Ny sökning
LK0419

Studio – Landskapsplanering

I den här kursen får du utveckla kunskaper och färdigheter i landskapsanalys samt får grundläggande kunskaper om fysisk planering och stadsbyggnadshistoria. Du får också grundläggande kunskaper om samhällets lagar, regler och mål för en långsiktigt hållbar utveckling samt växtkunskaper kopplade till regionala och lokala skillnader.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0419-10184 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0419

Läsåret 2022/2023

Studio – Landskapsplanering (LK0419-10043)

2022-08-29 - 2022-10-31

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Obligatorisk litteratur:

1) Projektarbete & Reflektion (Landskapsanalys):

A) Projektarbete

Tobias Noborn, Bengt Schibbye, Emily Wade, Mia Björckebaum, Emy Lanemo, John Askling, Oskar Kindvall (2017). Landskapet är arenan – Integrerad landskapskaraktärsanalys, en metodbeskrivning. Trafikverket

Per Stahlschmidt, Simon Swaffield, Jörgen Primdahl, Vibeke Nelleman. (2017) Landscape analysis – Investigating the potentials of space and place, Routledge
Läs framförallt: kap. 7 och 8 – stöd/inspiration i projektarbetet

Den framtida staden: https://www.rj.se/globalassets/rj-arsbocker/rj2020-3_den_framtida_staden.pdf

B) Reflektion Projektarbete (Seminarium 3):

Kløcker Larsen, R., & Raitio, K. (2023). Protected areas and Indigenous rights in Sápmi: an agonistic reading of conflict and collaboration in land use planning. Journal of Environmental Policy & Planning25(3), 342- 354. https://doi.org/10.1080/1523908X.2022.2137483

Stephenson, J. (2008). The Cultural Values Model: An integrated approach to values in landscapes. Landscape and urban planning84(2), 127-139. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2007.07.003

Watson, V. (2016). Shifting approaches to planning theory: Global North and South. Urban Planning1(4), 32-41. https://doi.org/10.17645/up.v1i4.727

Buijs, A. E., Elands, B. H., & Langers, F. (2009). No wilderness for immigrants: Cultural differences in images of nature and landscape preferences. Landscape and urban Planning91(3), 113-123. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2008.12.003

2) **Planering, stadsbyggnad teorier och värderingar **

A) Planering (Översiktsplanering uppgift)

Gunnel Forsberg (red.) Samhällsplaneringens teori och praktik. Liber, Första upplagan, 2020
Läs framförallt kapitel:1, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 33, 35, 36

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/

B) Stadsbyggnad teorier & Värderingar som ligger till grund för landskapsplanering (Seminarium 2)

Matthew Carmona, Steve Tiesdell, Tim Heath and Taner Oc (2010). Public places Urban spaces - The dimensions of urban design, 2nd edition, eller tredje upplagan från 2021. Architectural Press, Elsevier.

Läs framförallt: 
The morphological dimension (s. 196-217)
The social dimension (s. 315-382)
The functional dimension (s. 384-470)

C) Stadsbyggnad och kulturmiljöns roll i samhällsplaneringen

På själva tidskriftens hemsida https://www.bebyggelsehistoria.org/, under rubriken äldre nummer kan man ladda ner Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 58/2009, läs artikeln:

Baumert, Antonia, ”Från förhistorisk boplats till miljonprogram, − om bebyggelseutvecklingen på norra Järvafältet utifrån digitala Informationskällor”, Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 58/2009, Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift , 2009.

Seminarium 1

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 82/2022 Tema: Kulturmiljöns roll i samhällsplaneringen, Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift , 2022. 
Tillgänglig för 225 kr på https://bht.bokorder.se/sv-SE/shop

Läs framförallt:

Kulturmiljöer- en oersättlig del av vår existens eller en onödig barlast, s. 4-7. (Alexandra Babos, Emelie Karlsmo & Anna Micro Vikstrand)

Norrbottens riksintressemiljöer i förändring- Stadsmiljöerna Piteå, Svartöstaden, Malmberget -Koskullskulle och Kiruna 1970-2020, s. 8-32. (Jennie Sjöholm & Anna Elmén-Berg)

Historia och kulturarv i Mälaräng- föreställningar om det förflutna i samtida stadsplanering, s. 65- 81. (Lucas Rabnor)

Välfärdssamhällets vardagslandskap under press, s. 82-101. (Catharina Nolin)

Övrig litteratur:

På Canvas:
Bengt Schibbye John Asklin, Mia Björckebaum, Sofia Löfgren (2016). *Landskapsanalys för planeläggning av vägar och järnvägar – En handledning.*Trafikverket

Om landskap och landskapsanalys för väg och järnväg – ett kunskapsunderlag med fokus på begrepp och exempel. Ulla Berglund et al. Rapport nr 1/2011, Institutionen för stad och land

Jan Nyström och Lennart Tonell (2012). Planeringens grunder - en översikt. Studentlitteratur. Tredje upplagen eller senare
Läs framförallt: kap 5 & 6

Plan och bygglag:https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900

Miljöbalk: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808

Europeiska landskapskonventionen: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802f3fbe

Matthew Carmona, Steve Tiesdell, Tim Heath and Taner Oc (2010). Public places Urban spaces - The dimensions of urban design, 2nd edition, eller tredje upplagan från 2021. Architectural Press, Elsevier.
Kapitel:
The temporal dimension (s. 103-151)
The perceptual dimension (s. 152-195)
The visual dimension (s. 252-314)

Pile, S., Yazici, E., Cramer-Greenbaum, S., Keith, M., Murji, K., & Solomos, J. (2023). A progressive sense of place and the open city: Micro-spatialities and micro-conflicts on a north London council estate. Geoforum144, 103810.

https://www.skanska.se/om-skanska/skanska-i-sverige/framtidsvisioner-2070/

https://start.stockholm/globalassets/start/om-stockholms-stad/politik-och-demokrati/styrdokument/vision-2040-mojligheternas-stockholm.pdf

https://big.dk/#projects

https://www.archdaily.com/585254/vincent-callebaut-s-2050-parisian-vision-of-a-smart-city

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/06/The-future-of-cities-creating-a-vision.pdf

https://www.ecotopia2121.com/

https://arwidssonstiftelsen.se/stadsplanering/framtidsstudier/

På Canvas:
*Europeiska plansystemet i korthet, Boverket 2012 *

På Canvas:
Elias Cornell (1977). Bygge av stad och land. Bokförlaget PAN/Norstedts.
Kapitlet om ”Medeltiden”

Olle Svedberg (1988). Arkitekternas århundrade – Europas arkitektur 1800-talet. Almqvist & Wiksell/Gebers förlag AB.
Kapitlet om ”Stadsplaneringen”

A E J Morris (1994). History of urban form – Before the industrial revolutions. Henry Ling Ltd.
Kapitel 5 om ”The Renaissance: Italy sets a pattern”

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0419 Anmälningskod: SLU-10184 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%