Ny sökning
LK0399

Studio - Markprojektering och markvetenskap, fortsättningskurs

Kursen har två delar, en markprojekteringsdel och en markvetenskaplig del. Studenten projekterar ett befintligt gestaltningsförslag med komplicerad höjdsituation och tränas i att översätta det till bygghandlingar bestående av ritningar och teknisk beskrivning enligt Anläggnings AMA. Arbetet sker med hjälp av handledning på ritsal.
I den markvetenskapliga delen av kursen arbetar studenten bl.a med dimensionering av växtbäddarna utifrån ett mark- och vattenperspektiv. Syftet är här att skapa lämpliga förhållanden beträffande markluft och markvatten som matchar olika växters krav.
I föreläsningar och genom exkursioner behandlas landskapsarkitektens hårda konstruktionsmaterial med fokus på trä, metall, betong och sten. Teknisk beskrivning tränas i gruppövning.
Föreläsningar belyser projekteringar som parker och andra storskaliga planteringar, mindre planteringar som urbana växtbäddar inklusive gatuträd och växtbäddar på bjälklag. Vid föreläsningar behandlas även förorenad mark samt vattenhantering i stor och liten skala.
Delövningar, exkursioner, seminarier och aktiviteter kopplade till dem är obligatoriska moment.

Kursen tillämpar särskilda urvalskriterier baserat på antal avklarade högskolepoäng i ämnet landskapsarkitektur, enligt beslut SLU.ua.2023.1.1.1-747

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0399-40074 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0399

Läsåret 2022/2023

Studio - Markprojektering och markvetenskap, fortsättningskurs (LK0399-40028)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Studio - Markprojektering och markvetenskap, fortsättningskurs (LK0399-40062)

2022-03-24 - 2022-06-05

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

* Kommer att finnas tillgängligt på Canvas vid kursstart.

Gemensam litteratur markprojektering och markvetenskap

https://leverantor.stockholm/entreprenad-i-stockholms-offentliga-miljoer/vaxtbaddshandboken/ Växtbäddar i Stockholm stad en handbok, om hur man kan skapa goda förutsättningar för stadsträden. Innehåller bl.a typritningar.

AMA Anläggning 20standardverk som används vid framtagande av mängdförteckning och teknisk beskrivning i markbyggnadsprojekt. I kursen använder vi det digitala verktyget från Svensk Byggtjäns.

Referenslitteratur markprojektering

Från grundkursen:

CAD Övningsbok, Anders Westin SLU. Kompendium, beställs av kursansvarig senast 3 veckor innan kursstart. Grundläggande övningar för AutoCAD (2020). Ett bra ”komihågdokument”. (Gult omslag)

Utdrag ur Redovisningsteknik för mark- och landskapsprojekt, utgåva 2, (15 sidor)
Eckerberg, Klas. 2011. *Bra sammanfattande text om projekteringens olika skeden, ritningar och deras formalia. Exempel från innehållet används i undervisningen. *

Arkitektens handbok 2022, Bodin, Hidemark, Nyström, Stintzing, Studentlitteratur 2023. Bra bok om allt från PBL, trappmått till skruvar.

Nytt utifrån grundkursen:

Grading for landscape architects and architects, Petschek, Peter. Birkhauser verlag Ag. 2008. Bra bok som introducerar och fördjupar höjdsättningen som nödvändig del av landskapsarkiteturen*.*

https://static.byggtjanst.se/amadocs/any_2-18_sid22-24.pdf Mängdförteckning som handling i förfrågningsunderlaget och kontraktshandlingarna, Wimert, Anders och Werner, Mats, 2018

https://www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets--byggregler-bbr/ BBR, Boverkets byggregler*, standardverk om regler att följa vid projektering och byggande.*

https://www.svenskmarkbetong.se/media/i42ot4li/svensk_markbetong_marksten-och-plattor-av-betong_webb_200226.pdf Beläggning med plattor och marksten av betong,* tredje upplagan,* utgiven av Svensk Markbetong och Svenska Kommunförbundet. Råd om konstruktiv utformning till de som anlägger ytor med markbetong. Om dimensionering av markbetong,beläggningar.

https://tekniskhandbok.uppsala.se/globalassets/teknisk-handbok/dokument/park/tradhandbok.pdf Trädhandbok för Uppsala kommun, 2010-12-30*, om hur man skapar goda förutsättningar för stadsträden bl.a. Används som hjälp vid framtagande av växtbäddar. Innehåller bl.a typritningar*

Teknisk handbok för byggande, drift och underhåll på allmän plats - Stockholms stad (tillstand.stockholm) Teknisk Handbok (TH) innehåller regler för byggande, drift och underhåll på offentlig platsmark. Handboken ska användas när bygghandlingar eller avtal upprättas, oavsett om staden eller annan part låter upprätta bygghandling eller avtal som berör offentlig platsmark inom Stockholms stad. Innehåller bl.a typritningar.

Litteratur markvetenskap

Repetera:

**Övningar och föreläsningar **från kurserna Marken som växtplats och växtkännedom 3 och Urbana mark-växtsystem och växtkännedom 4.

Bakgrundslitteratur från tidigare kurser (att återvända till vid behov):

Blombäck, K., Dahlin, S. och Eriksson, J. 2023. Markvetenskap för landskapsarkitekt- och landskapsingenjörsutbildningarna i Uppsala_v8, sept 2023. (Kursboken från grundkursen i markvetenskap i åk. 2)

Packning av åkermark vid maskindrift. 2000. Håkansson I. T ex sid 2, 15-22, 37-39 + sammanfattningar. *

Lindsey P, Bassuk N. 1992. Redesigning the urban forest from the ground below: a new approach to specifying adequate soil volumes for street trees. Arboricultural Journal 15 (4) , pp. 25-39. *
eller
Gullberg J-O. 1996. Dimensionering av växtbäddar för träd i staden. Sid 5-17. *

Riskbedömning av förorenade områden. En vägledning från förenklad till fördjupad riskbedömning 2009. Naturvårdsverket rapport 5977.* Sid 10-11, 24-25 (Mark) + kapitelsammanfattningar.* *

Avledning av dag-, drän- och spillvatten. Funktionskrav, hydraulisk dimensionering och utformning av allmänna avloppssystem. Del I – Policy och funktionskrav för samhällens avvattning. 2016. Publikation P110, Svenskt Vatten. Sid 8-37.

Dagvattenhantering – riktlinjer för kvartersmark i tät stadsbebyggelse 2016. Stockholms Stad.

GrönatakhandbokenVäxtbädd och vegetation. 2021. Andra utgåvan. Avsnitt 1 (hela), 2 (hela), 3 (endast inledningen), 4 (sid 12-13 + figur 29), 6 (hela), 7 (hela), 9 (t.om. 9.1), 10 – 12 (endast inledningarna), samt 13 (hela).

Kunskapssammanställning dagvattenrening (Blecken, G., m.fl., 2016. SVU 2016-05). Avsnitten 3, 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 5.1., 5.1.1, 5.1.2, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2.

NOS-dagvatten - Uppföljning av dagvattenanläggningar i fem Stockholmskommuner (Andersson, J., m.fl., 2012. SVU 2012-02). En omfattande utredning av fem dagvattendammars långsiktiga reningseffekter. Sid 80-81.

Fytoremediering – Att rena mark och vatten med växter. 2007. Andersson Å och Svensson M. Sid 1-3 och 15-16. http://www.renaremark.se/filarkiv/exjobb/Fytoremediering%20sa%20Andersson_Matilda%20Sven  sson.pdf

Att välja efterbehandlingsåtgärd. En vägledning från övergripande till mätbara åtgärdsmål. 2009. Naturvårdsverket rapport 5978. Sid 11-12, 19, 46-54 + kapitelsammanfattningar.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Markvetenskap Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur Markvetenskap
Kurskod: LK0399 Anmälningskod: SLU-40074 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%