Ny sökning
LK0421

Studio – Vattenmiljöer och landskapsarkitektur

Kursen syftar till att introducera teori, kunskaper och färdigheter om klimatanpassad övergripande vattenmiljöplanering och landskapsarkitektur, samt att utveckla och fördjupa kunskaper, förmågor och färdigheter i avgränsade landskapsarkitekturprojekt inom vattenmiljöplanering och gestaltning.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0421

Läsåret 2022/2023

Studio – Vattenmiljöer och landskapsarkitektur (LK0421-10040)

2022-08-29 - 2022-10-31

Kursplan

LK0421 Studio – Vattenmiljöer och landskapsarkitektur, 15,0 Hp

Studio – Water environments and landscape architecture

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

A1N

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 150 högskolepoäng hp varav 90 hp inom något av följande huvudområden/huvudområdesgrupper: Arkitektur, Landskapsarkitektur, Landskapsplanering, Samhällsplanering, Fysisk planering, Kultur-, samhälls-, och ekonomisk geografi, samt kunskaper motsvarande Engelska 6.

Mål

SyfteKursen syftar till att introducera teori, kunskaper och färdigheter om klimatanpassad övergripande vattenmiljöplanering och landskapsarkitektur, samt att utveckla och fördjupa kunskaper, förmågor och färdigheter i avgränsade landskapsarkitekturprojekt inom vattenmiljöplanering och gestaltning som genomförs i grupp med inslag av individuella övningar. Den övergripande kunskapen för vattenmiljöplaneringens komplexa förutsättningar konkretiseras genom tydliggörande av landskapsarkitekturens roll som samordnande funktion för andra expertområden.LärandemålKunskap och förståelseEfter kursen ska studenten

- kunna redogöra för relevanta miljömål, direktiv, lagstiftning och processer för planering av vatten dels generellt, dels specifikt för kursens gestaltningsprojekt

- kunna diskutera och ge exempel på vattenplanering med varierade problembakgrunder där olika specialiserade krav samordnas i gestaltade helheter genom tillämpad landskapsarkitektur.Färdighet och förmågaEfter kursen ska studenten

- kunna kommunicera kunskap, observationer, egna undersökningar i vattenmiljöer muntligt och med text samt illustrationer,

- kunna integrera systematisk kritisk analys i projektets gestaltande förslag på utformning och användning av landskapets vattenområden även med begränsad tillhandahållen bakgrundsinformation,

- visa förmåga till samverkan i projektgrupparbete inom landskapsarkitektur.Värderingsförmåga och förhållningssättEfter kursen ska studenten

- visa förmåga att reflektera och bedöma relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetetiska, miljömässiga och etiska aspekter där människans förhållande till och nyttjande av vattenmiljöerna ingår

- visa förmåga att utvärdera det egna grupparbetet och identifiera behov av ytterligare kunskap och kompetens för fortsatt utveckling av projektförslaget.

Innehåll

Kursen genomförs med en teoretisk del och en del med projektundervisning. Kursen ska ha aktuell anknytning till klimatfrågor och globala mål för vattenmiljöplanering och dess gestaltning.Kursen innehåller en orienterande teoretisk kunskapsbakgrund inom vattenmiljöplanering där tredimensionell gestaltning av marktopografi och terräng som bakgrund till projektundervisningen ingår. Den teoretiska kunskapen behandlar begrepp och direktiv för vattenplanering på internationell och nationell nivå samt lagstiftning och processer för beslut kring användning och utformning av vattenmiljöer. Generella kunskaper tillhandahålls i kursen om vattenmiljöers förutsättningar, kretslopp och avgörande roll i omställning mot ett hållbart klimatanpassat samhälle präglat av hög biodiversitet samt inkludering av såväl ekonomiska som kulturhistoriska värden samt människors anspråk på vatten där tillgång och lika rätt till ett multifunktionellt landskap ingår.Kunskapsbakgrunden ger även specifikt underlag till projektundervisningen där studiebesök till goda förebilder ur olika aspekter på landskapsarkitektoniska gestaltningar av vattenmiljöer ingår med exempel på samordnade lösningar mellan olika expertområden. Kunskapsbakgrunden examineras genom individuell tentamen.Kursens landskapsarkitekturprojekt bygger på inhämtade teoretiska kunskaper kring helheter inom vattnets kretslopp samt analyser av egna empiriska undersökningar av den avgränsade projektplatsens förutsättningar. Landskapsarkitekturens möjligheter till kommunikation genom en kombination av text, bilder, kartor, ritningar och illustrationer som visar hur gestaltning av vattenmiljöer möter programkriterierna i kursens projekt är en central del i projektundervisningen.Landskapsarkitekturprojektet utgår från situationen för ett vattenområde. Vattenområdet i kursen ska ha en relativt omfattande geografisk avgränsning i form av till exempel en sjö, ett kustområde, en skärgårdsmiljö, en älv, eller en å. Vattenmiljöplanering kräver övergripande förståelse för vattnets kretslopp i stora system till exempel hela avrinningsområden.Den konkreta gestaltande projektuppgiften avgränsas dock till en hanterbar del i helheten anpassad till tidsramen för kursen. Projektet ska innehålla en komplex problembild kring ett antal aspekter på vatten; till exempel vattenkvalitet, växt- och djurliv i och invid vatten, bottensediment och vattnets kretslopp. Komplexiteten ska också gälla människans olika anspråk på vattenanvändning som till exempel livsmedel, rekreation och fritidsändamål, energiutvinning, industriell användning, bevattning, transporter, dagvattenhantering och översvämningsproblematik.Projektundervisningen stöds av föreläsningar, samt obligatoriska studiebesök och övningar med handledning och genomgångar. Projektarbetet genomförs i grupp där vissa av projektarbetes övningar lämnas in individuellt.Kursen ger 15 färdighetstränande poäng.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt projektarbete i grupp med vissa individuella övningsinlämningar inom projektarbetet och godkänd skriftlig individuell tentamen samt godkänt deltagande i obligatoriska studiebesök.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ger 15 färdighetstränande poäng.Resekostnader till platsen för projektarbete och studieresa finansieras av studerande. Information om ingående studiebesök finns i schemat 4 veckor före kursstart.Rekommenderade kompetenser till kursen är förmåga att leda och låta sig ledas i grupparbeten där förståelse för komplex problematik är bakgrund till kreativa processer och förslag inom landskapsarkitektur som kommuniceras muntligt och med text samt illustrationer.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

River.Space.Design. Planning Strategies, Methods and Projects for Urban Rivers.

Second and Enlarged Edition

By Martin Prominski, Antje Stokman, Daniel Stimberg, Hinnerk Voermanek, Susanne Zeller and Katarina Bajc

Published by Birkhäuser 2017

E-bok Published: May 22, 2017

ISBN: 9783035610420

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master's Programme Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: A1N
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0421 Anmälningskod: SLU-10194 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%