Ny sökning
LK0257

Växtkännedom och vegetationsekologi

I kursen studeras växtmaterial genom föreläsningar, lärarledda demonstrationer och självstudier. Genom litteraturstudier, övningar, demonstrationer och fältvandringar utvecklas kunskap om användningsområde, klimathärdighet, handelskvaliteter och upplevelsevärden för växtmaterialet i ett utvalt bassortiment. Detta omfattar främst barrväxter och lignoser på vinterkvist.

I kursen analyseras och diskuteras hortikulturella växters ståndortspreferenser samt att förmågan att beskriva och analysera naturliga biotopers ekologi inklusive markförhållanden utvecklas genom att använda tillgängliga verktyg. Detta sker genom fältövningar, seminarier, litteraturstudier samt föreläsningar och redovisas i ett skriftligt arbete som presenteras muntligt.

Obligatoriska moment som ingår är övningar och seminariearbete med skriftlig och muntlig redovisning.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0257-30152 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0257

Läsåret 2022/2023

Växtkännedom och vegetationsekologi (LK0257-30028)

2023-01-16 - 2023-02-15

Läsåret 2021/2022

Växtkännedom och vegetationsekologi (LK0257-30247)

2022-01-17 - 2022-02-17

Läsåret 2020/2021

Växtkännedom och vegetationsekologi (LK0257-30097)

2021-01-18 - 2021-02-17

Läsåret 2019/2020

Växtkännedom och vegetationsekologi (LK0257-30091)

2020-01-20 - 2020-02-19

Läsåret 2018/2019

Växtkännedom och vegetationsekologi (LK0257-30015)

2019-01-21 - 2019-02-20

Läsåret 2017/2018

Växtkännedom och vegetationsekologi (LK0257-30099)

2018-01-15 - 2018-02-18

Läsåret 2016/2017

Växtkännedom och vegetationsekologi (LK0257-30176)

2017-01-16 - 2017-02-19

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Litteraturlista 2023

Vegetationsekologi & växtkännedom LK0257

** Obligatorisk litteratur**

Sjöman, H, Slagstedt, J. (2015). Träd i urbana landskap. Studentlitteratur.

Block M., och Boklanders V., Urbana ekosystemtjänster, låt naturen göra jobbet© 2014 C/O City och redaktörerna: Maria Block och Varis Bokalders. Tryckeri: V-Tab 2014. ISBN 978-91- 8512552-4 (https://www.cocity.se/wp-content/uploads/2018/06/ekosystemtjanster-i-stadsplanering-envagledning-co-city.pdf)

JBRUNET J.& AMELUNG, K., 2020, Om att bryta ihop och komma igen – skogsdynamik i Dalby Söderskog 1935–2019. Svensk Botanisk Tidskrift 114: 2 (PDF canvas)

Kjellberg Jensen, J., Jayousi,S., von Post, M., Isaksson C., Persson, A.S., Contrasting effects of tree origin and urbanization on invertebrate abundance and tree phenology, 2021, Ecological Applications, https://doi.org/10.1002/eap.2491

Persson & Smith 2014. Biologisk mångfald i urbana miljöer – förutsättningar, fördelar och förvaltning. CEC Syntes Nr 02. Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet. ISBN 978-91-981577-2-7 (https://www.cec.lu.se/sv/sites/cec.lu.se.sv/files/urban_biodiversitet_final_20140515.pdf)

Ågren, K., Tree origin or traits? - What makes a tree suitable as an urban habitat for insect fauna?, 2022, SLU, Independent Project in Landscape Architecture. https://stud.epsilon.slu.se/18490/

• Övrig litteratur på kursens Canvas-sida

Referenslitteratur

Litteraturen nedan är ej obligatorisk, utan endast en rekommendation till referenslitteratur från kursledningen

Habitus & Vinterkvist

Ahrland, Å. & Lundquist, K. (1991). Lignosers vinterutseende och arkitektonik. Alnarp.

Godet, J.D. (1984) Knoppar och skott. Bonnier Fakta.

Sandved, M., Andersson, J., Batta, J. (1998) Vinterdendrologi. Landbruksforlaget.

Batta, J. & Sandved, M. (1981) Trær og busker om vinteren. Landbruksforlaget.

Schulz, B. (1999) Gehölzbestimmung im Winter. Ulmer.

Brander, P. E. et al (2010) Træer og buske i by og land: økologi, fysiologi, morfologi, klima og dyrkning. Grønt miljø.

Lööw, C. (2018) Den stora knoppboken – Sveriges lövfällande lignoser i vintertid. Eget förlag.

Lignoser

Bengtsson, R. (2000) Stadsträd A-Z. Stockholm: Svensk byggtjänst. ISBN: 91-7332-935-5. 160 sid.

Hillier Nurseries/ Coombes, A J & Hillier, J (2007) The Hillier Manual of Trees and Shrubs. Newton Abbot: David & Charles PLC, 512 sid.

Farjon, A. (2013) An Atlas of the World's Conifers : An Analysis of Their Distribution, Biogeography, Diversity and Conservation Status. Leiden: Brill. ISBN: 9789004211810. 524 sid. (Tillgänglig via bibliotekets hemsida).

Johnson, O & More, D, Collins (2006) Tree Guide The Most Complete Field Guide to the Trees of Britain and Europe. London: HarperCollins Publishers. (som en pocketversion av Cassell’s Trees of Britain & Northern Europe). 464 sid. (pocket).

Langschwager, L (red.) (1996 & 1997) Havens Planteleksikon træer och buske. Lyngby: Det Danske Haveselskab,.. 674 sid i två delar.

Lorentzon, K (2008). Blommor och buskar. Wien: Blommor och buskar förlag KB

Nitzelius, T. (1958) Boken om träd: en illustrerad beskrivning av inhemska och främmande träd och deras odling i vårt land. Stockholm: Saxon & Lindströms förl. 469 sid.

Sjöman, H, Slagstedt, J. (2015). Stadsträdslexikon. Studentlitteratur.

Vedel, H., et al. (2004). Skogens träd och buskar. Stockholm: Prisma

Perenner & gräs

Hansson, B & M. (2009). Gräs & bambu, våra trädgårdsväxter: inspiration, skötsel, lexikon. Stockholm: Prisma. 160 sid.

Hansson, B & M. (2007). Perenner, våra trädgårdsväxter: inspiration, skötsel, lexikon. Stockholm: Prisma,. 320 sid.

Lorentzon, K. (2008). Blommor och buskar. Wien: Blommor och buskar förlag KB

Phillips, R & Rix, M. (1993). Perennials. London: Pan MacMillan, Ca 240 sid. Finns både Early Perennials och Late Perennials, varav Early Perennials är slut på förlaget.

Rice, G, RHS. (2006). Encyclopedia of Perennials. London: Penguin Books Ltd. 496 sid

Whittaker, P. (2005). Hardy bamboos – taming the dragon. Timber press

Geofyter – lökar & knölar

Hansson, B & M. (2013) Lökar och knölar- inspiration, skötsel, lexikon. Stockholm: Norstedts. 320 sid.

Hessayon, Dr D G (1999) The Bulb Expert. London: Expert Books Ca 128 sid.

Phillips, R & Rix, M (1989) (Book of) Bulbs. London: Pan MacMillan. 256 sid.

Wahlsteen E & Lorentzon K Geofyter- Lökar och knölar för offentlig miljö. 138 sid.

Wingård, C (red.) (1999) Tulpan. Simrishamn: Tjörnedala Trädgårdsförening. 143 sid.

Vegetationsbyggnad

Dunnett, N & Hitchmough, J (2004) The dynamic landscape. London: Spon Press

Gustavsson, R; Ingelög, T (1994) Det nya landskapet. Jönköping: Skogsstyrelsen.

Elektroniska källor Den virtuella floran, Naturhistoriska riksmuseet. http://linnaeus.nrm.se/flora/

Trees and shrubs online, International dendrology society (brittisk artportal). http://treesandshrubsonline.org/

Svensk kulturväxtdatabas, (Artdatabas med namn, form och användning) SLU, Uppsala Universitet samt Göteborgs botaniska trädgård. https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/skud/

Movium plantarum, Movium i samarbete med Alnarps Trädgårdslaboratorium http://plantarum.slu.se/

Curio xyz. App med karta över träd i Malmö.

United States Department of Agriculture (1990) Silvics of North America. Tillgänglig: https://www.na.fs.fed.us/spfo/pubs/silvics_manual/table_of_contents.htm [2017-09-17]

IDS, Trees and Shrubs Online. Tillgänglig: http://treesandshrubsonline.org/ [2017-09-17] MOVIUM SLU (2009)

Movium Plantarum. http://plantarum.slu.se/ [2017-09-17] (åtkomst med studentinloggning)

Stångby plantskola AB (2016) Stångbykatalogen. Tillgänglig: http://www.stangby.nu/sortiment/ [2017-09-17] Användarnamn: landskapsarkitekt Lösenord: Stångby01

Tönnersjö plantskola (2016) Tönnersjö trädguide. Tillgänglig: http://www.tonnersjo.se/alla_trad.php [2017-09-17]

Splendor plant AB (2016) Sortiment. Tillgänglig: https://www.splendorplant.se/sortiment/[201709-17]

E-planta EK (2016) Sortiment av E-plantor. Tillgänglig: http://www.eplanta.com/index.asp?Pagenr=4&group=1 [2017-09-17]

Övrigt

Corneliuson, J (1997) Växternas namn – Vetenskapliga växtnamns etymologi . Finland: Wahlström & Widstrand. 614 sid.

Kingsbury, N (2009) Natural Garden Style: Gardening Inspired by Nature. 192 sid. London: Merrell Publishers Limited.

Mossberg, B; Stenberg, L, Den nya nordiska floran, Wahlström & Widstrand

Sandström, M (2009) Trädgård i kallt klimat. Stockholm: Natur & kultur 127 sid.

Tema Nord (1998) Vegetationstyper i norden. Köpenhamn: Nordiskt ministerråd. 706 sid.

Wallin, T. (2010) Sol eller skugga- Torrt, fuktigt, blåsigt eller skyddat läge. Norstedts. 189 sid.

Widén M & Widén B (2008) Botanik: systematik, evolution och mångfald

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 37491 SEK Nivå: G1F
Ämne: Landskapsarkitektur Biologi Landskapsarkitektur Biologi
Kurskod: LK0257 Anmälningskod: SLU-30152 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%