Ny sökning
LK0292

Introduktion till landskapsarkitektur samt geologi och hydrologi

Kursen består av två delar där den ena delen introducerar studenterna till landskapsarkitektyrket och utbildningen, och den andra delen handlar om geologi och hydrologi. I landskapsarkitekturdelen av kursen kommer ni bl.a. att lära er grunder i ritteknik, hur stadsplanering går till i Sverige, och hur vi som landskapsarkitekter undersöker rum och rumsligheter. I geologin och hydrologin introduceras grundläggande begrepp och processer, landskapets geologiska utveckling och uppbyggnad samt vattnets förekomst och rörelse däri. Ni kommer även lära er identifiera Sveriges vanligaste jordarter, mineral och bergarter.

Kursvärdering

Kursplan

LK0292 Introduktion till landskapsarkitektur samt geologi och hydrologi, 15,0 Hp

Introduction to landscape architecture, geology and hydrology

Ämnen

Markvetenskap Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Landskapsarkitektur 9,0 0402
Geologi och hydrologi 6,0 0403

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Förutom grundläggande behörighet, kunskaper motsvarande:

- Matematik 3b alternativt Matematik 3c

- Naturkunskap 2 (alternativt Bi 1, Fy 1a, Ke 1 alternativt Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1)

- Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Mål

Syftet med kursen är att ge studenten en bild av hur det är att studera till, och arbeta som landskapsarkitekt samt grundkunskaper i geologi och hydrologi.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:Kunskap och förståelse

- redogöra översiktligt för landskapsarkitektens verksamhetsområden och arbetsuppgifter

- redogöra översiktligt för hur samhällsmålet en hållbar utveckling hanteras i planering, gestaltning och förvaltning

- redogöra översiktligt för några teorier för analys av platser och rum i staden

- redogöra för grundläggande begrepp och processer inom geologi och hydrologi;

- uppvisa grundläggande kunskap om det svenska landskapets geologiska utveckling och uppbyggnad samt vattnets förekomst och rörelse däri;

- identifiera de i Sverige vanligaste mineralen och bergarterna samt de vanligaste jordarterna.Färdighet och förmåga

- under handledning tillämpa några av landskapsarkitektens vanligaste arbetsmetoder

- använda datorn för enklare ord- och bildbehandling

- använda SLU:s informationsverktyg för att söka information om studierna

Innehåll

Kursen består av två delar, landskapsarkitektur och markvetenskap (geologi och hydrologi).Landskapsarkitektur

Kursdelens huvudtema är ett antal obligatoriska övningar, där studenten under handledning prövar några olika metoder som en yrkesverksam landskapsarkitekt använder sig av. Här finns även en introducerande övning i att använda ord- och bildbehandlingsprogram.Obligatoriska exkursioner, syftar dels till att ge studenterna gemensamma referensramar för de framtida studierna men också som ögonöppnare för diskussioner om människans påverkan i landskapet och om landskapsarkitektens roll i samhället.I denna del ges även en introduktion till universitetsstudier, studentkåren och utbildningen. I föreläsningar och övningar får studenten kännedom om de redskap som behövs för att klara universitetsstudierna som finns på SLU.Markvetenskap

Den geologiska delen innefattar: Orientering om jordklotets uppbyggnad, plattektonik och processer som formar berggrunden. Orientering om sammansättning och egenskaper hos de vanligaste bergartsbildande mineralen och bergarterna. Glaciologi och glacigena avlagringar. Landhöjningens effekter och jordarternas fördelning i landskapet. Vittring, massrörelser, frostfenomen samt erosion. Berg- och jordarternas förekomst i olika delar av landet. Övningar i mineral-, bergarts och jordartslära.Den hydrologiska delen innefattar: Vattnets kretslopp och vattenbalans, grundvattnets bildning, förekomst och strömning i landskapet samt enkla hydrologiska beräkningar.Obligatorisk studieresa ingår.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursen är uppdelad i två delprov motsvarande kursens två ämnen, landskapsarkitektur och markvetenskap (geologi, hydrologi). De olika delarna betygssätts var för sig och sammanvägs till ett slutbetyg vilket framgår av betygskriterierna.Landskapsarkitektur 9hp: Godkänd seminarieuppgift och godkända övningsuppgifter samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.Markvetenskap 6 hp: Godkända tentamina, godkända övningsuppgifter samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Studieresa med övernattning ingår. Information om kostnader finns tillgänglig på kurshemsida fyra veckor före kursstart.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Medansvariga:

Institutionen för mark och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0148, LK0149, MV0193

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Litteraturlistor

Litteraturen till kursdelen Geologi och hydrologi går att köpa fr.o.m. kursstart på Servicecenter i Ulls hus på campus Ultuna. Litteraturen till LA delen kan delvis lånas digitalt via SLU bibliotek https://www.slu.se/site/bibliotek/, eller annat bibliotek, alternativt köps.

Obligatorisk litteratur (LA)

Bodin, A et.al. (2022).*** Arkitektens handbok***, Studentlitteratur
Funkar fint med äldre versioner.

Thompson, I. (2014).* Landscape Architecture, A very short introduction*, Oxford: Oxford University Press.

Dee, C. (2001). ***Form and Fabric in Landscape Architecture, a Visual Introduction, **Taylor and Francis. *

Gehl, J. (2010). Cities for People, Washington: Island Press.

Stahlschmidt, P, Swaffiels, S, Primdahl, J, Nellemann, V. (2017). Landscape Analysis, Investigating potentials of space and place*,* New York: Routhledge.
Kapitel 4 Historical analysis, p 61-75.

Filmer från Landskapslaget:
https://www.youtube.com/channel/UCVBNY5LIZ102Bs8S1fMt3sg/videos
Tryck på ”visa alla” så ska allt från första programmet 2020 finnas där.
Titta på: Lagsamtal #6 och #9, Lagsamtal S02E03, Lagsamtal S02E08-09, SE03E01-04

Obligatorisk litteratur (Geologi och hydrologi)


Karl-Erik Perhans
SBN 91-974044-3-8
Säljes vid kursstart på Servicecenter i Ulls hus på Campus. Pris: 80:-
Karl-Erik Perhans
ISBN 91-974044-4-6
Säljes vid kursstart på Servicecenter i Ulls hus på Campus. Pris: 80:-
Karl-Erik Perhans
ISBN 91-974044-2-X
Säljes vid kursstart på Servicecenter i Ulls hus på Campus. Pris: 70:-
Säljs på Servicecenter i Ulls hus på Campus i samband med kursstart. Pris: sammanslaget pris för Hydrologikompendium och exkursionsguide: Ej klart ännu. Förra året: 190:-. Kompendiet är detsamma som användes 2020 då det gjordes om, men äldre varianter fungerar ändå - dock blir sidhänvisningarna i läsanvisningen inte korrekt när äldre versioner används.

Vattnets väg från regn till bäck
Grip, H. & Rodhe, A. 1991
Hallgren & Fallgren, Uppsala
Ladda ner här: Uppsala: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1047230/FULLTEXT01.pdf Endast några sidor i denna bok används på kursen.


Delas ut av kursledaren under kursens gång.

Referenslitteratur (LA)

Krupinska, J. (2014). Vad en arkitektstudent bör veta. Arkitekten nr 8, ss 54-55.
Pdf kommer att finnas tillgänglig på Canvas vid kursstart.

Stadens struktur-handlingsprogram, Malmö stad (2005)
https://www.yumpu.com/sv/document/read/19715070/stadens-struktur-handlingsprogram-malmo-stad
Klicka på E-read. Läs från s.6, hoppa över ”Generella strategier” samt ”Råd/vägledning/rekommendationer”. Skumma genom och se vilka olika delar Malmö med omnejd har för olika delar.

Boverket (2010). Låt staden grönska. https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2010/lat-staden-gronska
Hämtad 2022-07-04.

Boverket (2020). Arkitektur och gestaltad livsmiljö**. **https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2020/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/
Hämtad 2022-07-04.

Filmer från Landskapslaget:
https://www.youtube.com/channel/UCVBNY5LIZ102Bs8S1fMt3sg/videos
Se resten av filmerna.


Att förkovra sig i (LA)
Orientera dig, se att det finns och spara tills du har tid och mer behov av att läsa mer.

Alsawadi, M (2018). Mångfald bland resonemang och studenter: Om Larkare och landskapsarkitektens yrkesroll. Examensarbete, Institutionen för stad och land. Pdf kommer att finnas tillgänglig vid kursstart.

https://www.arkitekt.se/

https://www.arkitekt.se/om-oss/akademier/akademin-for-landskapsarkitektur/

https://arkdes.se/

https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/publikationer/2017/arkitekturpolicy/

https://start.stockholm/om-stockholms-stad/sa-arbetar-staden/offentliga-rum/

https://www.boverket.se/
Titta gärna extra på flikar under: https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/

Hur kunde det bli såhär? En kritisk analys av byggprocessen i tre aktuella stadsbyggnadsprojekt i Stockholm… (2018)
https://samfundetsterik.se/wp-content/uploads/2019/10/Hur-kunde-det-bli-s%C3%A5-h%C3%A4r_hela-rapporten.pdf
Att skumma, och kanske återkomma till längre fram i utbildningen.

Instagramkontot: Riksarkitekten
https://www.instagram.com/riksarkitekten/

Instagramkontot: Larkknark
https://www.instagram.com/p/CenqWswDS0G/?hl=sv

Filmer (behöver sökas på nätet)

Dessa filmer berör stadsbyggnad och hållbarhetsfrågor på olika sätt.

***The Pruitt-Igoe Myth ***(2012) Chad Freidrichs

The Social Life of Small Urban Spaces. William H. Whyte (1979)

Radiant City (2006) Gary Burns & Jim Brown

Urbanized* *(2011) Gary Hustwit

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Markvetenskap Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0292 Anmälningskod: SLU-10179 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%