Ny sökning
LK0312

Studieresa inom landskapsarkitektur

Genom litteraturstudier och studiebesök får du ökad förståelse för skillnader och likheter mellan landskapsarkitektur vid resemålet och i Sverige. Inför den obligatoriska studieresan formulerar du ett reseprogram innehållande mål och syfte med resan samt resplan med tider. Studieresan med studiebesök dokumenteras väl och presenteras i text och bild. Reseprogram och resedokumentation lämnas in för bedömning

Information från kursledaren

Välkomna till LK0312 för hösten 2023!

Kursansvarig lärare: Viveka Hoff, viveka.hoff@slu.se.

Kursstart är den 4/9 kl. 16.00. Kursstart sker på zoom, se länk i schemat här nedanför.

Registrering på kurs

För att kunna gå kursen behöver ni registreras på den.

Ni registreras i samband med att ni godkänns på era program.

För att programmet ska bli godkänt behöver ni lämna in det på utsatt datum enligt schemat.

Samhällsläget är fortfarande osäkert med avseende på utlandsresor. Vill en resa så sker resan helt på eget ansvar. Det är viktigt att ni själva informerar er om läget: www.krisinformation.se

Observera att OM en reser utomlands mot UDs avrådan gäller inte försäkringar och dylikt.

Krav för godkänt program

Programmet ska innehålla beskrivning av studieobjekt, syfte, forskningsfråga, utkast på metod (hur du hämtar information om platsen du ska studera, ex. litteraturöversikt, dokumentöversikt, platsanalys…) och en enkel tidplan med angivna veckor för utförande av förberedelser, resa, rapportskrivande samt datum för eventuell handledning och slutinlämning. Omfattningen ska motsvara cirka en A4-sida. Handledning kan ges på Zoom eller på campus Ultuna. Föreslå dag/vecka för handledning i programmet.

Krav för godkänd rapport

För att en ska bli godkänd på kursen behöver den skriftliga rapporten bli godkänd samtidigt som datum för inlämningar hålls (se schema). Rapporten ska innehålla inledning/bakgrund/problemställning, syfte och forskningsfråga, en enkel metodbeskrivning, resultat och slutligen en diskussion. Det är inte viktigt att de olika delarna är rubricerade som ovan utan det är fritt fram för dig att utforma rapporten som du vill men den behöver innehålla motsvarande delar. Sträva efter att skriva en lättläst och välstrukturerad rapport där texter och bilder belyser varandra.

Övrigt

Du som är antagen med villkor ska kunna uppvisa att du uppfyllt förkunskapskraven (45 hp landskapsarkitektur) senast vid kursstarten. Vid frågor, kontakta kursansvarig.

Kursen har ingen Canvassida. Alla inlämningar mailas in till kursansvarig. Schema och betygskriterier finns här nedanför.

Hör av dig på mailen om du av någon anledning inte kan delta i kursstarten men ändå vill gå kursen.

Jag ser fram emot en rolig och givande kurs.

Viveka

Schema ht 2023

Måndag 4/9, 16.00-17. Kursstart inklusive frågestund om programskrivning.
Zoomlänk: https://slu-se.zoom.us/j/61548040105

Måndag 2/10 kl. 9.00. Skicka senast in program via mail. Ni blir registrerade på kursen när programmet godkänns.

Måndag 16/10 kl. 16.00-17. Frågestund om programskrivning (om någon inte är godkänd).
Zoomlänk: https://slu-se.zoom.us/j/65481775623

Måndag 30/10 kl. 9.00. Skicka senast in reviderat program via mail.

Tid för handledning bokas in på eget initiativ. Studenter kan boka in ett handledningstillfälle under terminen. Ge förslag i tidplanen i programmet. Handledning ges via zoom och på campus Ultuna.

Fredag 12/1 2024 kl. 17.00. Tid för slutinlämning.

Betygskriterier

Kurskrav

För att få ett slutbetyg på kursen krävs uppfyllda krav på obligatoriska inlämningar enligt anvisningar samt lägst betyg 3 på samtliga betygsmål. För att få slutbetyg 4 krävs, utöver kraven för G på kursen, betyg 4 på samtliga betygskriterier utom ett. För slutbetyg 5 krävs, utöver kraven för betyg 4, betyg 5 på samtliga betygskriterier utom ett.

3

För betyg 3 krävs att din text visar på kunskap motsvarande kursmålen:

Rapporten har en begriplig struktur.

Frågeställningen har ett platsperspektiv och faller inom ämnet landskapsarkitektur.

Rapporten innehåller en platsbeskrivning.

Rapporten innehåller en platsanalys.

Du använder relevanta källor.

Texten är språkligt sett begriplig.

Det finns en röd tråd mellan frågeställning och resultat.

Du refererar enligt SLU:s Harvardstil både i den löpande texten och i referenslistan.

Rapporten innehåller illustrationer av den undersökta platsen.

Rapporten har en titel.

Alla sidor är numrerade.

Du har skrivit ditt namn, kursens namn och kurskod, inlämningsdatum, institution och universitet på rapportens framsida.

Inlämningen skedde efter överenskommelse med kursansvarig.

4

Utöver kriterier för betyg ”3”

Du har formulerat en väl avgränsad frågeställning som är väl kopplad till ett tydligt syfte.

Alla figurer har förklarande figurtexter.

Alla figurer har upphovsrätt angiven.

Rapporten innehåller en diskussion av resultatet i relation till frågeställningen.

Rapporten innehåller en diskussion av resultatet i relation till syftet.

Rapporten har en god struktur.

Rapporten har en väl formulerad text.

Rapporten har illustrationer som belyser resultatet i texten.

5

Utöver kriterier för betyget ”4”

Du hänvisar till bilder löpande i rapporten och anger referenser i referenslistan.

Rapporten innehåller en tydlig analys.

Rapporten innehåller ett intressant resultat.

Rapporten innehåller en väl formulerad diskussion över resultatet i relation till frågeställningen.

Rapporten innehåller en väl formulerad diskussion om resultatet i relation till syftet.

Rapporten har en mycket god struktur.

Rapporten har genomgående en mycket väl formulerad text med få språkliga brister.

Rapporten har väl valda illustrationer och figurtexter som tydligt stödjer innehållet i texten.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0312-10202 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0312

Läsåret 2023/2024

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-30160)

2024-01-15 - 2024-06-02

Läsåret 2022/2023

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-30045)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-10039)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-30138)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-10138)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-30280)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-10310)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-30041)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-10045)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-30057)

2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-10066)

2018-09-03 - 2019-01-20

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 24994 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0312 Anmälningskod: SLU-10202 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 15%