Ny sökning
LK0159

Studio - Stadens offentliga rum

I den här kursen får du analysera en stad/stadsdel utifrån rumslig, ekologisk och historisk struktur, social och trafikmässig funktion samt utifrån upplevelseaspekter. Analysen utmynnar i rekommendationer/riktlinjer för områdets framtida utveckling. Du formulerar sedan individuellt ett program som underlag för hur en offentlig plats (torg, gata, park) ska organiseras och gestaltas. Därefter vidtar arbetet med att gestalta platsen.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0159-40070 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0159

Läsåret 2022/2023

Studio - Stadens offentliga rum (LK0159-40033)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Studio - Stadens offentliga rum (LK0159-40059)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Studio - Stadens offentliga rum (LK0159-40070)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Studio - Stadens offentliga rum (LK0159-40023)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Studio - Stadens offentliga rum (LK0159-30058)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Studio - Stadens offentliga rum (LK0159-30063)

2018-01-15 - 2018-03-25

Läsåret 2016/2017

Studio - Stadens offentliga rum (LK0159-30113)

2017-01-16 - 2017-03-26

Läsåret 2015/2016

Studio - Stadens offentliga rum (LK0159-30237)

2016-01-18 - 2016-03-27

Läsåret 2014/2015

Studio - Stadens offentliga rum (LK0159-30092)

2015-01-19 - 2015-03-29

Läsåret 2013/2014

Studio - Stadens offentliga rum (LK0159-30098)

2014-01-20 - 2014-03-30

Läsåret 2012/2013

Studio - Stadens offentliga rum (LK0159-30138)

2013-01-21 - 2013-03-31

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Obligatorisk litteratur

Grahn, P., Stolz J. 2021 Perceived sensory dimensions: An evidence-based approach to greenspace aesthetics

Krupinksa, J. 2016 Att skapa det tänkta – En bok för arkitekturintresserade, sid 136-139 (finns på Canvas)

Thompson, I.H. 2007, Ecology, Community and Delight. Sources of values in landscape architecture. London: E & FN SPON, Kapitel 10 (finns på Canvas)

Tunström, M. Östling, U. & Bradley, K. 2015 Socioekologisk stadsutveckling – begrepp och lokal praktik, kapitel 2-3 (finns på Canvas)

Uppsala Kommun, Uppsalas parker riktlinjer, 2013
https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/dokumentsamlingar/parker-i-uppsala-riktlinjer-och-parkplan/

Referenslitteratur

Aguiar Borges, L., Rohrer, L. & Nilsson, K 2024 Green and healthy Nordic cities: How to plan, design, and manage health-promoting urban green space
Green and healthy Nordic cities : How to plan, design, and manage health-promoting urban green space (diva-portal.org)

Elg, R. 2022 Vegetationsplanering i Uppsala under 200 år – Ideal, funktion och historiska avtryck. NJAR nr 2 2022 (finns på Canvas)

Robinson, N. 2007 The Planting Design Handbook

Sjöman, H. & Slagstedt, J. 2015 Träd i urbana landskap

Wingren, C., Alsanius, B., Karlén, H. & Lidström, V. Urbana nyanser av grönt – Om grönskans roll i en förtätad klimatsmart stad. Stad & Land nr 187, Movium www.arkus.se/files/203/urbana_nyanser_av_gront_del-1.pdf

Lynch, K. 1960 The Image of the City. Cambridge, Mass: M.I.T. Press.

Stahlschmidt, P. et. al. Landscape analysis, Investigating the Potentials of Space and Place.

Boverket. Bostadsnära natur – inspiration och vägledning, 2007
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2007/bostadsnara-natur/

Jansson M., Persson A. & Östman L. 2013 Hela Staden, argument för en grönblå stadsbyggnad. Stad & Land 183, Movium
http://www.movium.slu.se/system/files/news/9265/files/helastaden-1.pdf

Regeringens proposition 2017/18:110 Politik för gestaltad livsmiljö
https://data.riksdagen.se/fil/9E6520B4-42ED-4C3D-9A39-75CBE74363FF

Carmona, M., Heath, T. & Tiesdell, S. 2010 Public Places Urban Spaces, 2nd edition: The Dimensions of Urban Design, Architectural Press

Andersson, S-I. & Höyer, S. 1983 C.TH. Sörensen – en havekunstner. Arkitektens Forlag

Gehl J. 1971 Livet mellem husene: udeaktiviteter og udemiljøer. Köpenhamn: Arkitektens forlag.

Gehl, J. & Gemzöe, L. 2003 New City Spaces. The Danish Architectural Press

Uppsala kommun, Översiktsplan 2016, samrådshandling 2015
https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/dialoger/oversiktplan-2016/

Ignatieva, M. et al. Low Impact Urban Design and Development (LIUDD): matching Urban Design and Urban Ecology

Ignatieva, M. et al. Urban Greening Manual – How to put Nature into our Neighbourhoods. Landscape Research Science Series no 35

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0159 Anmälningskod: SLU-40070 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%