Ny sökning
LB0121

Agroekologi: Att arbeta med komplexitet i lantbruksystem

Syftet med kursen är att ge dig som är intresserad av global utveckling en introduktion till analyser av komplexa lantbrukssystem.

Information från kursledaren

Welcome to the online Agroecology course 2023!

This online course is based on a real farm case of the Global North. You will learn about and practice methods for describing and analysing a case and its goals, and will train in analysing and suggesting improvements.

This is a 7.5 credits course running on 100% speed. As the course has very strict delivery deadlines it will require your full-time engagement. If you are planning to take this course together with other courses, vacations or work, we advise you not to take the course! All communication will be conducted through the web platform in Canvas.

In this course, you will learn an approach to work systemically with complex situations in farming systems. You will not only learn how to systemically analyse a case study, but also practice methods for describing and analysing the case and its goals, aswell as train in analysing and suggesting improvements. Using the case, you will have the opportunity to explore the complexity of farming systems using concepts such as systems, multi-functionality and ecosystem services.

The course will include group assignments as well as individual work. Key readings will be given in all modules to helpsupport the learning activities with theoretical information. All readings will be available in Canvas before the course start.

This course is based on the long-term collaboration of Nordic universities (SLU, NMBU, KU and HU) in the framework of Agroasis (Nordic Agroecology Network).

Course literature

All literature will be available in Canvas by course start

Key readings:

 1. Armson, R. 201 Growing Wings on the Way: Systems Thinking for Messy Situations. Triarchy Press Limited, 2011. Chapters 3, 4 and pages 149-153.
 2. Gliessman, S. R. 2015. Agroecology. The ecology of food systems. Third edition. CRC Press. 371 pp. Chapters 1, 2, 24, 25, 26.
 3. Holland, J. 2007. Tools for institutional, political, and social analysis of policy reform: a sourcebook for development practitioners.
 4. Geir Lieblein, Edvin Østergaard & Charles Francis. 200 Becoming an Agroecologist through Action Education. International Journal of Agricultural Sustainability, 2:3, 147-153, https://doi.org/10.1080/14735903.2009684574
 5. Wells, S. 2006. Force Field Analysis. Mini-Tutorial Quality Management. 4 p.
 6. Wilson, J. 1992. Changing Agriculture. Kangaroo Press, Kenthurst, pp.80 (pages in the course: 7-15, 24-26, 36-38 and 40-54).

Additional readings:

 1. Berry, W. 1990. The Pleasure of Eating. In: Robert Clark (Ed) Our Sustainable Table, North Point Press, 1990.
 2. Kloppenburg et al., (1996). Coming in to the Foodshed. Agriculture and Human Values. 13, 33-4
 3. IPES-Food. 2016. From uniformity to diversity: a paradigm shift from industrial agriculture to diversified agroecological systems. International Panel of Experts on Sustainable Food systems. www.ipes-food.org

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LB0121-30110 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LB0121

Läsåret 2021/2022

Agroekologi: Att arbeta med komplexitet i lantbruksystem (LB0121-30219)

2022-01-17 - 2022-02-17

Kursplan

LB0121 Agroekologi: Att arbeta med komplexitet i lantbruksystem, 7,5 Hp

Agroecology: Working with the complexity of farming systems

Ämnen

Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp och Engelska 6.

Mål

Syftet med kursen är att ge studenter intresserade av global utveckling en introduktion till analyser av komplexa lantbrukssystem.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- applicera ett systemiskt agroekologiskt tillvägagångssätt på ett komplext lantbrukssystem

- identifiera de steg som krävs för att förstå och förbättra ett komplext lantbrukssystem

- identifiera och använda lämpliga metoder vid de olika stegen i en systematisk strategi

- delta i en konstruktiv återkopplingsprocess med andra kursdeltagare

- reflektera över sitt eget lärande och gruppdynamik baserat på erfarenheter från kursen.

Innehåll

Kursens huvudinnehåll behandlar hur man systemiskt kan arbeta med komplexa situationer inom lantbrukssystem. Kursen baseras på fallstudier från olika länder i det Globala Syd och Nord. Studenterna lär sig praktiska metoder för att beskriva och analysera ett fall och dess mål och kommer att tränas i att analysera och föreslå förbättringar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga uppgifter, projektarbete och deltagande i gruppdiskussioner via internet.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges helt online.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: LB0082, LU0089

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - livsmedel Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0121 Anmälningskod: SLU-30110 Plats: Uppsala Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%