Ny sökning
HV0210

Animalieproduktion – idisslare

Kursens mål är att ge studenten fördjupade kunskaper om produktionssystem med idisslare, främst nötkreatur, får och ren, baserat på förhållanden och produktionsförutsättningar i Sverige. Studenten tränas i att lösa problem och formulera rekommendationer för utfodring, avel och skötsel av idisslare i olika produktionssystem.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HV0210-20016 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Litteraturlistan består av titlar på obligatorisk litteratur och frivillig litteratur samt länkar till webbsidor som är viktiga att känna till. Listan är indelad i kursböcker och vetenskapliga artiklar mm. Litteraturlistan finns även i Canvas och vissa artiklar eller bokkapitel ligger där länkade i listan som PDF eller webbsida eftersom systemet på kurshemsidan har begränsningar. OBS! Scrolla igenom hela listan eftersom den är uppdelad i olika djurslag.

Nötkött, Mjölkkor och Allmänt – Obligatorisk läsning

Obligatoriska kursböcker

Phillips 2018:
Principles of Cattle Production 3rd edition(finns t.ex. på Bokus, även som e-bok).

Läsanvisningar för boken “Principles of Cattle Production” 3rd ed:

 • Chapter 1. The development of the World´s Cattle Production Systems
 • Chapter 3. Growth and milk production
 • Chapter 4. Nutrient Requirements (and Metabolic Diseases) OBS! andra ekvationer än 4.1 - 4.9 används i Sverige. Istället för sidorna om mineraler och vitaminer (56-68) läs scannade sidor med information om kalvningsförlamning, trumsjuka, våmacidos, beteskramp och acetonemi (Hypocalcemia, Bloat, Rumen Acidosis, Grass Tetany and Ketosis) från boken Physiology of Domestic Animals av Sjaastad et al.
 • Chapter 5. Cattle feeding
 • Chapter 7. Breeding and reproduction (OBS! Skillnader i svensk avelsvärdering - se föreläsningar)
 • Chapter 8. Housing and environment for cattle
 • Chapter 12. The Future Role and Practice of Cattle Farming
 • Övriga kapitel är frivillig läsning

Hessle & Jamieson, 2020:
Nötkött *(ISBN 9789151957302). *Kan köpas av kursledningen för 225 kr, betalas via Swish till Anna Jamieson 1234149845. *Märk betalningen med "bok".

Nilsson, 2017:
Mjölkkor (ISBN 978-91-639-2958-8) ny upplaga 2017 *Boken kostar 350 kr inkl moms. Om ni beställer alla/flera tillsammans kan ni få rabatt på fraktkostnaden. *Beställs på denna mailadress: bmmbok@gmail.com.

Lawrence, Fowler and Novakofski, 2012 (ISBN 9781780641249):
Growth of farm animals 3rd edition

Sjaastad et al., 2016 (3rd ed):
Physiology of Domestic Animals av Sjaastad et al. (utvalda sidor om metaboliska sjukdomar länkade).

Volden et al 2011 (kapitel 1–3):
NorFor book(länkade)

Rekommenderad bok som inte är obligatorisk

Simms, 1998: 
Genetic Improvement of Cattle and Sheep (finns t.ex. på Adlibris)
Special attention to the following chapters:

 • Chapter 1 'The Origin of today's livestock breeds (pp. 1-6)
 • Chapter 6 'Dairy cattle breeding' (pp. 196-252)
 • Chapter 7 'Beef cattle breeding' (pp. 253-299)
 • Chapter 9 'New technologies' (pp. 347-357)

Nötkött, Mjölkkor och Allmänt - Frivillig fördjupning och intressanta länkar

Hållbarhetsaspekter

Krizsan et al., 2021:

Sustainability aspects of milk production in Sweden

Hristov et al., 2013:
Mitigation of methane and nitrous oxide emissions from animal operations: I. A review of enteric methane mitigation options

Ahlgren et al., 2022:
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1718732/FULLTEXT01.pdf

Genetik nötkreatur

Oltenacu and Broom 2010:
Genetic selection

Boichard, D. & Brochard, M. 2012:
New phenotypes for new breeding goals in dairy cattle

Meuwissen et al., 2016:
Genomic selection

Nordic Cattle Genetic Evaluation 2021:
NAV routine genetic evaluation of Dairy Cattle – data and genetic models, 11th edition.

Eriksson, S et al., 2021:
Different beef breed sires used for crossbreeding with Swedish dairy cows – effects on calving performance and carcass traits.

Nutrition Nöt

Gidlund et al., 2015:
Soybean meal or canola meal to dairy cows

Växande nötkreatur

Hessle et al., 2011:
Alternative production systems for male Charolais cross-bred cattle using semi-natural grasslands

Ekonomi nötköttsproduktion

Holmström et al., 2018:
Merging Small Scattered Pastures into Large Pasture-Forest Mosaics Can Improve Profitability in Swedish Suckler-Based Beef Production

Holmström et al., 2021:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1617138121000571

Holmström et al., 2023:
https://doi.org/10.1080/09064702.2023.2245400

Övrig intressant läsning

Karlsson et al., 2018:
Replacing human-edible feed ingredients with by-products

Von Keyserlingk et al 2009:
The welfare of dairy cattle—Key concepts and the role of science

Kumm, K-I., Hessle, A. 2020:
Economic comparison between pasture-based beef production and afforestation of abandoned land in Swedish forest districts. Land 9 (2), 42, doi:10.3390/land9020042.

Soberon et al., 2012:
Preweaning milk replacer intake and effects on long-term productivity of dairy calves.

Tofastrud, M., Hessle, A., Rekdal, Y., Zimmermann, B. 2020:
Weight gain of free-ranging beef cattle grazing in the boreal forest of south-eastern Norway. Livestock Science 233, 103955.

Grant and Ferretto, 2018:
Silage intake.

Jardstedt. 2019:
Roughage feeding to suckler cows during winter – intake, utilization and energy status during pregnancy.

Colovic, 2019:
Plant food by-products as feed: Characteristics, possibilities, environmental benefits, and negative sides.

Benchaar, 2020:
Frequency of diet delivery to dairy cows: Effect on nutrient digestion, rumen fermentation, methane production, nitrogen utilization, and milk production.

Berglund 2008:
Genetic improvement of dairy cows reproductive performance.

Philipsson & Lindhé 2003:
Experiences of including reproductive performance and health traits in Scandinavian breeding.

Jonas & de Koning 2015:
Genomic selection.

B. Berglund. 2019:
Mjölkkoavel med helhetssyn.(ur Svensk Veterinärtidning nr 5. Volym 79, s. 22-25).

Sundberg, T. et al. 2010:
Genotype by environment interaction of Swedish dairy cows in organic and conventional production systems.

Alarik och Hansson, 2009:
Avel i ekologiska besättningar.

FAO, 2013:
Tackling climate change through livestock.

Garnett 2017:
Grazed and confused.

Växa Sverige - Husdjursstatistik nötkreatur:
Husdjursstatistik 2021

Feedipedia - fodertabeller på engelska från FAO:
https://www.feedipedia.org/

Fodertabeller och näringsbehov :
https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-utfodring-vard/Verktyg/

Fodertabeller idisslare HUV SLU:
http://www2.freefarm.se/fodertabell/fodtab.pl?djur=ko

Rolf Spörndly, Rapport 257, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, Uppsala:
Fodertabeller för idisslare 2003.

Slaktstatistik:
http://www.gardochdjurhalsan.se/sv/not/kunskapsbank/statistik/slaktstatistik/

Jordbruksverket:
http://www.jordbruksverket.se/

Lantbrukarnas riksförbund LRF:
https://www.lrf.se/

The Interbull Centre:
http://www.interbull.org/index

Djurskyddsbestämmelser nötkreatur:

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/jo185.html

Får - Obligatorisk läsning

Sjödin, E., Eggertsen, J., Hammarberg, K_E., Danell, Ö., Näsholm, A., Barck, S., Green, D., Waller, A., Hansson, I., Persson, S., Kumm, K-I., 2007: Får (finns t.ex. på Adlibris).

Läsanvisningar boken "Får":

 • Svenska produktionssystem beskrivna utifrån lamningstidpunkt: sid 102-104, 
 • Fårraser i Sverige samt Avel och olika hjälpmedel: sid 20-27 och 46-58
 • Ullkunskap: sid 218-223
 • Lamm- och fårskinn: sid 229-230, 232-235
 • Kött och mjölk: sid 205 ff (avsnitten Slaktmognad och slaktutbyte, Slaktkroppen samt Lammköttets kvalitet)
 • Sjukdomar: sid. 138-144 + 149-151 (parasiter), 152-161 (utfodringssjukdomar, ngt om infektionssjukdomar), 163-164 (M/V), 166-169 (juver, klövar), 171 (orf).

Avel

Jansson, A-C. 2012:
Det mesta du behöver veta om BLUP avelsvärdering (Hur den svenska avelsvärderingen går till)

SF hemsida 2020-09:
Om rasindex. Nytt i svensk fåravel är de index som nu finns för flera raser.* *Vid intresse, se också artikel i Fårskötsel nr 6 2020 för mer information.

Produktionsekonomi

Arnesson, A., Kumm, K-I. 2011:
Lönsamhet i praktiken. Fårskötsel nr 2, 13-15. Exempel med ekonomiska faktorer som har betydelse i lammproduktionen.

Utfodring och bete

Cannas, A. 2002:
Feeding of lactating ewes (ur Dairy Sheep Feeding and Nutrition (ed. Pulina), s 123-128) Jämförelser mellan kor och får.

Rassu, S.P.G et al. 2002:
Nutrition and reproduction (ur Dairy Sheep Feeding and Nutrition (ed. Pulina), s 167-178) Bland annat om flushing och om när tackan/fostret är som känsligast.

Treacher, T.T., Caja, G. 2002:
Nutrition during lactation (ur Sheep Nutrition (ed. Freer and Dove), s 213, 217-223) Bland annat om olika faktorer som kan påverka tackans mjölkproduktion.

Bengtsson, M., Stengärde, L. 2018:
Hullbedömning av får. (Gård och Djurhälsan)

Byggnader, beteende

Meiner, M., Thomsson, A., Bernes, G., Ascárd, K., Jeppsson, K-H. 2009:
Byggnader och inhysningssystem för lammproduktion. (Rapport 2009:10 Fakulteten för LTJ, Alnarp. Läs sid 16-17, 19-23, 26-30, 33-35. Övrigt frivilligt) Information om byggnadslösningar och inredning för får, särskilt för större besättningar.

Bernes, G., Jeppson, K-H. 2015:
Vinterlamning i oisolerade fårstallar. (Rapport 2015:2 från inst. för norrländsk jordbruksvetenskap. Läs sid 12-14, 18-19 samt 46-47, resten frivilligt) *Rapport från studier av lamning i kyla. *

https://jordbruksverket.se/djur/lantbruksdjur-och-hastar/far-och-getter. Avsnitt ”Skötsel och stallmiljö”, Registrering, märkning och journalföring av får och getter (Registrera anläggning, Märk dina får och getter, Journalför dina får och getter).

Länkar för hjälp vid foderstatsberäkningar för lamm och får

Spörndly, 2003:
Fodertabeller för idisslare Får. SLU, Inst f husdjurens utfodring och vård. (Rapport 257, s 24-25) eller sidan 68 i boken ”Får”. Siffror för foderstatberäkningar till tackor, getter och killingar.

Viklund 2009:
Lammens energibehov - förslag till normer
(Nytt från institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap – husdjur, nr 1) Siffror bra att ha vid foderstatsräkning till lamm samt bakgrund till beräkningarna.

Får – Frivillig fördjupning och intressanta länkar

Pulina, G., Nudda, A. 2002:
Milk production (Ur Dairy sheep feeding and nutrition, s 11-12) Kort om fårmjölkens egenskaper.

Fag, B:
Fårens beteende, sid 6:1 – 6:3. (Ur Lönsam lammproduktion, HS i Jönköpings län) Bra att veta om fårs beteende.

Jönsson, M. 2014:
Hur är lönsamheten hos verkliga lammgårdar? (Fårskötsel nr 5, 20-22) Exempel som visar hur förhållandena kan skilja mellan olika gårdar.

Karlsson, K. 2019: Vinterlammsproduktion - lönar det sig? Examensarbete avancerad nivå, SLU (SLU.se). Beskrivning av vinterlammsproduktion av vårfödda lamm med ekonomiska beräkningar.

Svenska Djurhälsovården:
Fotröta hos får. Denna sjukdom nämns inte i Får-boken, men är ett problem som är viktigt att vara medveten om.

National Sheep Association: UK Sheep Farming (https://www.nationalsheep.org.uk/for-the-public/culture/uk-sheep-farming/ från Internet aug. 2023) Kort inblick i hur den viktiga fårnäringen i Storbritannien är organiserad.

Jordbruksverket 2016:
Djurhälsa och smittskydd samt Djurskydd (ur Mervärden i svensk produktion av får och lamm).* Fördelar med svensk produktion.*

Fag, B. 2018:
Korsningsavel i vårlammsproduktionen. (Hushållningssällskapet Jönköping)

De Wit, E. 2012:
Bästa tipset när du ska slaktmognadsbedöma dina lamm (Fårskötsel nr 6, sid 21) Praktiska tips om slaktmognadsbedömning.

Lammlyftet 2021: Nås via länken: https://slu-se.instructure.com/courses/1985. Digitalt utbildningsmaterial om Meat Standard Sweden lamm (MSS lamm) och hur nå de kvalitetsparametrar som ingår i standarden.

Ur Gård- och Djurhälsans Kunskapsbank: 
Får-arkiv - Gård & Djurhälsan (gardochdjurhalsan.se).

Första lammhjälpen. Del 1: Ta hand om dina risklamm - Gård & Djurhälsan (gardochdjurhalsan.se).

Första lammhjälpen. Del 2: Sondmatning av råmjölk till nyfödda lamm - Gård & Djurhälsan (gardochdjurhalsan.se).

Första lammhjälpen. Del 3: Omhändertagande av nedkylda lamm - Gård & Djurhälsan (gardochdjurhalsan.se).

Bra norsk information om fårhälsovård finns här:

https://www.animalia.no/no/Dyr/sauehelsenett/# 
liksom i denna bok:

Synnøve Vatn, Lisbeth Hektoen, Ola Nafstad:
Helse og velferd hos sau (finns att köpa på Adlibris).

Renskötsel - Obligatorisk läsning

Horstkotte, T., Holand, Ø., Kumpula, J., & Moen, J. (Eds.). (2022). **Reindeer Husbandry and Global Environmental Change: Pastoralism in Fennoscandia **(1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003118565 - *kan laddas ner fritt*.

Läs framförallt kapitel 1, 3, 4, 10 och 14 (s. 269-274).

Renskötsel i Sverige:
http://www.sapmi.se/
http://www.samer.se/
https://www.sametinget.se/ ”Rennäring”.* Statistik över renantal, slakt osv. finns under ”Statistik rennäring” i vänstermenyn.*

De stora rovdjurens effekter på annat vilt och tamren – Sidan 132-153:
http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-9792-2.

Råd och rekommendationer vid utfodring av renar

PDF: [https://slu-se.instructure.com/co

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Djur och hållbarhet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Lantbruksvetenskap Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0210 Anmälningskod: SLU-20016 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%