Ny sökning
LU0091

Forskningsprocessen: kvalitativa metoder, dataanalys och akademiskt skrivande

Att skapa en övertygande forskningsdesign är en av de viktigaste delarna av den forskning du ska genomföra eftersom det bildar ramverket för hur andra färdigheter sammanställs och kopplas till varandra. Kursen är inriktad på att hjälpa dig att designa, genomföra och rapportera din forskning. I kursen diskuteras olika metoder för forskning samt problem, erfarenheter och utmaningar som tenderar att komma upp i forskningsprocessen. Syftet är att utrusta dig med metoder, färdigheter och verktyg som hjälper dig att fatta välgrundade beslut i din egen forskning samt utvecklar dina kunskaper i att analysera och skriva akademiska texter. Kursen försöker placera teori och metoder i en mängd olika empiriska sammanhang från både det globala nord och syd med exempel från både landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Kursens inriktning handlar framförallt om kvalitativ forskning även om vi även diskuterar andra tillvägagångssätt. Vi ser fram emot intressanta diskussioner under kursens gång som stöder din utveckling och ger dig möjlighet att utföra och presentera din forskning på bästa möjliga sätt.

Kursplan

LU0091 Forskningsprocessen: kvalitativa metoder, dataanalys och akademiskt skrivande, 15,0 Hp

The Process of Research: Qualitative Methods, Data Analysis and Academic Writing

Ämnen

Landsbygdsutveckling Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Forskningsdesign och process 5,0 0302
Metoder för datainsamling 5,0 0303
Analysmetoder 5,0 0304

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Motsvarande 120 hp varav 90 hp i något ämne inom naturvetenskap, samhälls- eller humanvetenskap.

Kunskaper motsvarande Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Mål

Syftet med denna kurs är att förse studenter med nödvändiga kunskaper och förmågor för att kunna använda relevanta forskningsmetoder och tillvägagångssätt för analys av data, i syfte att producera klart strukturerade forskningstexter.Efter avklarad kurs skall studenterna besitta följande förmågor;

- välja relevanta forskningsmetoder i förhållande till ett specifikt forskningsproblem

- använda dessa metoder i specifika kontexter och även göra relevanta etiska bedömningar

- strukturera och skriva en akademisk forskningstext

- presentera ett forskningsförslag för ett forskningsprojekt om rurala och/eller miljömässiga frågor, t ex rurala försörjningssystem och naturresurshantering, som även inkluderar en tematisk och teoretisk bakgrund

- presentera en analys av publicerade forskningstexter, som handlar om rurala och/eller miljömässiga frågor, t ex rurala försörjningssystem och naturresurshantering eller miljömässiga problem

Innehåll

Kursen består av föreläsningar och övningar individuellt och i grupp.Kursen ger studenterna förmåga att identifiera och välja ut metoder för att kunna planera och skriva en masteruppsats.

De forskningsmetoder som studenterna kan välja täcker kvalitativa forskningsmetoder, med ett fokus på primär datainsamling, via till exempel etnografiska metoder. Kvantitativa metoder, bland annat enkätundersökningar, kommer också att kort diskuteras. Kursens fokus är att träna studenter att skriva analytiskt och akademiskt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För att bli godkänd på kursen måste studenten delta i obligatoriska moment och lämna in de examen och övningar som är obligatoriska.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: LU0039, LU0059

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Mandatory readings

Main course books

Creswell, John W., and J. David Creswell. (2018). 5th edition. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications. The following chapters are mandatory: 4, 5, 6, 7, 9. The rest of the book is optional. Other editions are also fine, but please note that chapter numbers refer to the fifth edition.

Robson, Colin. (2002). Real world research: A resource for social scientists and practitioner-researchers. Wiley-Blackwell. The following chapters are mandatory: Chapter 3 on Developing your ideas, Chapter 4 on General design issues, and Chapter 10 on Ethical and political considerations. The rest of the book is optional. Other editions are fine, but please note that chapter numbers refer to the fourth edition.

Other mandatory literature

Alvesson, M. (1999). Beyond Neo-Positivists, Romantics and Localists- A reflexive Approach to Interviews in Organisation Research. Institute of Economic Research Working Paper Series 28(1), 13-33.

Alvesson, Mats, and Dan Kärreman. (2007). Constructing mystery: Empirical matters in theory development." Academy of management review 32(4), 1265-1281.

Bowen, Glenn A. (2006). Grounded theory and sensitizing concepts. International journal of qualitative methods 5(3), 12-23.

Long, J. W., Ballard, H. L., Fisher, L. A., & Belsky, J. M. (2016). Questions that won't go away in participatory research. Society & Natural Resources, 29(2), 250-263.

Moon, Katie, and Deborah Blackman. (2014). A guide to understanding social science research for natural scientists. Conservation Biology 28(5), 1167-1177.

Prowse, M. (2010). Integrating reflexivity into livelihoods research. Progress in Development Studies, 10(3), 211-231.

Strang, Veronica. (2009). Integrating the social and natural sciences in environmental research: a discussion paper. Environment, Development and Sustainability 11(1), 1-18.

Swedberg, Richard. (2014). The Art of Social Theory. Princeton; Oxford: Princeton University Press. (pages 1 to 97 are mandatory, the rest of the book is optional)

Optional

Bourdieu, P. et al. (1999). "The Weight of the World: Social Suffering in Contemporary Society." Stanford, CA. Stanford University Press. Pages 1-13.

Chambers, R. (1994). The Origins and Practice of Participatory Rural Appraisal. World Development, 22(7), 953-969. doi: https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90141-4

Fahy, Frances, and Henrike Rau, eds. (2013). Methods of sustainability research in the social sciences. Sage. Chapter 1: Sustainability Research in the Social Sciences – Concepts, Methodologies and the Challenge of Interdisciplinarity

Fischer, K., Schulz, K., & Chenais, E. (2020). Can we agree on that? Plurality, power and language in participatory research. Preventive veterinary medicine, 180 (July 2020), 104991.

Graeber, David. (2012). Dead zones of the imagination: On violence, bureaucracy, and interpretive labor: The Malinowski Memorial Lecture, 2006. HAU: Journal of Ethnographic Theory 2(2), 105-128 https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.14318/hau2.2.007

Jacobs, Sue-Ellen and Cassell, Joan. (1987). Handbook on ethical issues in anthropology. Introduction, chapter 1 and chapter 3. Found here: https://www.americananthro.org/LearnAndTeach/Content.aspx?ItemNumber=12895&navItemNumber=731

Jacobs, T., & Tschötschel, R. (2019). Topic models meet discourse analysis: a quantitative tool for a qualitative approach. International Journal of Social Research Methodology 22(5), 469-485. https://doi.org/10.1080/13645579.2019.1576317

Jacobson, K. (2013). From Betterment to Bt maize: Agricultural Development and the Introduction of Genetically Modified Maize to South African Smallholders (PhD Doctoral theisis). Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala. Section 2.2. as an example of literature review

Jørgensen, Marianne W., and Louise J. Phillips. (2002). Discourse analysis as theory and method. Sage. Chapter 1, introduction

Katz, Jack. From How to Why: On Luminous Description and Causal Inference in Ethnography (Part I). Ethnography. 2001;2(4):443-473. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/146613801002004001

Koot, S., & Fletcher, R. (2020). Popular Philanthrocapitalism? The Potential and Pitfalls of Online Empowerment in ‘Free’ Nature 2.0 Initiatives. Environmental Communication A: Journal of Nature and Culture 14, 287–99. https://doi.org/10.1080/17524032.2019.1649707

Kozinets, R., Dolbec, P. & Earley, A. (2014). Netnographic analysis: understanding culture through social media data. In Flick, U.* (ed)* The SAGE handbook of qualitative data analysis (pp. 262-276). London: SAGE Publications Ltd.

Madden, Raymond (2017). Being ethnographic: a guide to the theory and practice of ethnography. Los Angeles: SAGE (Read chapter 1 & 2)

Marquardt, Kristina, Adam Pain, and Dil Bahadur Khatri. (2020). Re-reading Nepalese landscapes: labour, water, farming patches and trees. Forests, Trees and Livelihoods 29(4), 238-259.

Mayr, P., & Weller, K. (2017). Think before you collect: Setting up a data collection approach for social media studies. In Mayr, P and Weller, K. The SAGE handbook of social media research methods, 108-124. https://dx.doi.org/10.4135/9781473983847.n8

Piazza, Roberta & Wodak, Ruth. (2021). DCA - Critical Discourse Analysis. (Will be available on Canvas)

Sandelowski, Margarete. (2000). Focus on research methods: Whatever happened to qualitative description Research in Nursing & Health, 2000, 23, 334-340.

Sköllerhorn, E. (1998). Habermas and nature: The theory of communicative action for studying environmental policy. Journal of Environmental Planning and Management 41(5), 555–573. https://doi.org/10.1080/09640569811452 https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09640569811452?needAccess=true

Tribe, J. and M. Mkono (2017). Not such smart tourism? The concept of e-lienation. Annals of Tourism Research 66, 105-115.

Venturini, T., Bounegru, L., Gray, J., & Rogers, R. (2018). A reality check(list) for digital methods. New Media & Society, 20(11), 4195–4217. https://doi.org/10.1177/1461444818769236

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning - masterprogram EnvEuro - European Master in Environmental Science Miljökommunikation - masterprogram Masterprogrammet Hållbara livsmedelssystem Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Landsbygdsutveckling Miljövetenskap
Kurskod: LU0091 Anmälningskod: SLU-20214 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%