Ny sökning
LK0348

Studio - Form och landskapskaraktär

Den här kursen är uppdelad i två delkurser som samspelar med varandra. Landskapsarkitektur med fokus på att förstå vad som formar ett landskaps karaktär och formlära med fokus på att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i formlära som är relevanta för landskapsarkitektens arbete.Inom landskapsarkitektur studerar vi kartor och besöker platser som vi försöker beskriva utifrån olika aspekter. Vi bygger modeller i olika material som visar på landskapets topografi, markanvändning och andra karaktärsdrag. Dessutom läser och skriver vi texter med fokus på att beskriva landskap. Målet är att studenten ska lära sig att översiktligt registrera och tolka ett landskaps olika karaktärsegenskaper utifrån olika aspekter samt formulera sina iakttagelser i ord och bild.Inom formläran prövar övar vi förmågan att se, att uttrycka oss och att utforska. Vi avbildar föremål, modeller och miljöer, i olika hastigheter och med olika fokus, i svart-vita tekniker och i färg. För att träna seendet och förmågan att snabbt fånga det vi ser på papper ingår krokiteckning som ett återkommande moment. Vi lär oss också konstruera perspektiv och vi undersöker den kreativa processen i ett konstnärligt projekt där vi ger form åt tankar och idéer.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0348

Läsåret 2022/2023

Studio - Form och landskapskaraktär (LK0348-20031)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Studio - Form och landskapskaraktär (LK0348-20062)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Studio - Form och landskapskaraktär (LK0348-20026)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Studio - Form och landskapskaraktär (LK0348-20023)

2019-11-01 - 2020-01-19

Kursplan

LK0348 Studio - Form och landskapskaraktär, 15,0 Hp

Studio - Form and landscape character

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Landskapsarkitektur 7,5 0202
Formlära 7,5 0203

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Förutom grundläggande behörighet, kunskaper motsvarande:

- Matematik 3b alternativt Matematik 3c

- Naturkunskap 2 (alternativt Bi 1, Fy 1a, Ke 1 alternativt Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1)

- Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Mål

Kursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskaper och färdigheter i att tolka landskapskaraktärer samt att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i formlära relevant för landskapsarkitektens arbete.Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- översiktligt registrera och tolka ett landskaps olika karaktärsegenskaper utifrån olika aspekter samt formulera sina iakttagelser i ord och bildFärdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- visa en viss förtrogenhet med skissen som arbetsredskap för att undersöka och pröva rumsliga egenskaper och problem

- tolka, analysera och redogöra för ett landskapsutsnitt i ord och bild

- tolka kartor och tillämpa kunskapen genom att visualisera ett landskapsutsnitt i en tredimensionell modell

- använda Adobeprogram för enklare bildbehandling

- avbilda verkliga motiv i svartvita tekniker och i färg

- ge form åt tankar och idéer

- konstruera ett perspektiv

Innehåll

Kursen består av två delar, landskapsarkitektur och formlära.Landskapsarkitektur

Studenten tränar förmågan att uppfatta, förstå samt redovisa rumslighet och tredimensionalitet i landskapet. I samband med det tillämpas tidigare förvärvade kunskaper i geologi och hydrologi.

I en serie obligatoriska övningar gör studenten analyser av olika landskap, dels metodiskt utifrån vetenskaplig teori och dels utifrån personlig upplevelse av landskapets karaktärer. Bland annat bygger studenten en modell över ett bekant landskapsutsnitt och gör en översiktlig geologisk och hydrologisk beskrivning av denna.Formlära

I praktiska övningar tränas frihandsteckning, måleri och rumslig gestaltning. Vid föreläsningar och seminarier behandlas bildskapande och konstnärligt kunskapssökande samt tecknings- och målningsmaterial. Genom tillämpande övningar tränas förmågan att iaktta, avbilda det iakttagna samt iaktta och reflektera över det avbildade. I lektioner och övningar tränas grunderna i perspektivlära och tredimensionella illustrationer. Övningar och seminarier är obligatoriska.Kursen ger 15 hp färdighetsträning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursen är uppdelad i två delprov motsvarande kursens två ämnen, landskapsarkitektur och formlära. De olika delarna betygssätts var för sig och sammanvägs till ett slutbetyg vilket framgår av betygskriterierna.Landskapsarkitektur 7,5 hp: Godkända övningsuppgifter samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.Formlära 7,5 hp: Godkända övningsuppgifter samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0234 och LK0229, LK0293

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Obligatorisk litteratur

Bokstaven före titeln kopplar till läsanvisningen längre ner på sidan.

A// Bilden och tanken, Textkompendium för LK0348, 2022. Tillgänglig som pdf.

B// Landskapskonventionen, läs på Boverkets hemsida.

B// Stahlschmidt, P. et. al. (2017): Landscape analysis, Investigating the Potentials of Space and Place. Kapitel 2; Framing Analysis och kapitel 6; Regionalisation and landscape character assessement. E-bok tillgänglig via SLU biblioteket via länk

B// Trafikverket, (2017): Landskapet är arenan, Tillgänglig som pdf.

C// Ekologigruppen, (2014): Dag Hammarskjöldsstråket – naturvärdesanalys, delar relevanta för Bäcklösa/Vipängen. Tillgänglig som pdf.

C// Upplandsmuseet & Karavan landskapsarkitekter (2014): Kulturhistorisk utredning – Dag Hammarskjöldsstråket, delar relevanta för Bäcklösa/Vipängen. Tillgänglig som pdf.

C och D// Trafikverket (2012): Landskap i långsiktig planering. Pilotstudie västra Götaland, valda delar av sid 43-92. Tillgänglig som pdf.

D// Oles, T. Go with Me 50 Steps to Landscape Thinking. Tillgänglig som pdf.

D// Röster om landskap, Textkompendium för LK0348, Att beskriva landskap. Tillgänglig som pdf.

Läsanvisning

A// Innehåller korta texter som används i övningar och seminarier i formläran. Mer detaljerade läsanvisningar finns på Canvas.

B// Ska du ha läst innan momentet ”Att karakterisera landskap” börjar

C// Ska du leta relevant information i när ni arbetar med momentet ”Att karakterisera landskap”.

D// Läser du under juluppehållet.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0348 Anmälningskod: SLU-20066 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%