Ny sökning
LK0314

Studio - Large scale landscape project

Studiokursen är uppbyggd kring ett infrastrukturprojekt någonstans i Sverige. Det rör transporter och kan vara väg- eller järnvägsprojekt. I en inledande gruppuppgift studeras ett landskap och en situation som kan återfinnas på flera olika ställen i landet. Utifrån ett framtida scenario studeras olika lokaliseringar och utformningar av en planerad ny infrastruktur. En metod för landskapskaraktärisering som bygger på den europeiska landskapskonventionens begrepp tillämpas i gruppuppgiften. I den efterföljande individuella gestaltningsuppgiften väljer du vad du vill undersöka. Det kan vara en alternativ lokalisering av en väg, utformning av ekodukter, vägslänter eller något annat som intresserar dig med relevans för kursen och projektet. Föreläsningar, temadagar och litteraturseminarier fördjupar och problematiserar frågor som rör landskap, ekologi, historia och hållbarhet. En studieresa (två, tre dagar) i Sverige visar konkreta exempel på storskaliga landskapsförändringar. Resekostnader står studenten för. Kursen ges på engelska.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0314

Läsåret 2022/2023

Studio - Large scale landscape project (LK0314-30040)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Studio - Large scale landscape project (LK0314-30134)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Studio - Large scale landscape project (LK0314-30132)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Studio - Large scale landscape project (LK0314-30038)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Studio - Large scale landscape project (LK0314-20034)

2018-11-06 - 2019-01-20

Kursplan

LK0314 Studio - Large scale landscape project, 15,0 Hp

Studio - Large scale landscape project

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Landskapskaraktärsanalys 7,5 0202
Gestaltningsförslag 7,5 0203

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 150 hp, varav 90 hp i landskapsarkitektur och/eller arkitektur och/eller stadsplanering och/eller geografi och/eller landskaps- eller urbanekologi och/eller vatten-miljö teknik och/eller geoteknik och/eller stadsbyggnadsteknik och Engelska 6, eller antagen till masterprogrammet Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering.

Mål

-

Innehåll

-

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

-
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

-

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0253

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

LK0314 Literature list

This list contains literature that will be discussed in seminars or needed in assignments in order to pass the course. The literature of the two first seminars contains exctracts from books that needs to be purchased or borrowed, the rest are pdf:s handed out on Canvas or found on internet. Additional reading may be suggested during the course.

Literature seminar 1 - Landscape analysis

Stahlschmidt, P., Swaffield, S., Primdahl, J. & Nellemann, V. (2017). Landscape Analysis: Investing the Potential of Space and Place.

 • Chapter 1, Landscape change and the need for analysis, pp 1-17
 • Chapter 2, Framing analysis: values, experts and citizens pp 18-32
 • Chapter 7, Site selection and landscape potential, pp 129-152
 • Chapter 8, Impact assessment and future studies, pp 153-175

Also choose one of these articles on Canvas

Brunetta, G. and A. Voghera (2008). "Evaluating Landscape for Shared Values: Tools, Principles, and Methods." Landscape Research 33(3): 71-87.

Butler, A. (2018). Landscape assessment as conflict and consensus. In Defining Landscape Democracy: A Path to Spatial Justice. Eds Egoz, S, Jörgensen, K. & Ruggeri, D. Cheltenham, UK, Edward Edgar Publishing Limited**: pp **85-95.

Dakin, S. (2003). "There's more to landscape than meets the eye: towards inclusive landscape assessment in resource and environmental management." The Canadian Geographer 47(2): 185-200.

Fairclough, G. and P. Herring (2016). "Lens, mirror, window: interactions between Historic Landscape Characterisation and Landscape Character Assessment." Landscape Research 41(2): 186-198.

Papmehl-Dufay, L. (2015). Places That Matter. In Eds. Hermans, R., Kolen, J. and Renes, H. Landscape Biographies : Geographical, Historical and Archaeological Perspectives on the Production and Transmission of Landscapes. Amsterdam University Press. E-book https://ebookcentral.proquest.com/lib/slub-ebooks/reader.action?docID=3563346

Stephenson, J. (2008). "The cultural values model: An integrated approach to values in landscapes." Landscape and Urban Planning 84: 127-139. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2007.07.003

Literature seminar 2 – Design

Lawson, B. (2005). How Designers Think: The design process demystified. 4th edition.

 • Chapter 3 Route maps of the design process, pp 31-52
 • Chapter 4 The components of design problems, pp 53-62
 • Chapter 5 Measurements, criteria and judgement in design, pp 63-82
 • Chapter 6 A model of design problems, pp 83-111
 • Chapter 7 Problems, solutions and the design process, pp 112-128

Literature seminar – Field trip

Presented later.

Working in project/planning system, method

Trafikverket (2014) Strategic Choice of Measure: A new step for planning of transport solutions

http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1364091/FULLTEXT01.pdf

Trafikverket (2018). Landscape as an Arena: Integrated Landscape Character Assessment-Method Description

https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/48845/Ineko.Product.RelatedFiles/2018_158_landscape_as_an_arena_integrated_landscape_character_assessment_method_description.pdf

References

There will be literature presented both in the studio and on canvas as aid, inspiration further knowledge.

Tomas Eriksson/Course manager

tomas.eriksson@slu.se

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0314 Anmälningskod: SLU-30149 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%