Ny sökning
LB0099

Praktik - Lantbrukets husdjur 1

Kursens syfte är att ge en förståelse för det praktiska handhavandet av lantbrukets djur. Genom praktisk färdighetsträning och reflektion ger kursen insikt i djurskötarens arbetsvillkor och hur skötselrutiner påverkar djurens produktion och välbefinnande samt produktionens ekonomi.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LB0099

Läsåret 2022/2023

Praktik - Lantbrukets husdjur 1 (LB0099-50050)

2023-06-05 - 2023-08-27

Läsåret 2021/2022

Praktik - Lantbrukets husdjur 1 (LB0099-50004)

2022-06-06 - 2022-08-28

Läsåret 2020/2021

Praktik - Lantbrukets husdjur 1 (LB0099-50044)

2021-06-07 - 2021-08-29

Läsåret 2019/2020

Praktik - Lantbrukets husdjur 1 (LB0099-50076)

2020-06-08 - 2020-08-30

Läsåret 2018/2019

Praktik - Lantbrukets husdjur 1 (LB0099-50024)

2019-06-10 - 2019-09-01

Kursplan och övrig information

Kursplan

LB0099 Praktik - Lantbrukets husdjur 1, 7,5 Hp

Agriculture in practice - Animal husbandry 1

Ämnen

Husdjursvetenskap Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificerasGrundnivå (GXX)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier

Mål

Kursens syfte är att ge en förståelse för det praktiska handhavandet av lantbrukets djur. Genom praktisk färdighetsträning och reflektion ger kursen insikt i djurskötarens arbetsvillkor och hur skötselrutiner påverkar djurens produktion och välbefinnande samt produktionens ekonomi.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva det praktiska handhavandet av ett av lantbrukets husdjur,

- beskriva arbetsvillkoren inom djurskötseln,

- redogöra för sambandet mellan skötselrutiner och djurens produktion, välbefinnande, ekonomi och hållbarhet.

Innehåll

Under ungefär 80 procent av kurstiden deltar studenterna i de dagliga rutinerna i ett djurstall. Till stöd under denna period tilldelas studenterna en handledare som instruerar i de olika momentens handhavande. De studerande tilldelas även en akademisk handledare som en resurs för frågor och diskussion. Efter perioden med praktisk färdighetsträning sammanfattar studenterna sina erfarenheter och redovisar dessa såväl skriftligt som muntligt.I kursen tränar studenten djurhantering samt följande generella kompetenser: skriftlig och muntlig presentation.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt deltagande under praktiktiden. Godkänd skriftlig och muntlig examination. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Fördelning av tillgängliga praktikplatser sker i möjligaste mån efter studenternas önskemål. Grundläggande behörighet innebär gymnasiebetyg.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens utfodring och vård

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: LB0050

Litteraturlista

Litteraturlista för kursen Skogsskötsel 1

Skogsstyrelsens skogsskötselserie (SSS) hittar du som PDF-filer på Skogsstyrelsens hemsida. Flera av delarna berör båda skötselkurserna. Vi kommer att ta upp beställningar och trycka dessa häften (om du hellre läser på papper).

Litteratur till tentamen 1 består av det som markerats med gul överstrykning (grå i svart-vitt tryck). Till tentamen 2 tillkommer ytterligare litteratur samt insupen kunskap från övningar, exkursioner, resor och föreläsningar.

Skogsskötselserien, nr Rubrik Justeringar, endast sidor

1 Skogsskötselns grunder och samband

2 Produktion av frö och plant

3 Plantering av barrträd

4 Naturlig föryngring av tall och gran 1-38, 101-113

6 Röjning

10 Skötsel av ädellövskog

12 Skador på skog, del 1 6 -75

12 Skador på skog, del 2 1- 60, 79-102

14 Naturhänsyn

Nedanstående texter kommer att finnas som pdf på Canvas, de flesta går även att finna på nätet.

 1. Långnattsbehandling av gran. PLANTskolan. Lektion 17. 2020. Skogsforsk
 2. Mekaniserad sådd. Net4forest. 2021.
 3. Naturhänsyn vid avverkning. Fakta skog nr 3. 2015. SLU.
 4. Skog och Ren. 2014. Skogsstyrelsen.
 5. Förändringar i norra Sveriges skogar 1870-1991.
 6. Contortatall i Sverige. Fakta skog nr 9, 2011.
 7. The introduction of lodgepole pine for wood production in Sweden - a review.
 8. Smart hänsyn syntes om asp. Skogforsk.
 9. Produktion och skötsel av ek. Fakta skog nr 1. 2022. SLU.
 10. Blädningsbruk. Fakta skog nr 14. 2017. SLU.
 11. Hyggesfritt skogsbruk. ErasmusPlus O2-003. 2020.
 12. Jämställd återväxt. 2018. SLU.
 13. Skogsvårdslagen (utvalda delar).

Skoglig produktionsekologi. Skogsstyrelsen. 2017.

Skogsdynamik och arters bevarande. Niklasson och Nilsson. 2005.

Utdelat mtrl under kursens gång tillkommer!

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi Växtodlingsprogrammet Agronomprogrammet - ekonomi Agronomprogrammet - livsmedel Etologi och djurskydd (kandidat) Djur och hållbarhet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (GXX)
Ämne: Husdjursvetenskap Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0099 Anmälningskod: SLU-50008 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens utfodring och vård Studietakt: 40%