Ny sökning
LU0096

Landsbygd, försörjning och genus

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LU0096

Läsåret 2022/2023

Landsbygd, försörjning och genus (LU0096-10110)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Landsbygd, försörjning och genus (LU0096-10258)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Landsbygd, försörjning och genus (LU0096-10232)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Landsbygd, försörjning och genus (LU0096-10161)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Landsbygd, försörjning och genus (LU0096-10162)

2018-09-03 - 2018-11-05

Kursplan

LU0096 Landsbygd, försörjning och genus, 15,0 Hp

Rurality, Livelihood and Gender

Ämnen

Landsbygdsutveckling Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0201

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp på grundnivå, varav 90 hp ämnesfördjupning inom samhällsvetenskap, naturvetenskap eller humaniora. Kunskaper motsvarande Engelska 6.

Mål

Kursen tillhandahåller studenterna teoretiska begrepp och praktiska redskap för att analysera försörjning på landsbygden i genus- och utvecklingsperspektiv. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva och kritiskt diskutera de dominerande teorierna och perspektiven som ligger bakom politik och program inom landsbygdsutveckling

- uvärdera och kritiskt diskutera rollen som institutioner, politik och program som syftar till att förbättra matsäkerhet och social trygghet för landsbygdens försörjning

- beskriva och kritiskt diskutera sambandet mellan landsbygds- och stads-, jordbruks- och icke-jordbruksstrategier för att skapa försörjning för hushåll

- utvärdera och kritiskt diskutera människors motiv och försörjningsstrategier, i relation till landsbygdsutveckling

- beskriva och kritiskt diskutera, skriftligt och muntligt, genom att använda genus- och utvecklingsteori, förhållandet mellan landsbygdsutveckling, livsmedelssäkerhet och social trygghet för landsbygdens försörjning

Innehåll

Kursen syftar till att ge en överblick över livsmedelsförsörjningen och social trygghet för landsbygdens försörjning, delvis i genusperspektiv. Under kursen diskuteras inbördes samband mellan landsbygds- och stads-, gårds- och icke-gårdsstrategier för att skapa försörjning för hushållen. Fokus ligger på låginkomstländer och marginaliserade produktionsområden, särskilt regioner i Asien och Afrika söder om Sahara som drabbas av fattigdom. Kursen behandlar kopplingarna mellan landsbygdsutveckling, genus, institutioner, matsäkerhet, social trygghet och fattigdom.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga och muntliga prov, godkända presentationer och övningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: LU0052, LU0055, LU0081

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Books

The following books will be covered in more depth during this course. Hence, if you plan on purchasing any books, we recommend these three:

Ellis F. 2000. Rural livelihoods and diversity in developing countries. Oxford University Press. Available at the Ultuna Service Centre in limited supply.

Peet, R. and E. Hartwick. 2015. Theories of Development: Contentions, Arguments, Alternatives. Guilford Publications.

Arora-Jonsson Seema, 2014, Gender, Development and Environmental Governance –Routledge

In addition, selected book chapters are included in lectures, but either those will be available in Canvas or in the library (since it may not make sense to purchase a book for only a chapt.or two).

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning - masterprogram EnvEuro - European Master in Environmental Science Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Landsbygdsutveckling Miljövetenskap
Kurskod: LU0096 Anmälningskod: SLU-10386 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%