Ny sökning
LB0075

Praktik - Landsbygdsföretag

Kursens syfte är att ge dig en praktisk anknytning till företag på landsbygden. Under kurstiden deltar du i de dagliga rutinerna på företaget/företagen. (Till stöd under denna period tilldelas du en handledare som instruerar i de olika momentens handhavande. Du tilldelas även en akademisk handledare som en resurs för frågor och diskussion.) Efter perioden med praktisk färdighetsträning sammanfattar du dina erfarenheter och redovisar dessa såväl skriftligt som muntligt.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LB0075

Läsåret 2022/2023

Praktik - Landsbygdsföretag (LB0075-10097)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Praktik - Landsbygdsföretag (LB0075-50076)

2022-06-06 - 2022-08-28

Läsåret 2021/2022

Praktik - Landsbygdsföretag (LB0075-10252)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Praktik - Landsbygdsföretag (LB0075-50061)

2021-06-07 - 2021-08-29

Läsåret 2020/2021

Praktik - Landsbygdsföretag (LB0075-10225)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Praktik - Landsbygdsföretag (LB0075-50061)

2020-06-08 - 2020-08-30

Läsåret 2019/2020

Praktik - Landsbygdsföretag (LB0075-10156)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Praktik - Landsbygdsföretag (LB0075-50031)

2019-06-10 - 2019-09-01

Läsåret 2018/2019

Praktik - Landsbygdsföretag (LB0075-40091)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Praktik - Landsbygdsföretag (LB0075-10153)

2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Praktik - Landsbygdsföretag (LB0075-50005)

2018-06-04 - 2018-09-02

Läsåret 2017/2018

Praktik - Landsbygdsföretag (LB0075-40032)

2018-03-21 - 2018-06-03

Läsåret 2017/2018

Praktik - Landsbygdsföretag (LB0075-10044)

2017-08-28 - 2017-10-30

Läsåret 2016/2017

Praktik - Landsbygdsföretag (LB0075-50001)

2017-06-05 - 2017-08-27

Läsåret 2016/2017

Praktik - Landsbygdsföretag (LB0075-40012)

2017-03-22 - 2017-06-04

Läsåret 2015/2016

Praktik - Landsbygdsföretag (LB0075-50038)

2016-06-06 - 2016-08-28

Läsåret 2014/2015

Praktik - Landsbygdsföretag (LB0075-50006)

2015-06-08 - 2015-08-30

Läsåret 2013/2014

Praktik - Landsbygdsföretag (LB0075-50005)

2014-06-09 - 2014-08-31

Kursplan

LB0075 Praktik - Landsbygdsföretag, 7,5 Hp

Agriculture in practice - Rural Enterprices

Ämnen

Lantbruksvetenskap Landsbygdsutveckling

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0301

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Antagen till ett agronomprogram vid SLU

Mål

Efter genomgången kurs/praktik ska studenten kunna:

- beskriva centrala arbetsmoment för det/de arbete(n) som praktikanten utfört, samt dessa arbetsmoments roll och betydelse i företaget.

- beskriva det/de företag/organisationer där praktiken varit förlagd och dess/as sammanhang

- diskutera arbetsvillkoren för denna /dessa typ(-er) av arbetsmoment

- reflektera över vilka kompetenser praktikanten tror borde vara viktiga för sin framtida professionella yrkesroll, vid kontakter med den typ av företag/organisationer som praktiken varit förlagd till.

Innehåll

Kursens syfte är att ge de studerande en praktisk anknytning till företag på landsbygden. Under kurstiden deltar studenterna i de dagliga rutinerna på företaget/företagen. (Till stöd under denna period tilldelas studenterna en handledare som instruerar i de olika momentens handhavande. De studerande tilldelas även en akademisk handledare som en resurs för frågor och diskussion.) Efter perioden med praktisk färdighetsträning sammanfattar studenterna sina erfarenheter och redovisar dessa såväl skriftligt som muntligt. Redovisningen ska inkludera reflektion över de temaområden som anges i kursens målformuleringar, samt över valda fördjupningsfrågor som formuleras i samarbete med handledarna.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt deltagande under praktiktiden, godkänd skriftlig och muntlig redovisning samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.Generella regler och riktlinjer för examination och betygssättning finns i regelsamling för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Studenten tillfrågar och föreslår lämplig praktikplats vilken dock måste godkännas av SLU. Studenten ska ha en kontaktperson på praktikplatsen och en handledare på en institution vid SLU. Kontaktpersonen på arbetsplatsen förväntas erbjuda praktik i företagets olika arbetsmoment samt handleda och informera/samtala om studenten om företagets villkor och framtidutsikter.

För att garantera kvalitén på praktikplatserna skrivs avtal med de företag/förvaltningar som tillhandahåller platser.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: UU för landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling o

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Växtodlingsprogrammet Agronomprogrammet - mark/växt Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Lantbruksvetenskap Landsbygdsutveckling
Kurskod: LB0075 Anmälningskod: SLU-50019 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 40%