workshop Report on Biodiversity and Pandemics of the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. IPBES secretariat, Bonn, Germany, DOI:10.5281/zenodo.4147317. https://ipbes.net/pandemics

Vecka 6. Klimatdilemman

 • Markus Larsson (red) 2018. Klimatinfo för alla. FORES tankesmedja
 • IPCC’s fifth assessment report. 2014. What’s in it for Africa? ODI and CDKN
 • Naess, L.O. et al. 2015. Climate policy meets national development contexts: Insights from Kenya and Mozambique. Global Environmental Change. Elsevier
 • Nordregio seminar 20201203. Agenda 2030: Climate mitigation and adaptation: Examples of Nordic climate action (SDG13, SDG17) https://www.youtube.com/watch?v=INitXoln-_o
 • Johan Rockström 2020: Jordens framtid i Antropocen, Föreläsning. Vetenskapsakademin. https://www.youtube.com/watch?v=6no6Oa3l4FU
 • Rydberg, I et al. 2019. Jordbrukets klimatanpassning. Future Food Reports nr 9. SLU

Extra läsning:

 • Terry Hills and Emilia Pramova, 2011*. Informing decisions on ecosystem-based approaches for the adaptation of people in the Asia and Pacific region.* CIFOR Brief no 5 2011.
 • IPCC special report on global warming 1,5 degree

Vecka 7. Vattendilemman

 • ICEM 2010. Strategic Environmental Assessment of Hydropower on the Mekong Mainstream: Summary of the Final Report.
 • Arne Trandem 2014. Is the Mekong at a tipping point? World Rivers Review vol.29/no 4.
 • Sveriges Radio P1: “Kampen om vattnet” Fyra avsnitt. https://sverigesradio.se/kampenomnaturen

Extra läsning:

 • Patrick McCully, 2001. Silenced Rivers. The ecology and politics of large dams. London: Zed Books (Kap 1-3, 5,7 & 9)

Vecka 8. Jordbruk och försörjningsdilemman

 • Waldenström, C., & Syssner, J. (2018). Lantbrukets roll i framtidens landsbygder. Nya visioner för landsbygden, 203-31. Nya visioner för landsbygden (diva-portal.org)
 • Röös, E., Carlsson, G., Ferawati, F., Hefni, M., Stephan, A., Tidåker, P., & Witthöft, C. (2020). Less meat, more legumes: Prospects and challenges in the transition toward sustainable diets in Sweden. Renewable Agriculture and Food Systems, 35(2), 192-205. doi:10.1017/S1742170518000443
 • McMichael, P (2009). A food regime analysis of the ‘world food crisis’. Agric Hum Values 26, 281. https://doi.org/10.1007/s10460-009-9218-5Sveriges
 • Radio P1: “Kampen om Jorden” Fyra avsnitt. https://sverigesradio.se/kampenomnaturen

Extra läsning:

 • Johanna Björklund och Hillevi Helmfrid. 2010. Klimatsmart lantbruk – stor- eller småskaligt? Erfarenheter från ett deltagardrivet forskningsprojekt. Centrum för uthålligt lantbruk.
 • Vetenskapliga Rådet för Hållbar Uveckling. 2017. Åtgärder för mer klimatvänlig animaliekonsumtion. VRHU

Vecka 9. Skogs- och naturvårdsdilemman

 • Beland Lindahl, K., Sténs, A., Sandström, C., Johansson, J., Lidskog, R., Ranius, T., Roberge, J.-M. M., Lindahl, K. B., Sténs, A., Sandström, C., Johansson, J., Lidskog, R., Ranius, T., Roberge, J.-M. M., Beland Lindahl, K., Sténs, A., Sandström, C., Johansson, J., Lidskog, R., … Roberge, J.-M. M. (2017). The Swedish forestry model: More of everything? Forest Policy and Economics, 77, 44–55. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2015.10.012
 • Johansson, C., Nilsson, H.-E., Öhman, P., Jonsson, B.-G., Engberg, B. A., Englund, O., … Axbrink, I. (Eds.). (2022). Skogens värden : forskares reflektioner. Retrieved from https://www.miun.se/link/9c16f183bf054b069f9bf755bbf16be2.aspx
 • Sandström, E (reds). 2019. Skogens värden och värderingar: En studie om skogliga diskurser och dilemman på Gotland. Inst. för stad och land, SLU.
 • Sandström, E. 2015. Allmänningarnas återupplivande – om makt och identitet i kampen för utvecklingen av ett lokalt förvaltarskap. Kapitelutkast.
 • Göran Eklöf, 2011. Mer Pengar åt Skogen? REDD, biologisk mångfald och fattigdomsbekämpning. Naturskyddsföreningen
 • Holmgren, S., Giurca, A., Johansson, J., Kanarp, C. S., Stenius, T., & Fischer, K. (2022). Whose transformation is this? Unpacking the ‘apparatus of capture’ in Sweden’s bioeconomy. Environmental Innovation and Societal Transitions, 42, 44–57. https://doi.org/10.1016/j.eist.2021.11.005
 • Andersson, E., & Johansson, M. (2022). Tio år med jämställdhet på agendan - Nationell uppföljning av skogligt utbildades villkor på arbetsmarknaden
 • Johansson, J., & Bjärstig, T. (2020). Att samsas om samma skog - effektiva samverkansprocesser.
 • Sveriges Radio P1: ”Kampen om skogen” Fyra avsnitt. https://sverigesradio.se/kampenomnaturen
 • Svt Vetenskapens värld (2021-2022) Slaget om skogen & Slaget om skogen fortsätter: https://www.svtplay.se/vetenskapens-varld-slaget-om-skogen

Extra läsning:

 • Fortmann, L. and Ballard, H. 2011. Sciences, knowledges and the practice of forestry. European Journal of Forest Resources.
 • Hoogstra-Klein, M. A., Brukas, V., & Wallin, I. (2017). Multiple-use forestry as a boundary object: From a shared ideal to multiple realities. Land Use Policy, 69, 247–258. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.08.029
 • Kleinschmit, D., Pülzl, H., Secco, L., Sergent, A., & Wallin, I. (2018). Orchestration in political processes: Involvement of experts, citizens, and participatory professionals in forest policy making. Forest Policy and Economics, 89 (December 2017), 4–15. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.12.011
 • Johansson, M., Johansson, K., & Andersson, E. (2018). #Metoo in the Swedish forest sector: testimonies from harassed women on sexualised forms of male control. Scandinavian Journal of Forest Research, 33(5), 419–425. https://doi.org/10.1080/02827581.2018.1474248

Vecka 10 Grupparbete samt bokrecensioner

Minst en av nedanstående böcker;

1. Helen Meyer von Bremen och Gunnar Rundgren. 2020. Kornas planet : om jordens och mångfaldens beskyddare. Ordfront förlag. https://ordfrontforlag.se/ordfront_bok/kornas-planet-om-jordens-och-mangfaldens-beskyddare/

2. Peter Wohlleben. 2016. Trädens hemliga liv. https://www.bokus.com/bok/9789113073590/tradens-hemliga-liv/

3. Erika Bjersten. 2020. Klimatkrisens Sverige : Så förändras vårt land från norr till söder. Nordstedts förlag. https://www.adlibris.com/se/bok/klimatkrisens-sverige-sa-forandras-vart-land-fran-norr-till-soder-9789113105895

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Samhällsutveckling - landsbygd Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Landsbygdsutveckling
Kurskod: LU0098 Anmälningskod: SLU-30096 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%