Ny sökning
KE0069

Energisystemens miljöpåverkan

Kursen ger dig som läser civilingenjör - energisystem, kunskap om vilken miljöpåverkan energisystemet har och hur du som civilingenjör kan bidra för att skapa hållbara energisystem. Teori varvas med projekt där du bedömer energilösningar i ett miljöperspektiv.
Framtidens energilösningar är ett hett område som diskuteras dagligen i media. Framtidens energisystem ska ha låga utsläpp, särskilt av växthusgaser, samtidigt som de inte ska använda stora ytor och därmed hota biologisk mångfald. Dessutom ska de vara både stabila och flexibla så vi kan få energi precis när vi behöver. De gamla energilösningarna med fossila bränslen ger stora miljöproblem och omvandlingen till ett nytt mer hållbart energisystem ger utmaningar som är viktiga att känna till. Under kursen går vi igenom gamla och nya miljöproblem i ett energiperspektiv och kopplar dem till både svenska miljömål och globala mål. Vi tror att när ni vet orsaker och detaljer har ni möjlighet att föreslå bra lösningar som färdiga civilingenjörer.
Föreläsningar varvas med debatt, statistikövning och en längre rapport där du på egenhand tar fram en hållbar energilösning för ett helt land och räknar på och diskuterar vilka miljöförbättringar det blir.
2020-09-01
ESMP: Zoom-länken till kursstart kl. 10.15 finns här
https://slu-se.zoom.us/j/64993456837 Lösennumret finns på Canvassidan SLU:s hela IT-system har legat nere under två timmar. Förhoppningsvis funkar det bra när vi börjar kl. 10.15. Mvh Stina Drakare

Kursvärderingen är avslutad

KE0069-10255 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för KE0069

Läsåret 2021/2022

Energisystemens miljöpåverkan (KE0069-10174) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2019/2020

Energisystemens miljöpåverkan (KE0069-10200) 2019-09-02 - 2019-10-31

KE0069 Energisystemens miljöpåverkan, 5,0 Hp

Environmental Impacts of Energy Systems

Kursplan fastställd

2018-11-26

Ämnen

Kemi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tentamen 2,00 1002
Rapport 3,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 10 hp kemi, 5 hp biologi, 10 hp teknik och 5 hp statistik

Mål

Kursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskaper i miljöpåverkan av olika typer av energisystem. Denna kunskapsbas utgör grunden till efterföljande kurser som rör bedömning av miljöeffekter och hållbara energisystem. Påverkan omfattar miljöeffekter vid energianläggningars tillverkning, drift och skrotning samt miljöeffekter av olika bränslens utvinning, användning och restprodukter.
Efter genomgången kurs skall den studerande kunna
- redogöra för olika energisystems miljöpåverkan, samt beskriva den meteorologiska, kemiska och/eller biologiska orsaken till dessa miljöeffekter,
- redogöra för hur man mäter och bedömer miljöeffekter i naturen med både kemiska och biologiska parametrar,
- värdera den miljöpåverkan olika energisystem kan utöva såväl lokalt som globalt,
- på vetenskaplig grund värdera olika energisystem ur ett miljöperspektiv samt föreslå åtgärder för att förbättra nuvarande energisystem så att miljöpåverkan minskar genom att individuellt skriva och presentera en handlingsplan

Innehåll

Indelat på energislag går kursen igenom miljöeffekter kopplade till fossila bränslen, biobränslen, kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, solkraft och vågkraft och kopplar dessa till de mekanismer som är orsaken till miljöpåverkan. De typer av miljöpåverkan som behandlas är minskad biologisk mångfald, klimatförändring, övergödning, försurning, partikelutsläpp, buller samt utsläpp av giftiga ämnen som persistenta organiska föreningar, tungmetaller och radioaktiva ämnen samt hur dessa påverkar olika arter och andra delar av ekosystemen. För utvalda miljöeffekter undersöks trender i miljöpåverkan kopplad till förändrad energianvändning genom att använda kemiska och biologiska data från SLU:s miljöövervakningsdatabaser, i form av räkneövningar. Debatter och rollspel används som verktyg för att få erfarenheter av den typ av värderingar som ofta tas upp i miljörelaterade frågor i samhället. Denna del av kursen examineras genom tentamen.
I ett individuellt projektarbete analyserar studenten energisystemlösningar ur ett miljöperspektiv samt värderar åtgärder för att förbättra dessa för att minska miljöpåverkan och bättre koppla till miljö- och klimatmål. Arbetet presenteras skriftligt och muntligt samt diskuteras vid ett rundabordssamtal.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

- Godkända obligatoriska moment (G/U)
- Godkänd skriftlig tentamen (5 / 4 / 3 / U)
- Godkänt projektarbete inkluderande: skriftlig (5 / 4 / 3 / U) och muntlig presentation (G/U), aktivt deltagande i gruppdiskussion (G/U).
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Behörighetskravet i statistik kan uppfyllas genom kursen Sannolikhet och statistik, kurskod 1MS005

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vatten och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: KE0067

Betygskriterier för Energisystemens miljöpåverkan, 5 hp (KE0069)

Betygskriterier för hela kursen

Betygssättning

För att få betyg på kursen måste samtliga delmoment vara avklarade:

 1. Tentamen, 2 hp, dvs. godkänd och betygsatt tentamen (50% av kursbetyget).
 2. Obligatoriska övningar, för att få 2 hp införda för tentamen i Ladok krävs förutom godkänd tentamen även att obligatoriska moment är godkända (övningar med miljömål, statistik och ett debattmoment)
 3. Rapport, 3 hp, dvs. godkänd och betygsatt rapport, godkänd muntlig redovisning samt aktivt deltagande i rundabordsdiskussion (50% av kursbetyget). Se även separata betygskriterer för rapporten.

Detaljerade betygskriterier för samtliga moment på kursen finns i en pdf i Canvas då de är i ett tabellformat som inte visas optimalt på kurswebbsidan.

För betyg 3 måste alla lärandemål vara uppfyllda i tabellen för betyg 3. För betyg 4 måste dessutom alla lärandemål för betyg 4 vara uppfyllda. För betyg 5 måste dessutom alla lärandemål för betyg 5 vara uppfyllda.

Lärandemål 1: Redogöra för den grundläggande teorin inom områdena atmosfärskemi, meteorologi, markvetenskap och terrester ekologi, biokemiska kretslopp, samt akvatisk och terrester ekologi Lärandemål 2: Redogöra för olika energisystems miljöpåverkan, samt beskriva den meteorologiska, kemiska och/eller biologiska bakgrunden till dessa miljöeffekter Lärandemål 3: Redogöra för hur man mäter och bedömer miljöeffekter hos olika typer av energisystem Lärandemål 4: På vetenskaplig grund värdera den miljöpåverkan olika energisystem kan utöva såväl lokalt som globalt, föreslå miljömässiga förbättringar av befintliga energisystem, och prioritera så att energisystem med minsta möjliga miljöpåverkan implementeras
Examineras genom
 • Tentamen
 • Rapport
 • Muntlig redovisning och runda bordsdiskussion
 • Närvaro på obligatoriska moment
 • Inlämningsuppgifter
 • Tentamen
 • Rapport
 • Muntlig redovisning och runda bordsdiskussion
 • Närvaro på obligatoriska moment
 • Inlämningsuppgifter
 • Tentamen
 • Rapport
 • Muntlig redovisning och runda bordsdiskussion
 • Närvaro på obligatoriska moment
 • Inlämningsuppgifter
 • Tentamen
 • Rapport
 • Muntlig redovisning och runda bordsdiskussion
 • Närvaro på obligatoriska moment
 • Inlämningsuppgifter
Betyg 5

Betyg minst 5 enligt betygsviktningen 50/50 på tentamen och rapporten (avrundas uppåt).

Betyg 5 på tentamen är 90 % av maxpoängen. Separata betygskriterier finns för rapporten.

Genom tentamen och rapporten visar studenten avancerad kunskap och förståelse för grundläggande teori inom områdena som behandlas under lärandemål 1

Betyg minst 5 enligt betygsviktningen 50/50 på tentamen och rapporten (avrundas uppåt).

Betyg 5 på tentamen är 90 % av maxpoängen. Separata betygskriterier finns för rapporten.

Genom tentamen och rapporten visar studenten avancerad kunskap och förståelse för olika energisystems miljöpåverkan och bakgrunden till att dessa miljöeffekter uppstår.

Betyg minst 5 enligt betygsviktningen 50/50 på tentamen och rapporten (avrundas uppåt).

Betyg 5 på tentamen är 90 % av maxpoängen. Separata betygskriterier finns för rapporten.

Genom tentamen och rapporten visar studenten avancerad kunskap och förståelse för hur man mäter och bedömer miljöeffekter hos olika typer av energisystem

Betyg minst 5 enligt betygsviktningen 50/50 på tentamen och rapporten (avrundas uppåt).

Betyg 5 på tentamen är 90 % av maxpoängen. Separata betygskriterier finns för rapporten.

Genom tentamen och rapporten visar studenten avancerad kunskap och förståelse om hur man på vetenskaplig grund värderar miljöpåverkan, föreslår förbättringar och prioriterar mellan olika energisystem för att minimera miljöpåverkan

Betyg 4

Betyg minst 4 enligt betygsviktningen 50/50 på tentamen och rapporten (avrundas uppåt).

Betyg 4 på tentamen är 85 % av maxpoängen. Separata betygskriterier finns för rapporten.

Genom tentamen och rapporten visar studenten relativt avancerad kunskap och förståelse för grundläggande teori inom områdena som behandlas under lärandemål 1

Betyg minst 4 enligt betygsviktningen 50/50 på tentamen och rapporten (avrundas uppåt).

Betyg 4 på tentamen är 85 % av maxpoängen. Separata betygskriterier finns för rapporten.

Genom tentamen och rapporten visar studenten relativt avancerad kunskap och förståelse för olika energisystems miljöpåverkan och bakgrunden till att dessa miljöeffekter uppstår.

Betyg minst 4 enligt betygsviktningen 50/50 på tentamen och rapporten (avrundas uppåt).

Betyg 4 på tentamen är 85 % av maxpoängen. Separata betygskriterier finns för rapporten.

Genom tentamen och rapporten visar studenten relativt avancerad kunskap och förståelse för hur man mäter och bedömer miljöeffekter hos olika typer av energisystem

Betyg minst 4 enligt betygsviktningen 50/50 på tentamen och rapporten (avrundas uppåt).

Betyg 4 på tentamen är 85 % av maxpoängen. Separata betygskriterier finns för rapporten.

Genom tentamen och rapporten visar studenten relativt avancerad kunskap och förståelse om hur man på vetenskaplig grund värderar miljöpåverkan, föreslår förbättringar och prioriterar mellan olika energisystem för att minimera miljöpåverkan

Betyg 3

Betyg minst 3 enligt betygsviktningen 50/50 på tentamen och rapporten (avrundas uppåt).

Betyg 3 på tentamen är 70 % av maxpoängen. Separata betygskriterier finns för rapporten.

Genom tentamen och rapporten visar studenten grundläggande kunskap och förståelse för grundläggande teori inom områdena som behandlas under lärandemål 1

Godkända obligatoriska moment

Godkända inlämningsuppgifter

Betyg minst 3 enligt betygsviktningen 50/50 på tentamen och rapporten (avrundas uppåt).

Betyg 3 på tentamen är 70 % av maxpoängen. Separata betygskriterier finns för rapporten.

Genom tentamen och rapporten visar studenten grundläggande kunskap och förståelse för olika energisystems miljöpåverkan och bakgrunden till att dessa miljöeffekter uppstår.

Godkända obligatoriska moment

Godkända inlämningsuppgifter

Betyg minst 3 enligt betygsviktningen 50/50 på tentamen och rapporten (avrundas uppåt).

Betyg 3 på tentamen är 70 % av maxpoängen. Separata betygskriterier finns för rapporten.

Genom tentamen och rapporten visar studenten grundläggande kunskap och förståelse för hur man mäter och bedömer miljöeffekter hos olika typer av energisystem.

Godkända obligatoriska moment

Godkända inlämningsuppgifter

Betyg minst 3 enligt betygsviktningen 50/50 på tentamen och rapporten (avrundas uppåt).

Betyg 3 på tentamen är 70 % av maxpoängen. Separata betygskriterier finns för rapporten.

Genom tentamen och rapporten visar studenten grundläggande kunskap och förståelse om hur man på vetenskaplig grund värderar miljöpåverkan, föreslår förbättringar och prioriterar mellan olika energisystem för att minimera miljöpåverkan.

Godkända obligatoriska moment

Godkända inlämningsuppgifter

Vid underkänt gäller för samtliga lärandemål att nivån för betyg 3 ej är uppnådd.

Betygskriterier för rapporten

För betyg 3 krävs att samtliga aspekter uppfyller minst kraven för betyg 3. För högre betyg krävs att alla kriterier på respektive betygsnivå samt underliggande nivåer är uppfyllda. Läraren har alltid möjlighet att göra en individuell helhetsbedömning,

Betyg 3

Betyg 4

Betyg 5

Bakgrund och formulering av frågeställningar

Bakgrundsbeskrivningen sätter rapporten i sin kontext. Frågeställningarna är avgränsade och tydliga.

Bakgrundsbeskrivningen är välskriven. Frågeställningarna är motiverade och relevanta.

Bakgrundsbeskrivningen har en vetenskaplig kontext och leder fram till en välmotiverad frågeställning.

Fakta och innehåll

Fakta ska vara korrekt och begripligt redovisad. Litteraturen (källorna) som används är relevanta.

Litteraturen är välmotiverad och utförligt redovisad.

Vetenskapliga artiklar används på ett initierat sätt.

Beräkningar

Egna beräkningar på energi och en typ av utsläpp redovisas

Egna beräkningar på energi och två typer av utsläpp redovisas

Egna beräkningar på energi och flera typer av utsläpp redovisas

Miljörelevans

Miljöeffekter är redovisade liksom kopplingen till relevanta miljömål

Miljöeffekter är tydligt redovisade och det redovisas tydligt hur resultaten påverkar relevanta miljömål

Miljöeffekter är tydligt redovisade och kopplade till utsläppsberäkningar och det redovisas tydligt hur resultaten påverkar relevanta miljömål

Diskussion och slutsatser

Resultaten diskuteras och egna slutsatser dras. Diskussionsavsnittet är proportionerligt och utgör 10-20 % av textmassan.

Diskussionsavsnittet och slutsatserna är välskrivna och sammanhängande och återkopplar till frågeställningen.

Diskussionen och slutsatserna är välmotiverade och kopplar till litteraturen. Slutsatserna är insiktsfulla och framåtsyftande.

Disposition och struktur

Rapporten är utformad enligt gängse disposition och med acceptabel struktur

Rapporten är tydlig och väldisponerad och med god struktur.

Rapporten har en logisk och mycket bra struktur.

Formalia

Acceptabel referenshantering enligt Harvard-systemet. Omfattning brödtext* följer uppgiftens krav. Kontrollerat utan anmärkning i Urkund.

God referenshantering enligt Harvard-systement.

Språklig utformning

Acceptabel språklig utformning. Texten är anpassad till målgruppen.

Uppsatsen är välformulerad. Studenten använder relevant terminologi.

Uppsatsen är mycket välformulerad, texten är koncis och har ett vetenskapligt språkbruk.

Stöd till muntlig presentation

PowerPoint-presentationen som används som stöd till den muntliga presentationen vid redovisningen är väl förberedd och speglar innehållet i rapporten

Muntlig presentation

Den muntliga redovisningen är väl förberedd och genomförd. Redovisning genomförs på minst 5 och max 9 min.

Runda-bords-samtal

Aktivt deltagande i diskussionerna som följer på presentationerna. Endast närvaro är inte tillräckligt.

* Litteraturförteckning och ev. bilagor ingår ej i brödtexten.

1) Kurskompendium används. Det kommer att finnas tillgängligt på Canvas i pdf-format.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i energisystem Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Kemi
Kurskod: KE0069 Anmälningskod: SLU-10255 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för vatten och miljö Studietakt: 33%