Ny sökning
LK0420

Landskapsarkitektur och text

Kursens syfte är att utvecklar din förmåga att läsa och skriva akademiska texter inom landskapsarkitektur och dess tillhörande teoretiska ämnesområden med tonvikt både på innehåll och språk.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0420

Läsåret 2022/2023

Landskapsarkitektur och text (LK0420-20033)

2022-12-02 - 2023-01-15

Kursplan

LK0420 Landskapsarkitektur och text, 7,5 Hp

Landscape architecture and text

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 80 hp landskapsarkitektur.

Mål

Kursens syfte är att studenten utvecklar sin förmåga att läsa och skriva akademiska texter inom landskapsarkitektur och dess tillhörande teoretiska ämnesområden med tonvikt både på innehåll och språk. Detta skapar en förståelse för hur ett vetenskapligt arbete läggs upp, genomförs och prövas. Dessutom utvecklar studenten en förtrogenhet med den akademiska seminariekulturen.Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- förklara och tillämpa utvalda samhällsvetenskapliga och humanistiska teorier och metoder.Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- skriva en kortare akademisk text

- tillämpa sina kunskaper i analytiskt läsande

- delta i akademiska samtal (seminariekultur).Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- relatera till teorier eller metoder som behandlas inom vetenskapliga texter för att kritiskt bearbeta egna frågor.

Innehåll

Landskapsarkitektur är ett tvärvetenskapligt fält. Detta innebär att idéer, begrepp och ansatser från många discipliner är relevanta för att förstå och utveckla planering, gestaltning och förvaltning av landskap. I kursen ges en orientering kring ansatser och vetenskapstraditioner som är betydelsefulla för ämnet. Särskild tonvikt läggs på att arbeta med några utvalda samhällsvetenskapliga och humanistiska teorier och metoder.I föreläsningar, läsning av kurslitteratur och obligatoriska seminarier undersöker studenten exempelvis konkreta landskap, gestaltade utemiljöer, planeringsidéer, ansatser till alternativ förvaltning, diskussioner inom professionen eller disciplinen etc. med hjälp av samhällsvetenskapliga och humanistiska teorier och metoder. Vi frågar till exempel hur teorier inom kulturgeografi och estetik eller diskursanalytisk inspirerade och etnografiska metoder kan bidra till att förstå och analysera problem inom landskapsarkitektur.I en avslutande skrivuppgift tränas akademiskt skrivande genom att studenten analyserar och tolkar ett landskap, ett landskapsarkitekturprojekt, en debatt eller liknande. Studenten använder behandlade begrepp och ansatser som exempel för att förstå vad det innebär att tillämpa teorier och metoder i det egna arbetet. Studenten stöds i denna uppgift genom obligatoriska seminarier där studenten ger och tar konstruktiv kritik på texterna och tränar på att bearbeta ett material med utgångspunkt från given kritik.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursen examineras med godkänd medverkan i obligatoriska seminarier och individuell skrivövning.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: Delar av LK0350, delar av LK0168.

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Thompson, I. H. (2000a). Aesthetic, Social and Ecological Values in Landscape Architecture: a Discourse Analysis. Ethics, Place and Environment, 3, 269-287.

Thompson, I. H. (2000b). Sources of Values in the Environmental Design Professions: The Case of Landscape Architecture. Ethics, Place & Environment, 3, 203-219.

Thompson, I. H. (2017). The role of theory. I: Brink, A. v. d., Bruns, D., Tobi, H. & Bell, S. (red.) Research in landscape architecture. Methods and methodology. Abingdon, Oxon - New York: Routledge.

Thurén, T. (2019). Vetenskapsteori för nybörjare, 3. uppl. Stockholm, Liber.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 37491 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0420 Anmälningskod: SLU-20068 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%