Ny sökning
LK0160

Studio - staden

I den här kursen får du bekanta dig med olika metoder för att beskriva och analysera en stadsdel, dess historia och dess framtid.

Information från kursledaren

Studieresa till Köpenhamn 19-21 april


Vi kommer att göra en studieresa till Köpenhamn 19-21 april, tillsammans med kursen Studio - Stadens offentliga rum. Resan är en obligatorisk del av kursen. Vår institution bokar boendet och står för boendekostnaden för två nätter (19-21 april). Du bokar och bekostar själv resan till Köpenhamn. Du ska vara på plats vid boendet i centrala Köpenhamn kl 12.00 (med lunch i magen) den 19/4, tiden är anpassad efter första tåget från Uppsala. Det är schemalagt till ca. kl 15.30 den 21/4.

Vi tar oss runt i Köpenhamn på cykel, vår institution står för cykelhyran.

Vi kommer att bo på vandrarhemmet Next House Copenhagen på Bernstorffsgade 27, en kort promenad från centralstationen.

Hälsningar

Anna Robling

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-05-28 och 2023-06-18

Andra kursvärderingar för LK0160

Läsåret 2021/2022

Studio - staden (LK0160-40060)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Studio - staden (LK0160-40071)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Studio - staden (LK0160-40024)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Studio - staden (LK0160-30059)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Studio - staden (LK0160-30064)

2018-01-15 - 2018-03-20

Läsåret 2016/2017

Studio - staden (LK0160-30114)

2017-01-16 - 2017-03-21

Läsåret 2015/2016

Studio - staden (LK0160-30238)

2016-01-18 - 2016-03-21

Läsåret 2014/2015

Studio - staden (LK0160-30093)

2015-01-19 - 2015-03-29

Läsåret 2013/2014

Studio - staden (LK0160-30099)

2014-01-20 - 2014-03-30

Läsåret 2012/2013

Studio - staden (LK0160-30153)

2013-01-21 - 2013-03-31

Kursplan

LK0160 Studio - staden, 15,0 Hp

Studio - Urban Open Spaces

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0002

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp i landskapsarkitektur och/eller landskapsplanering inklusive kunskaper i stadsbyggnadshistoria och stadsplanering.

Mål

I den här kursen får du bekanta dig med olika metoder för att beskriva och analysera en stadsdel, dess historia och dess framtid.Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- med handledning utforma ett strukturförslag för den grön/blåa-strukturen, offentliga platser eller liknande för en stadsdel

- välja lämplig analysmetod och genomföra och analys av en stadsmiljö med avseende på struktur, funktion samt upplevelse

- kritiskt granska kommunens planer och riktlinjer angående övningsområdets framtida utveckling

- redovisa en strukturs tänkta utveckling över tiden

- analysera förslaget utifrån estetiska, sociala och ekologiska aspekter

- muntligt och visuellt presentera sitt förslag så att problemställning och koncept tydligt framgår

- reflektera över konsekvenser för människor och miljö.

Innehåll

Kursen syftar till att göra studenterna förtrogna med olika metoder för att beskriva och analysera en stadsdel, dess historia och dess framtid.Övningsuppgiften inleds med att studenterna genomför en fallstudie som syftar till att förstå landskapets och stadsdelens sammanhang, dess historia, dess fysiska, sociala och ekologiska förutsättningar. I momentet tränas bl a dokumentanalys, fältinventeringsmetodik. Arbetet sker i projektgrupper.Fallstudien används som bas för att, med hjälp av scenarioteknik, utveckla olika framtida utvecklingsmöjligheter för stadsdelen. Nästa del av övningen genomförs i mindre grupper. Genom timskisser och inspirationsföreläsningar stimuleras studenternas arbete med att utforma och utveckla olika framtidsbilder. Handledning på ritsal är ett viktigt stöd i individens egen utveckling. Stor vikt läggs vid att träna studentens förmåga att sammanfoga många olika intressen och aspekter till en helhet.Metoder för att belysa de olika framtidsbeskrivningarnas konsekvenser för miljö och människor diskuteras och provas.Studenten skall muntligen redogöra för skissarbetets utveckling, vilka val studenten har gjort och vilka inspirationskällor som påverkat resultatet. Uppmärksamhet ägnas också åt skissen som ett sätt att kommunicera.Framtidsbilden och dess konsekvenser ska redovisas så att förslagsställarens grundidé framgår av den valda presentationstekniken och layouten. I kursen ingår undervisning och träning i att använda digitala presentationstekniker.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända övningsuppgifter samt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ger 15 hp färdighetsträning.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: delvis LP0424/LK0060, LK0100

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Sim, David. 2022. Mjuk stad. Stockholm: Svensk byggtjänst.

Llewelyn Davies. 2007. Urban design compendium. London: English partnerships, The housing corporation.

Bradley, Karin, Gunnarsson-Östling, Ulrika, Tunström, Moa. 2016. Socioekologisk stadsutveckling - Begrepp och lokal praktik. Stockholm: Arkitektur förlag, Kapitel 2 Flera nyanser av grönt

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0160 Anmälningskod: SLU-40151 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%