Ny sökning
LB0121

Agroekologi: Att arbeta med komplexitet i lantbruksystem

Syftet med kursen är att ge dig som är intresserad av global utveckling en introduktion till analyser av komplexa lantbrukssystem.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LB0121

Läsåret 2022/2023

Agroekologi: Att arbeta med komplexitet i lantbruksystem (LB0121-30110)

2023-01-16 - 2023-02-15

Läsåret 2021/2022

Agroekologi: Att arbeta med komplexitet i lantbruksystem (LB0121-30219)

2022-01-17 - 2022-02-17

Kursplan och övrig information

Kursplan

LB0121 Agroekologi: Att arbeta med komplexitet i lantbruksystem, 7,5 Hp

Agroecology: Working with the complexity of farming systems

Ämnen

Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp och Engelska 6.

Mål

Syftet med kursen är att ge studenter intresserade av global utveckling en introduktion till analyser av komplexa lantbrukssystem.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- applicera ett systemiskt agroekologiskt tillvägagångssätt på ett komplext lantbrukssystem

- identifiera de steg som krävs för att förstå och förbättra ett komplext lantbrukssystem

- identifiera och använda lämpliga metoder vid de olika stegen i en systematisk strategi

- delta i en konstruktiv återkopplingsprocess med andra kursdeltagare

- reflektera över sitt eget lärande och gruppdynamik baserat på erfarenheter från kursen.

Innehåll

Kursens huvudinnehåll behandlar hur man systemiskt kan arbeta med komplexa situationer inom lantbrukssystem. Kursen baseras på fallstudier från olika länder i det Globala Syd och Nord. Studenterna lär sig praktiska metoder för att beskriva och analysera ett fall och dess mål och kommer att tränas i att analysera och föreslå förbättringar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga uppgifter, projektarbete och deltagande i gruppdiskussioner via internet. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen ges helt online.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: LB0082, LU0089

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Agronomprogrammet - livsmedel Agronomprogrammet - mark/växt Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0121 Anmälningskod: SLU-30312 Plats: Uppsala Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 50%