Ny sökning
LK0317

Studio – Platsen i staden och växtkännedom 2

I den här kursen får du grundläggande kunskaper och färdigheter i att gestalta en mindre plats i staden, samt växtkännedom med fokus på vår-och sommaraspekter.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0317

Läsåret 2022/2023

Studio – Platsen i staden och växtkännedom 2 (LK0317-40163)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Studio – Platsen i staden och växtkännedom 2 (LK0317-40057)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Studio – Platsen i staden och växtkännedom 2 (LK0317-40050)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Studio – Platsen i staden och växtkännedom 2 (LK0317-40019)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Studio – Platsen i staden och växtkännedom 2 (LK0317-40038)

2019-03-26 - 2019-06-09

Kursplan

LK0317 Studio – Platsen i staden och växtkännedom 2, 15,0 Hp

Studio – The urban space and plant knowledge 2

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Växtkännedom 7,0 0002
Platsgestaltning 8,0 0001

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Förutom grundläggande behörighet, kunskaper motsvarande:

- Matematik 3b alternativt Matematik 3c

- Naturkunskap 2 (alternativt Bi 1, Fy 1a, Ke 1 alternativt Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1)

- Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Mål

Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper och färdigheter i att gestalta en mindre plats i staden, samt växtkännedom med fokus på vår-och sommaraspekter.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:Kunskap och förståelse

- översiktligt redovisa människors behov och intressen i samband med vistelse i offentlig utemiljö

- identifiera ett urval av träd, buskar och örtartade växter med fokus på vår och försommaraspekter, för gestaltning inom landskapsarkitektens yrkesområde

- översiktligt redogöra för växters byggnad och tillväxtFärdighet och förmåga

- med handledning, analysera en plats i staden

- med handledning gestalta en plats huvudsakliga karaktärer

- illustrera ett gestaltningsförslag i tre dimensioner

- illustrera hur ett gestaltningsförslags växtlighet förändras över tid

- använda bildbehandlings – och layoutprogram för presentation av ett gestaltningsförslag

- med handledning praktiskt utföra skötselåtgärder med fokus på beskärning i olika typer av planteringarVärderingsförmåga och förhållningssätt

- reflektera över och återge sin egen kunskapsprocess och kunskapsinhämtning under det första året

Innehåll

Kursen består av två delar, platsgestaltning och växtkännedom, som kompletterar varandra men examineras var för sig.Platsgestaltning

Kursdelen består framförallt av en större obligatorisk gestaltningsövning där uppgiften är att utforma en plats i staden, kortare skissövningar ingår som stöd till huvuduppgiften. Övningen utförs enskilt och i grupp, och sker med för landskapsarkitekten vedertagen skissmetod: inventering, analys, pröva lösningar och ta fram förslag i plan, sektioner och perspektiv med ingående delar såsom historia, användning, struktur, rum, material, sinnliga upplevelser och karaktärer. Studenten tränar sig i att ta fram bilder och presentera sina förslag muntligt, visuellt och i text.Växtkännedom

Kursdelen är i hög grad baserad på växtvandringar och egna studier utomhus, där tyngdpunkten ligger på växternas betydelse inom landskapsarkitektur och grundläggande växtbiologi. Inlärning av nya växter varvas med egen repetition av träd och buskar från tidigare kurs, samt med praktiska obligatoriska skötselövningar utomhus och enstaka föreläsningar. I föreläsning introduceras växternas byggnad och tillväxt. Växtkunskaperna tillämpas i obligatoriska gestaltningsövningar. Kursdelen avslutas med examination med växtidentifiering, som genomförs utomhus.Kursen avslutas med att studenterna redovisar en obligatorisk reflektion av sin kunskapsprocess och vad de har lärt sig under årskurs 1.Kursen ger 10 hp färdighetsträning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursen är uppdelad i två delprov motsvarande kursen två delar, platsgestaltning och växtkännedom. De olika delarna betygssätts var för sig och sammanvägs till ett slutbetyg vilket framgår av betygskriterierna.Platsgestaltning 8 hp: Godkända övningsuppgifter.Växtkännedom 7 hp: Godkänd tentamen och godkända övningsuppgifter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0158, LK0149 och LK0096

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Obligatorisk litteratur

//siffran hänvisar till läsanvisningen

Aldén, B. (2010) Kulturväxternas namnsättning //5 (Finns på Canvas)

Boverket. (2020) Parker, stadsgrönska och landskap https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/arbetssatt/gronstruktur/ //2

Corneliuson, J. (1997) *Växternas namn: Vetenskapliga växtnamns etymologi *//5 (Finns på Canvas)

Dee, C. (2001) Form and Fabric in Landscape Architecture, a Visual Introduction, sid.16, 19-27, 32-36, 42-47, 49-52, 62-69, 75, 81-84, 87-88, 92, 115-120, 123-127, 129, 131, 133-135, 144-151, 169-174, 188-194 //1 Kan laddas ner från nätet

Eliasson U. Växternas namn //5 (Finns på Canvas)

Gehl, J. (2010) Cities for People, sid 134-167, 236-239 //2

Lagerström, T. Fem artiklar om beskärning //4 (Finns på Canvas)

Naturvårdsverket, Naturreservat
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/skyddad-natur/olika-former-av-naturskydd/naturreservat/

Riksförbundet Svensk Trädgård Faktablad nr. 35 Beskärning av fruktträd //4 (Finns på Canvas).

Robinson, N. (2016). The Planting Design Handbook –Introduction, kapitel 4 “Creating Spaces with Plants” och kapitel 5 “Composite Landscape” //1

Robinson, N. (2016) The Planting Design Handbook, kapitel 1-3 och 6-7 //3

Uppsala kommun, Uppsalas parker-riktlinjer, (2014). https://www.uppsala.se/contentassets/90c7a95169c148beb968ff453852f59d/parkplan-bakgrund-tillgangsanalys-plan-parkutveckling.pdf

Läsanvisning

Dee, C. (2001) Form and Fabric in Landscape Architecture, a Visual Introduction och Robinson, N. (2016) och The Planting Design Handbook är till god hjälp under idé och gestaltningsskede, så börja läsa de böckerna redan vid kursstart.

Naturvårdsverket, Naturreservat. Övningsområdet gränsar till ett naturreservat. Du behöver därför sätta dig in i vad det innebär i samband med analysskedet.

Uppsala kommun, Uppsalas parker-riktlinjer, (2014) behandlar parkernas betydelse utifrån ett hållbarhetsperspektiv och belyser hur stadsgrönskan kan användas för att uppnå ett mer hållbart stadsbyggande. Läs riktlinjerna inför och under ditt gestaltningsarbete och reflektera kring hur du kan tillämpa riktlinjerna på vår plats. Vilka mål och riktlinjer är relevanta här? Hur vill du prioritera?

//1 Ingår i övning Rumsanalys LA/VK (se separat instruktion) och är till hjälp i idéarbetet LA.

//2 Läses inför idéskedet i gestaltningsövningen, LA.

//3 Ingår i litteraturseminarium i växtkännedom. Översiktligt: kapitel 1-3 samt kapitel 6-7. Vid läsningen - markera stycken (inkl. bilder och illustrationer) som väcker ditt intresse. Tid: ca 2 timmar. Därefter läs grundligt dina markerade stycken. Skriv ner dina reflektioner inför litteraturseminariet. Tidsåtgång: ca 3-4 timmar.

//4 Läses inför beskärningsövningen VK.

//5 Litteratur till nomenklaturövningen VK.

Referenslitteratur

Lorentzon K. och Wembling M. Gröna Fakta 5/2006, Vårlökar – användning, skötsel och komposition

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0317 Anmälningskod: SLU-40065 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%