Ny sökning
LB0094

Sommarkurs i agrarhistoria

I distanskursen Sommarkurs i agrarhistoria får du lära dig mer om landskapets historiska värden. Vi utgår från dagens landskap och ser vilka spår som finns kvar av äldre tiders jordbruk. Det handlar om allt från förhistoriska lämningar till hamlade träd och gärdesgårdar.
Kursen behandlar jordbruket historia, hur jordbruket påverkat landskapet och om hur spår efter äldre tiders jordbruk kan förstås och skötas. Det gäller så väl historiska- som biologiska värden som finns i äldre jordbrukslandskap.
Kursen är på distans med möjlighet till två frivilliga dagar med praktiska övningar.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LB0094

Läsåret 2021/2022

Sommarkurs i agrarhistoria (LB0094-50084)

2022-06-06 - 2022-08-28

Läsåret 2020/2021

Sommarkurs i agrarhistoria (LB0094-50077)

2021-06-07 - 2021-08-29

Läsåret 2019/2020

Sommarkurs i agrarhistoria (LB0094-50015)

2020-06-08 - 2020-08-30

Läsåret 2018/2019

Sommarkurs i agrarhistoria (LB0094-50017)

2019-06-03 - 2019-09-01

Läsåret 2018/2019

Sommarkurs i agrarhistoria (LB0094-50032)

2019-06-10 - 2019-09-01

Läsåret 2017/2018

Sommarkurs i agrarhistoria (LB0094-50042)

2018-06-04 - 2018-09-02

Kursplan

LB0094 Sommarkurs i agrarhistoria, 10,0 Hp

Summer course in Agrarian History

Ämnen

Lantbruksvetenskap Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 10,0 0002

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Mål

Under sommarkursen i agrarhistoria lär du dig att förstå hur landskapet har formats av böndernas arbete och husdjurens bete, och hur och varför den agrara markanvändningen har förändrats genom historien.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra översiktligt för den agrara utvecklingen i Sverige

- redogöra för grundläggande principer för det agrara landskapets rumsliga organisation och hur och varför denna har förändrats över tid

- identifiera och tolka vissa agrarhistoriska betydelsebärare i landskapet

- redogöra för karakteristiska drag i det agrara landskapets biologiska innehåll

- redogöra för hävd- och odlingsmetoder under olika tidsperioder

Innehåll

Kursen innehåller föreläsningar, fältvandringar och praktiska övningar. Individuella uppgifter under icke schemalagda veckor.Under sommarkursen i agrarhistoria lär du dig att förstå hur landskapet har formats av böndernas arbete och husdjurens bete, och hur och varför den agrara markanvändningen har förändrats genom historien. Kursen ger också en översikt i svensk agrarhistoria, så som äldre tiders djurhållning, odling och teknik samt i grundläggande bebyggelsehistoriska begrepp. Vid fältvandringar identifieras och diskuteras historiska betydelsebärare i det agrara landskapet liksom hävdrelaterade biotoper, hävdgynnad vegetation och inverkan av gödsling.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examination görs delvis i fält men också genom projektarbete och hemtentamen. God närvaro vid föreläsningar och övningar är en förutsättning för att klara examinationen.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: LB0083

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 25370 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Lantbruksvetenskap Landskapsarkitektur
Kurskod: LB0094 Anmälningskod: SLU-50021 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 50%