Ny sökning
LU0072

Samhällsvetenskapliga teorier för landsbygdsutveckling

Syftet med kursen är att ge studenterna en förståelse för hur samhällsvetenskapliga teorier kan användas för att förstå komplexa samhälls- och hållbarhetsfrågor, som en förberedelse för fortsatta studier och självständiga arbeten (examensarbeten). Under kursen lär sig studenterna hur teorier används i genomförandet av vetenskapliga arbeten i landsbygdsutveckling.

Kursplan

LU0072 Samhällsvetenskapliga teorier för landsbygdsutveckling, 15,0 Hp

Social science theories for rural development

Ämnen

Landsbygdsutveckling

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp landsbygdsutveckling.

Mål

Syftet med kursen är att ge studenterna en förståelse för hur samhällsvetenskapliga teorier kan användas för att förstå komplexa samhälls- och hållbarhetsfrågor, som en förberedelse för fortsatta studier och självständiga arbeten (examensarbeten). Under kursen lär sig studenterna hur teorier används i genomförandet av vetenskapliga arbeten i landsbygdsutveckling.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- beskriva och förklara olika vetenskapsteoretiska perspektiv
- beskriva huvuddragen i den samhällsvetenskapliga forskningshistorien
- beskriva, problematisera och använda vanliga samhällsvetenskapliga teorier inom landsbygdsutveckling
- förstå och använda teoretiska begrepp inklusive struktur, agens, makt, genus och klass
- diskutera konsekvenserna av val mellan olika teoretiska utgångspunkter för identifiering av forskningsproblem, formulering av frågeställningar och tolkning av empiriskt material inom landsbygdsutveckling.

Innehåll

#### Ämnesmässigt innehåll

Studenterna tränar sig på att använda och problematisera samhällsvetenskapliga teorier för att förklara specifika situationer och fenomen, samt att koppla metoder och empiriskt material till teorier. Studenterna lär sig att förstå och använda teoretiska grundbegrepp som struktur, agens, makt, genus och klass. Studenterna får också lära sig att tolka olika vetenskapsteoretiska perspektiv för att förstå de huvudsakliga skillnaderna mellan naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig forskning med fokus på hur teorier används. Genom att beskriva huvuddragen i den samhällsvetenskapliga forskningshistorien lär sig studenterna förstå och förklara samhälleliga frågors vetenskapliga sammanhang och koppla dem till aktuella hållbarhetsproblem samt forskning i landsbygdsutveckling.

#### Genomförande

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom en kombination av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och övningar.

I kursen fokuseras på följande generella kompetenser: kritiskt tänkande; muntlig kommunikation; skriftlig kommunikation.

Följande moment är obligatoriska: närvaro vid seminarier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig redovisning samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PN-NJ
Ersätter: LU0088

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Samhällsutveckling - landsbygd Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26170 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Landsbygdsutveckling
Kurskod: LU0072 Anmälningskod: SLU-10388 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%