Ny sökning
LU0085

Forskningsprocessens kontext och process I: teorier och metoder

Detta är en kurs i social teori, där dels grundläggande sociala teorier presenteras och diskuteras och dels studenterna tränas i att kunna använda och applicera teorierna på ett empiriskt material, det vill säga att lära sig att teoretisera. Kursen fokuserar även på sammankopplingen av teori och metod. Under kursen ska studenterna också börja arbeta på sina individuella forskningsproblem. De ska formulera ett forskningsproblem och välja vilka teorier som kan användas för att teoretisera runt både problemet och det potentiella empiriska materialet

Kursen ger studenterna en grundläggande förståelse för teoretiska och metodologiska kontexter och för vilka perspektiv olika teorier, begrepp och metoder bidrar med till datainsamling och analys. Kursens huvudsakliga fokus ligger på kvalitativa metoder, men den teoretiska kontexten för kvantitativa metoder presenteras också. Kursen presenterar de teoretiska grunderna för social analys, samspelet mellan struktur och handling, hermeneutik, fenomenologi, genusanalys, marxistisk social teori och social rättvisa.

Kursen består av föreläsningar samt individuella och gruppövningar, som diskuteras under seminarier.

Kursvärdering

Kursplan

LU0085 Forskningsprocessens kontext och process I: teorier och metoder, 7,5 Hp

The Context and Process of Research I: Theories and Methods

Ämnen

Miljövetenskap Landsbygdsutveckling

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Motsvarande 120 hp, varav 90 hp i något ämne inom naturvetenskap, samhälls- eller humanvetenskap.

Kunskaper motsvarande Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Mål

Målet med denna kurs är att utrusta studenterna med en grundläggande vetenskaplig förståelse för samhällsvetenskaplig teori och dess koppling till forskningsprocessen, vilket ska göra det möjligt för studenterna att undersöka olika aspekter av landsbygdsutveckling och miljökommunikation, samt samhällsvetenskap generellt.Efter avklarad kurs skall studenterna besitta följande förmågor:

- kunna beskriva de huvudsakliga teoretiska skolorna inom samhällsvetenskap och hur de är kopplade till metodologiska aspekter och olika forskningsmetoder

- formulera forskningsproblem och syften som är relevanta för studiet av landsbygdsutveckling och miljökommunikation samt samhällsvetenskap generellt.

- identifiera relevanta metodologiska aspekter i relation till specifika forskningsproblem

- uttrycka i skriftlig eller muntlig form grundläggande kunskap och dilemman om metodologiska aspekter och skilda forskningsmetoder, både kvalitativa och kvantitativa. Denna kunskap ska täcka teoretiska och metodologiska förutsättningar och perspektiv inom följande områden: etnografiska metoder, som deltagande observation och olika former av intervjuer, aktionsforskning, statistiska metoders kontext och bakgrund samt analyser av källor och diskurser

- urskilja olika nivåer och former av vetenskaplig analys och kunna redogöra deras epistemologiska förutsättningar

- värdera och diskutera vetenskapens roll och etiska dilemman i relation till studiet av rurala kontexter och miljökommunikation samt samhällsvetenskap generellt.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar samt individuella och gruppövningar, som diskuteras under seminarier.Kursen fokuserar på sammankopplingen av teori och metod. Dessutom erbjuder kursen studenterna en generell introduktion till de huvudsakliga teoretiska ramverken till samhällsvetenskap och till kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik. Under kursen ska studenterna också börja arbeta på sina individuella forskningsproblem. De ska formulera ett forskningsproblem och välja lämpliga metoder, i relation till problemet. Kursen ger studenten en grundläggande förståelse för teoretiska och metodologiska kontexter och för vilka perspektiv olika metoder bidrar med till datainsamling och analys. Kursens huvudsakliga fokus ligger på kvalitativa metoder, men den teoretiska kontexten för kvantitativa metoder presenteras också. Kursen presenterar de teoretiska kontexterna för etnografisk metod, aktionsforskning, skapandet av enkäter, grundläggande statistisk metod, kritisk diskursanalys och intervjutekniker.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Seminarier, övningar, skriftlig textkritik, obligatoriskt reflektionspapper, skriftlig examination.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: delvis LU0060, LU0078

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

You will only have to purchase the books marked with a *, that is, the first book mentioned on the list below.

Please note that some papers might be added to the list, and some may be changed or omitted before the course starts.

Books:

*Inglis, David. 2012. An Invitation to Social Theory. Cambridge. Polity Press.

Excerpts of Books:

Bourdieu, Pierre; Wacquant, Lois. 1992. An Invitation to Reflexive Sociology. Pages: 94-135, 167-173. Cambridge. University of Chicago.

Bratton, John, Denham, David. 2014. Emile Durkheim: The rules of sociological method and on Suicide. The division of labour in society. Capitalism and classical social theory. University of Toronto Press. Pages 183-204

Eriksen, Thomas Hylland. Small Places, Large Issues. An Introduction to Social and Cultural Anthropology. Pluto Press. Pages 30

Geertz, Clifford. 1973. Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight. The Interpretation of Culture. New York. Basic Books. Pages 412-454.

Giddens, Anthony. 1986. Agency, Structure. Central Problems in Social Theory.Action, Structure and Contradiction in Social Analysis. Hong Kong. MacMillan. Pages 49-73.

Gramsci, A. 2000. Hegemony, Relations of Force, Historical Bloc. In: The Gramsci Reader. Selected Writings 1916-1935, edited by Forgacs, David. Pages: 189-221

Hacking, Ian. 2000. Why Ask What? The Social Construction of What? Cambridge. Harvard University Press. Pages 1-35.

Jackson, Michael. Introduction. In* Things as They Are. New directions in phenomenological anthropology*. Indiana University Press.

Jackson, Michael. 2013. Chapter 3: Knowledge of the body. Lifeworlds. Essays in existential anthropology. Chicago. The University of Chicago Press.

Kaidesoja, T. J. (2019). Building middle-range theories from case studies. Studies in History and Philosophy of Science Part A.

Laclau, E., andMouffe, C. 1985. Beyond the Positivity of the Social: Antagonisms and Hegemony. In: Hegemony and socialist strategy: Towards a radical democratic politics. Verso. Pages 93-148

Marx, Karl. 1973. Grundrisse. Pages 100-108 (the method of political economy)

Marx, Karl. 1990. Capital, Volume I. Pages 873-940 (Part 8, So-called primitive accumulation)

Meiksins Wood, Ellen. 2012.The Ellen Meiksins Wood Reader, edited by Larry Patriquin. Brill. Pages 18-61

Ong, Aihwa. 1983. “Global industries and Malay peasants in peninsular Malaysia.” In Women, men, and the international division of labor* *(ed. June Nash and Maria Fernandez-Kelley). 426–39. Albany: SUNY Press.

Rehmann, J. (2013). Theories of ideology: The powers of alienation and subjection. Brill. Pages 21-60

Robert K. Merton. 1949. Social Theory and Social Structure*. *The FreePress. Pages 39-53

Parsons, Keith. 2014. It started with Copernicus. Vital Questions about Science. New York. Prometheus Books.

Sharrock, Wes & Button, Graham 1991: The social actor: social action in real time. In: Button, Graham (ed.): Ethnomethodology and the human sciences. Cambridge: Cambridge University Press. (p 137 - 171)

Scheper-Hughes, Nancy. 1992. Death Without Weeping. The violence of everyday life in Brazil. University of California Press. Part of chapter 1, chapter 3. Pages 31-36, 49-64, 98-127

Scott, James. 1985. Hegemony and Consciousness (Chapter 8) in The Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant Resistance.

Swartz, David L. Chapter 2 and Chapter 3. Symbolic Power, Politics and Intellectuals. The political sociology of Pierre Bourdieu. Chicago. The Chicago University Press. Pages 30-78

Tilly, Charles. 1991. Domination, resistance, compliance…discourse. Sociological Forum. Vol. 6 (3): 593-602

Turner, Jonathan H.. 2012. Theoretical Principles of Sociology, Volume 3, Mesodynamics. Springer. Pages 1-28 (Chapter 1)

Weber, Max. 1978. Economy and society: An outline of interpretive sociology. Vol. 1. University of California press. Pages 3-62 (Chapter 1), 302-307 (chapter 4)

Wolf, Eric. 1982. Modes of Production. The Fur Trade. In Europe and the People Without History. Berkely. University of California Press. Pages 73-100, 158-194

Articles:

Bartholdson, Örjan, Abdallah, Jummane, Marquardt, Kristina, Salomonsson, Lennart. 2019. Is REDD+ More of an Institutional Affair than a Market Process? The Concealed Social and Cultural Consequences of an Ongoing REDD+ Project in Kolo Hills, Tanzania. In Forests. Vol. 10(618): 1-18
https://doi.org/10.3390/f10080618

Collier, S. J. (2020). Global anthropology and the art of the middle range. HAU: Journal of Ethnographic Theory10(3), 1052-1054.

Ekers, M., Loftus, A., & Mann, G. 2009. Gramsci lives!. Geoforum, 40(3), 287-291.

Esping-Andersen, (1989) “The three political economies of the welfare state”. Canadian Review of Sociology and Anthropology, 26(1), 1989

Fraser, N (1995) Recognition or redistribution? A critical reading of Iris Young’s justice and the policitics of difference. The Journal of Political Philosophy 3 (2) pp 166-180

Graeber, David. 2006. Beyond Power/Knowledge- an exploration of the relation of power, ignorance and stupidity. The Malinowski Memorial Lecture, 2006. HAU: Journal of Ethnographic Theory. Pages 105 – 128

Imenda, S. (2014). Is there a conceptual difference between theoretical and conceptual frameworks?. Journal of social sciences38(2), 185-195.

Hughes, S., Davis, T. E., & Imenda, S. N. (2019). Demystifying theoretical and conceptual frameworks: A guide for students and advisors of educational research. J Soc Sci58(1-3), 24-35.

Martínez, Maria, Laura. 2009. Ian Hacking’s Proposal for the Distinction between Natural and Social Sciences. In Philosophy of the Social Sciences. Vol. 39: 212-234

Meyfroidt, Patrick, R. Roy Chowdhury, Ariane de Bremond, Erle C. Ellis, K-H. Erb, Tatiana Filatova, R. D. Garrett et al. "Middle-range theories of land system change." Global environmental change 53 (2018): 52-67.

Swedberg, Rickard. 2012. Theorizing in sociology and social science: turning to the context of discovery. In Theory and Society. Vol. 41: 1-40.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning - masterprogram EnvEuro - European Master in Environmental Science Miljökommunikation - masterprogram Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13750 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Miljövetenskap Landsbygdsutveckling
Kurskod: LU0085 Anmälningskod: SLU-10395 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%