Ny sökning
LB0105

Lantbruksvetenskap för livsmedelsagronomer

Vid föreläsningar, seminarier, projektarbeten och övningar behandlas lantbrukets ekonomi, resurser, metoder – inklusive teknik – för produktion av varor och tjänster, med fokus på svenska förhållanden. Kursens olika moment binds samman med ett syntesarbete som pågår under hela kursen.


Information från kursledaren

Hej och välkommen till lantbruksvetenskapskursen!

Undervisningen är planerad för att ges i sal på campus och digitalt via Zoom. Observera dock att schemat är preliminärt. Var därför noga med att stämma av eventuella schemauppdateringar innan kursstart.

Kursintroduktionen kommer att ske den 15 januari 2024 kl. 09:15–12:00 i Sal K. Det är obligatoriskt att du deltar på introduktionen!

Vi kommer att använda plattformen Canvas som du får tillgång till efter att du har registrerat dig på kursen i Ladok. På Canvas kommer det att finnas information, handouts och mycket annat. Där hittar du också en länk till Zoom som kommer att användas under kursens gång.

Återigen, varmt välkommen till kursen!

Vänliga hälsningar Monika, Rebecca, Cecilia, Ida, Klara, Karin, Clara och Patrik

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-03-12 och 2024-04-02

Andra kursvärderingar för LB0105

Läsåret 2022/2023

Lantbruksvetenskap för livsmedelsagronomer (LB0105-30063)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Lantbruksvetenskap för livsmedelsagronomer (LB0105-30178)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Lantbruksvetenskap för livsmedelsagronomer (LB0105-30254)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Lantbruksvetenskap för livsmedelsagronomer (LB0105-30059)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Lantbruksvetenskap för livsmedelsagronomer (LB0105-30112)

2019-01-21 - 2019-03-25

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Mark och Växt

Powerpointpresentationer från föreläsningarna kommer att användas som kurslitteratur.

Förslag på bok för den intresserade (ej obligatorisk kurslitteratur):

Vår mat – odling av åker- och trädgårdsgrödor av Håkan Fogelfors, Studentlitteratur AB.

Förslag på material som kan användas som komplement från bransch- och rådgivningsorganisationer kommer att finnas på Canvas.

**Husdjur **

Husdjursdelen i kursen täcks till viss del av föreläsningar och powerpointpresentationer från dessa. Nedan finns förslag på litteratur som kan användas som komplement.

Broschyrer djurskyddsbestämmelser. Relevanta är Fjäderfä, Får och get, Gris, Nötkreatur: http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/djur-och-veterinarfragor/trycksaker9/djurskyddsbestammelser/index.html

Statistik om den svenska animalieproduktionens omfattning: https://jordbruksverket.se/download/18.78dd5d7d173e2fbbcda9888f/1597390149922/7_Kapitel%206_2020.pdf

Rapporter/artiklar som delvis beskriver de olika produktionssystemen

Värphöns:

https://stud.epsilon.slu.se/14084/1/Witthuhn_K_1804080.pdf

Slaktkyckling:

https://stud.epsilon.slu.se/16830/1/bengtsson-dm-210618.pdf

Grisar:

https://stud.epsilon.slu.se/13529/1/Hellqvist_J_180703.pdf

Nötkött:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871141315000852#tbl1fnj

Mjölkkor:

https://hushallningssallskapet.se/wp-content/uploads/2019/04/mjolk-pa-gras-och-biprodukter-miljo-och-ekonomi-20190426_001.pdf

Länkar till viktig bransch/rådgivningsorganisationer m.m. där mer detaljerat material om produktionsgrenarna finns att tillgå på Canvas:

**Landsbygdsutveckling **

**Obligatorisk läsning (gärna läst igenom innan introduktionsföreläsningen) **

Ekman, A. Utvecklingsbegreppet. I Ekman, A. Hansen, K. & Waldenström, C. (red.): Perspektiv på landsbygdsutveckling. Uppsala: SLU. Hittas på Canvas. (6 sid)

Litteraturförslag för fördjupning

Introduktion till landsbygdsutveckling

Syssner, Josefina (red.) (2018). Nya visioner för landsbygden. Boxholm: Linnefors förlag. Inledningen + Kapitel 1. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1306047/FULLTEXT01.pdf (27 sid)

Bygdell, C. (2014). Avsnittet ”Perspektiv på landsbygd” (s. 17-28) i C. Bygdell: Omsorgsfylld landsbygd: rumsliga perspektiv på åldrande och omsorg på den svenska landsbygden, Upplands fornminnesförenings tidskrift, Nr. 56. – https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:770264/FULLTEXT01.pdf (11 sidor)

*Genus och intersektionalitet *

De två kapitlen ”Kön och genus, femininitet och maskulinitet” och ”Intersektionalitet” i Lundberg och Werner (red) (2016). En introduktion till genusvetenskapliga begrepp. En skriftserie om genusvetenskap n.5. Nationella sekretariatet för genusforskning. Hittas på Canvas. (8 sid)

*Civilsamhället *

Kapitel 1 “Civilsamhällets samhällsroll” (sid 17-38) i Harding. (2012). Framtidens civilsamhälle. Underlagsrapport 3 till Framtidskommissionen. Hittas på Canvas (21 sid)

Politiska styrmedel, lantbruket och landsbygden

Cras, P. (2018). Service i framtidens landsbygdssamhällen. I J. Syssner (red.): Nya Visioner för landsbygden. Boxholm: Linnefors förlag. – https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1306047/FULLTEXT01.pdf (29 sid)

Eriksson, C. (2016). Jordbrukspolitik. I D. Silander & M. Öhlén (red.) Svensk politik och EU: hur svensk politik har förändrats av medlemskapet i EU. Stockholm: Santérus. Hittas på Canvas. (18 sid)

Röös, E. (2021). Policy brief- Styrning för hållbar matkonsumtion. SLU Future Food. Hittas på Canvas (4 sid)

Trafikanalys. (2018). ABC om styrmedel. Hittas på Canvas (30 sid)

*Livelihoods och försörjning på landsbygden *

Hajdu, F. (2014). Lokala perspektiv kring hållbar försörjning på landsbygden i södra och östra Afrika. I S. Hagberg & G. Körling (red.): Resurser och politik i Afrika, Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, YMER, s. 69-85 – http://slunik.slu.se/kursfiler/LB0085/30233.1617/Hajdu_2014.pdf (15 sid)

Hajdu, F. C. Eriksson, C. Waldenström, E. Westholm (2020). Sveriges förändrade lantbruk. Future Foods Reports 11. Uppsala: SLU – https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/fu-food/publikationer/future-food-reports/slu-futurefood_rapport_11.pdf (50 sidor)

*Samhällsvetenskaplig lantbruksforskning *

Waldenström 2018-Kap 8: Lantbrukets roll i framtidens landsbygder, s. 203. I Syssner, Josefina (red.) (2018). Nya visioner för landsbygden. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1306047/FULLTEXT01.pdf (25 sid)

Ekonomi

Artiklar, rapporter, och annat material som knyter an till föreläsningarna kommer att användas. Dessutom tillkommer artiklar och annan kompletterande litteratur från bransch- och rådgivningsorganisationer. Allt kursma

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Livsmedelsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0105 Anmälningskod: SLU-30303 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%