Ny sökning
LU0086

Internationell landsbygdsutveckling

Kursen är lämplig för dig som, oavsett disciplinär bakgrund, är intresserad av att utvidga dina kunskaper om landsbygdsutveckling, och dessutom vill kunna identifiera och analysera problem och möjligheter som berör rurala försörjningssystem. Kursen är tvärvetenskaplig och fokuserar på ekologiska, politiska, sociala och ekonomiska faktorer för landsbygdsutveckling i Syd.I kursen ingår diskussioner om viktiga aspekter av rurala försörjningssystem, såsom tryggad livsmedelsförsörjning, förvaltning av naturresurser, klimatförändringar, social organisation och migration. Kursen fokuserar även på olika aspekter av genus och fattigdom/välfärd inom landsbygdsutveckling.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LU0086

Läsåret 2022/2023

Internationell landsbygdsutveckling (LU0086-20060)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Internationell landsbygdsutveckling (LU0086-20130)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Internationell landsbygdsutveckling (LU0086-20130)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Internationell landsbygdsutveckling (LU0086-20068)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Internationell landsbygdsutveckling (LU0086-20105)

2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Internationell landsbygdsutveckling (LU0086-20028)

2017-10-31 - 2018-01-14

Kursplan

LU0086 Internationell landsbygdsutveckling, 15,0 Hp

International rural development

Ämnen

Lantbruksvetenskap Landsbygdsutveckling

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0201

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

30 hp i landsbygdsutvckling eller annat relevant humanistiskt, samhälls- eller naturvetenskapligt ämne. Kunskaper i engelska motsvarande engelska B på gymnasienivå i Sverige.

Mål

Syftet med kursen är att ge studenterna grundläggande förståelse för ekologiska, sociala, politiska och ekonomiska aspekter av landsbygdsutveckling i det globala Syd. För att uppnå detta mål ger kursen en introduktion till relevanta teoretiska ramverk, begrepp, metoder och diskussioner som berör försörjningssystem på landsbygden. Kursen ger också studenterna förståelse för aktuella möjligheter och hinder för landsbygdsutveckling i det globala Syd.Efter avslutad kurs ska studenten, muntligt och skriftligt, kunna:

- Diskutera teoretiska och empiriska aspekter av landsbygdsutveckling i det globala Syd.

- Diskutera de viktigaste komponenterna i försörjningsstrategier i olika rurala sammanhang.

- Jämföra och diskutera hur olika föreställningar om, och förhållningssätt till, utveckling är kopplade till nutida globaliseringsprocesser samt till förändringsprocesser av miljö, landsbygd och sociala förhållanden.

- Jämföra och diskutera teoretiska och empiriska perspektiv av globalisering, samt effekter av globala processer på lokala landsbygdsförhållanden.

Innehåll

Denna tvärvetenskapliga kurs fokuserar på ekologiska, politiska, sociala och ekonomiska faktorer för landsbygdsutveckling i Syd. Kursen introducerar studenterna till grundläggande begrepp och diskussioner i samhälls- och jordbruksvetenskap, samt utvecklingsteori. Kursen är lämplig för alla universitetsstuderande, oavsett disciplinär bakgrund, som är intresserade av att utvidga sin kunskap om landsbygdsutveckling, och dessutom vill kunna identifiera och analysera problem och möjligheter som berör rurala försörjningssystem. Kursen jämför och analyserar olika landsbygdsproblem och underutveckling, och möjligheter för utveckling genom exempel hämtade från regioner i Syd. I kursen ingår även diskussioner om viktiga aspekter av rurala försörjningssystem, såsom tryggad livsmedelsförsörjning, förvaltning av naturresurser, klimatförändringar, social organisation och migration. Kursen fokuserar även på olika aspekter av genus och fattigdom/välfärd inom landsbygdsutveckling.Förutom föreläsningar kommer studenterna att delta i obligatoriska diskussionsseminarier och grupparbeten.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursen examineras genom skriftlig tentamen, grupparbete, presentationer och övningar. För godkänd kurs krävs godkänd examination och deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: LU0056 och delar av LU0063

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

1) The Companion of Development Studies
**Författare: **Desai Vandana and Robert Potter

2) Rural Development
**Författare: **Adam Pain and Kjell Hansen
**ISBN: **978-1-138-77566-4
**Kommentar: **Selected Chapters

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Samhällsutveckling - landsbygd Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Lantbruksvetenskap Landsbygdsutveckling
Kurskod: LU0086 Anmälningskod: SLU-20163 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%