Ny sökning
LU0092

Globala försörjningssystem och matsäkerhet

Kursen introducerar studenterna till globala livsmedelssystem och utmaningarna i att säkerställa matsäkerhet för alla i en värld av klimatförändringar, globalisering, skiftande demografi och ny teknik. Mat utgör en viktig produkt i den globala globala råvarukedjan och kursen ger studenterna analytiska verktyg för att kunna förstå och analysera effekterna av globala krafter på lokal livsmedelsproduktion, på marknadsföring, transport och konsumtion av mat.

Information från kursledaren

Dear all

The course 'Global Food Systems and Food Security' starts on Thursday 23 March. The majority of lectures will be held live at SLU. Occasional lectures and seminars will be held online, transmitted through the communication tool Zoom. We will use the same Zoom link and password throughout the entire course:
Passcode: 242237

Zoom Link

https://slu-se.zoom.us/j/67099962468

The lectures will mostly be held on Mondays 10.15-12.00 and 13.15-15.00 and the seminars on Thursdays (except when an occasional lecture or seminar clashes with a holiday). However, there will also be a couple of extra lectures on Tuesdays, so please check the schedule carefully.

The first week the course will start on Thursday 23 March with an introduction at 9.15- 10.00. Then Örjan Bartholdson will hold two lectures, 10.15-12.00 and 13.15-15.00.
The first seminar will be held the next day, on Friday 24th, and will consist of a presentation of the course by the teachers and a subsequent discussion with the students.

You will be divided into either a morning or afternoon seminar group on Thursdays.

The literature will be uploaded on Canvas, except for the books that you have either to purchase or borrow. See the literature list.

Welcome!

Örjan and Kristina

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-05-28 och 2023-06-18

Andra kursvärderingar för LU0092

Läsåret 2021/2022

Globala försörjningssystem och matsäkerhet (LU0092-40119)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Globala försörjningssystem och matsäkerhet (LU0092-40106)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Globala försörjningssystem och matsäkerhet (LU0092-40043)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Globala försörjningssystem och matsäkerhet (LU0092-40095)

2019-03-26 - 2019-06-09

Kursplan

LU0092 Globala försörjningssystem och matsäkerhet, 15,0 Hp

Global food systems and food security

Ämnen

Landsbygdsutveckling

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp på grundnivå, varav 90 hp ämnesfördjupning inom samhällsvetenskap, naturvetenskap eller humaniora. Kunskaper motsvarande Engelska 6.

Mål

Syftet med kursen är att ge studenterna en förståelse för globala livsmedelskedjor, d.v.s. hur mat produceras, marknadsförs, distribueras och uppfattas på global och lokal nivå. Kursen kommer att diskutera hur livsmedelssystem är sammankopplade globalt samtidigt som livsmedelsproduktion ingår också i lokal försörjning. Uppmärksamhet kommer att ägnas frågor om global jämvikt och ojämvikt i både produktion och konsumtion, med fokus på hur livsmedelssystem är "inbäddade" i ekonomiska, sociala, kulturella och politiska miljöer. Kursen ska göra det möjligt för studenterna att analysera de förutsättningar som krävs för att uppnå matsäkerhet och dagens utmaningar som orsakas av klimatförändringar samt ekonomiska, politiska och sociala tendenser och påfrestningar. Kursen ska ge studenterna kunskaper och förmågor som behövs både i forskarutbildning och i yrken som fokuserar på globala livsmedelssystem och matsäkerhet. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Förstå och analysera produktion och marknadsföring av jordbruks- och djurprodukter på regional och global nivå liksom hur dessa nivåer är sammankopplade ekonomiskt, politiskt och socialt.
- Förstå och redogöra för den historiska omvandlingen från självförsörjning till agro-industrialisering och dess inverkan på jordbruksproducenter och samhällen.
- Förstå och analysera hur internationella politiska relationer och den gradvisa internationaliseringen av marknader har påverkat livsmedelsproduktion, marknadsföring, transport och konsumtion.
- Förstå och analysera betydelsen av matsäkerhet, hur matsäkerhet är beroende av ekologiska, ekonomiska, politiska och sociala faktorer, hur förändringar i dessa faktorer riskerar att påverka uppkomsten av rörelser som "rätten till mat" och äventyra matsäkerheten.
- Förstå och redogöra för sociala teorier som syftar till att analysera globala förändringar och kopplingar mellan livsmedelsproduktion, marknadsföring, transport och konsumtion, såsom världssystemteori, matregimteori och politisk ekologi.

Innehåll

Kursen introducerar studenterna till globala livsmedelssystem och utmaningarna i att säkerställa matsäkerhet för alla i en värld av klimatförändringar, globalisering, skiftande demografi och ny teknik. Mat utgör en viktig produkt i den globala globala råvarukedjan och kursen ger studenterna analytiska verktyg för att kunna förstå och analysera effekterna av globala krafter på lokal livsmedelsproduktion, på marknadsföring, transport och konsumtion av mat. Kursen bygger på teorier och metoder från sociologi, socialantropologi, kulturgeografi, ekonomi, statsvetenskap och agroekologi. Kursen ska göra det möjligt för studenterna att kritiskt analysera kontext, perspektiv och rumslighet i de globala livsmedelssystemen och matsäkerheten samt tydliga strategier för moraliska interventioner, till exempel utveckling av certifieringar och rörelser som "rätten till mat".

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd hemtentamen, godkänt deltagande i obligatoriska seminarier och godkända övningar och uppgifter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: LU0082

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

**Literature: Global Food Systems and Food Security spring semester 2023
****You will only have to purchase the books marked with a *.
**Please, note that some literature might be added to the list and some may be changed or omitted.

**Compulsory course books **

* Clapp, Jennifer. 2016. Food. Cambridge. Polity Books (2nd edition).

* * Hall, Derek. 2013. Land. Cambridge. Polity Books.

* Du Bois, Christine M. 2018. The Story of Soy. London. Reaktion Books.

* Pain, Adam & Hansen Kjell. 2019. Rural Development. London: Routledge.

Excerpts of Books:

Blanchette, Alex. Introduction and Part 1. 2020. Porkopolis. American Animality, Standardized Life & the Factory Farm. Durham. Duke University Press.

Davis, Mike. Late Victorian Holocausts. El Niño Famines and the Making of the Third World. Chapter 6. Millenarian Revolutions. London. Verso. 177-210.

Gregory: The value question (chap 1: Gregory C.A. 2000: Savage Money. The Anthropology and Politics of Commodity Exchange. London: Routledge

Gould, William T. S. 2009: Chapter 6: Migration and Development. Population and Development. London: Routledge (pp 154 - 190)

Harvey, David. 2006. Notes towards a theory of uneven geographical development. Spaces of Global Capitalism. Towards a theory of uneven geographical development. London. Verso. Pages 69-116.

Hilhorst, Dorothea Chapter 1: Introduction: The politics of NGO-ing. Chapter 2: Damning the dams: Social movements and NGOsThe Real World of NGOs: discourses, diversity and development. London. ZED Books. Pages 1-50.

Karriem, Abdurazack. (2013) Space, Ecology, and Politics in the Praxis of the Brazilian Landless Movement. Gramsci, Space, Nature, Politics (eds. Ekers, Michael, Hart, Gillian, Kipfer, Stefan, Loftus, Alex). London. Wiley-Blackwell. Pages 142-160.

Lechner, Frank, J., Boli, John (2005) Chapter 7: Transforming World Culture: The anti-globalization movement as cultural critique. World Culture. Origins and Consequences. Oxford. Blackwell Publishing. Pages 153-172

McMichael, P (2013) Chapter 1-4. Food Regimes and Agrarian Questions. Agrarian Change and Peasant Studies Series, Practical Action. Fernwood Publishing.

Nützenadel, Alexander (2008) Chapter 9: A green international? Foods market and transnational politics, 1850-1914. Chapter 12: Postcolonial paradoxes: the cultural economy of African Export Agriculture. Chapter 14: Before Fair Trade Empire, Free Trade and the moral economies of food in the modern world. Food and Globalization. Consumption, Markets and Politics in the Modern World (ed. Nützenadel, Alexander, Trentmann, Frank). Oxford. Berg. 153-172, 215-234, 253-276.

Scheper-Hughes, Nancy. 1992. Chapter 1: O Nordeste: Sweetness and Death. Chapter 2: One hundred years without water. Chapter 4: The madness of hunger. Death without Weeping. The Violence of Everyday Life in Brazil. Berkeley. University of California Press. Pages 31-97, 128-166.

Topik, Steven, A. Wells. (2012) *Global Markets Transformed 1870-1945. *Chapter 3: Commodity Chains. The Belknap Press of Harvard University Press. Pages 113-259

Articles:

Bartholdson, Örjan, Porro, Roberto, Pain, Adam. (2021) Seeking One’s Fortune Elsewhere: The Social Breakdown of a Smallholder Settlement in the Brazilian Eastern Amazon and the Consequences for Its Rainforest Reserve. Forum for Development Studies. Vol. 49(1): 107-127

Benson, Peter & Fischer, Edward F. 2007. Broccoli and Desire. Antipode.

Bernstein, H., 2006. ‘Is There an Agrarian Question in the 21st Century?’ Canadian Journal of Development Studies, 26 (4): 449–60.

Borras et al 2014. Towards Understanding the Politics of Flex Crops and Commodities. Transnational Institute (TNI) Agrarian Justice Program.

Borras et al, 2016 The rise of flex crops and commodities: implications for research. The Journal of Peasant Studies, 43, 1, 93-115

Chang, Ha-Joon. 2009. Rethinking public policy in agriculture – Lessons from history, distant and recent. Journal of Peasant Studies, 36, 3, 477-515

Graeber, David. 2006. Beyond Power/Knowledge- an exploration of the relation of power, ignorance and stupidity. The Malinowski Memorial Lecture, 2006. HAU: Journal of Ethnographic Theory. Pages 105 – 128

Gupta, Akhil 1995: Blurred Boundaries: The Discourse of Corruption, the Culture of Politics, and the Imagined State. American Ethnologist 22.

Kusakabe, Kyoko, Chanthoumphone, Chatahavisth. 2021. Transition From Subsistence Agriculture to Rubber Plantations in Northern Laos: Analysis of Household Livelihood Strategies by Ethnicity and Gender. SAGE Open. Pages 1-13.

Land, T (2010) Crisis? What Crisis? The Normality of the Current Food Crisis. Journal of Agrarian Change, 10 (1): 87-97’

Lund, Christian 2006: Twilight Institutions: Public Authority and Local Politics in Africa. Development and Change 37

Marquardt K, Pain A, Bartholdson Ö and L Romero Rengifo (2019). Forest dynamics in the Peruvian Amazon – understanding processes of change. Small-scale Forestry. 18(1), pp 81-104. https://doi.org/10.1007/s11842-018-9408-3

Marquardt K, Pain A and Khatri D B (2020). Re-reading Nepalese landscapes: labour, water, farming patches and trees. Forests, Trees and Livelihoods: 29:4. 238-259.
DOI:10.1080/14728028.2020.1814875

Marschke, Melissa, Vandergeest, Peter, Havice, Elizabeth, Kadfak, Alin, Duker, Peter, Isopescu, Ilinca, MacDonnell, Mallor. 2020. COVID-19, instability and migrant fish workers in Asia. Maritime Studies. https://doi.org/10.1007/s40152-020-00205-y

Minola, Giulia & Adam Pain 2015: Peeling the Onion. Social Regulation on the Onion Market, Nangarhar, Afghanistan. Economic & Political Weekly, febr. 2015.

Pain, Adam, Marquardt, Kristina, Lindh, Arvid, Hasselquist, Niles J. What Is Secondary about Secondary Tropical Forest? Rethinking Forest Landscapes. Human Ecology. https://doi.org/10.1007/s10745-020-00203-y

Rigg, Jonathan, Salamanca, Albert, Thompson, Eric. 2016. The puzzle of East and Southeast Asia's persistent smallholder.Journal of. Rural Studies., 43, pp. 118-133

Röös, Elin, et al. 2018. Defining a land boundary for sustainable livestock consumption. Global Change Biology. No. 24: 4185-4194
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.14321

Sunam, Ramesh. 2017. In Search of Pathways out of Poverty: Mapping the Role of International Labour Migration, Agriculture and Rural Labour. Journal of Agrarian Change. Vol. 17 (1): 67–80

Thompson M and Warburton M (1985). Uncertainty on a Himalayan Scale. Mountain Research and Development, Vol. 5, No. 2, pp. 115-135.
https://www.jstor.org/stable/3673250

Tsing, Anna. 2012. Unruly Edges: Mushrooms as Companion Species for Donna Haraway. Environmental Humanities. Vol.1: 141-154

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning - masterprogram Masterprogrammet Hållbara livsmedelssystem Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Landsbygdsutveckling
Kurskod: LU0092 Anmälningskod: SLU-40064 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%