Ny sökning
HV0207

Djurvälfärd, djurskydd och etologi

Kursen innehåller fördjupning inom områdena etologi och djurskydd. Kursen är uppbyggd av självstudier med seminarier av vetenskaplig litteratur, där studenten aktivt leder genomförandet.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-01-08 och 2023-01-29

Andra kursvärderingar för HV0207

Läsåret 2022/2023

Djurvälfärd, djurskydd och etologi (HV0207-M2101)

2022-11-01 - 2023-01-15

Kursplan

HV0207 Djurvälfärd, djurskydd och etologi, 15,0 Hp

Animal welfare and behavior

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Quiz 1,0 0102
Djuretik 2,0 0103
Etologi 6,0 0104
Djurskydd och djurvälfärd 6,0 0105

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

- 150 hp på grundnivå

- 60 hp biologi, husdjursvetenskap, hippologi, djuromvårdnad eller veterinärmedicin

alternativt

- 60 hp lantbruksvetenskap (varav minst 30 hp husdjursvetenskap eller zoologi)

samt

- Engelska 6

Mål

Kursen avser att ge fördjupad kunskap om djurs grundläggande behov, beteende, miljö och välfärd samt sambanden mellan dessa.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- diskutera och kritiskt granska forskning inom etologi, djurskydd och djurvälfärd,

- bedöma och diskutera olika djurhållningsformer utifrån perspektiven djurvälfärd, etologi och djuretik,

- tillämpa djurskyddslagstiftning och/eller djurskyddsregelverk och kunna analysera och reflektera över dessa både ur ett nationellt och internationellt perspektiv på djurvälfärd och djuretik,

- utforma och genomföra projekt inom etologi och djurvälfärd med hjälp av lämpliga experimentella metoder och med lämplig design,

- presentera vetenskaplig information för en specificerad publik.

Innehåll

Kursen innehåller fördjupning inom områdena etologi och djurskydd.

Kursen är uppbyggd av självstudier med seminarier av vetenskaplig litteratur, där studenten aktivt leder genomförandet. Kursen innehåller ett antal nyckelföreläsningar, tillämpade övningar, bedömning av djurhållningsformer samt ett projektarbete i form av en vetenskaplig etologisk studie. I kursen tränas de generella kompetenserna debatt och argumentationsförmåga genom övningar där aktuella djurskyddsfrågor diskuteras ut flera olika perspektiv. Kursen innehåller ett projektarbete och studiebesök.Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. övningar, seminarium, projektarbeten och studiebesök.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen förutsätter goda kunskaper i etologi, djurskydd och tillämpad statistik/försöksplanering.Kostnader för studiebesök kan tillkomma.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: HV0097, HV0094, HV0124, HV0188

Betygskriterier

Examination activity

Learning objective 1

Learning objective 2

Learning objective 3

Learning objective 4

Learning objective 5

Quiz

Mark 4 or 5: Quiz passed before deadline

Mark 3: Quiz passed

Mark 4 or 5: Quiz passed before deadline

Mark 3: Quiz passed

Mark 4 or 5: Quiz passed before deadline

Mark 3: Quiz passed

Ethics assignment

Mark 3: The student describes different ethical standpoints in a chosen animal ethics dilemma.

Mark 3: The student describe and discuss different animal husbandry forms based on an ethics perspective.

Mark 3: The student demonstrates the ability to identify ethical dilemmas and reflect on different standpoints in animal husbandry, legislation and regulations

Poster symposium

Mark 3: The student demonstrates an ability to present a small scientific project in the poster format.

Mark 3: The students collaborate actively and produce a poster with the target group of the students of the course.

Project

Mark 3: The student demonstrates the complexity in drawing conclusions about animal welfare from data, scientific literature and real life situations.

Mark 3: The students carry out a collaborative project, using scientific literature, and finding or gathering data, analyse statistically with an appropriate method (method should be reflected on) and discuss their results in the light of relevant scientific literature.

Mark 3: The student demonstrate knowledge on how changes in animal husbandry/management may affect the different parameters of animal welfare.

PBL

Mark 3: The student demonstrates the ability to actively and constructively discuss problems chosen by the group in the light of scientific literature and real life situations.

Mark 3: The student demonstrates the ability to assess and discuss different animal husbandry forms based on an animal welfare, behaviour and ethics perspective within the problems chosen by the group.

Home exam

See table with specific requirements

Course objectives

discuss and review research within ethology, animal welfare and animal protection critically

assess and discuss different animal husbandry forms based on an animal welfare, behavior and ethics perspective

apply animal welfare legislation and/or regulations and analyse and reflect on both national and international aspects on animal welfare and animal ethics

design and carry out projects and within animal behaviour and welfare using appropriate experimental and design methods

present scientific information aimed at a specified audience

Specific criteria for the graded mark set from the home exam:

Home exam

Mark 3

Mark 4

Mark 5

LO1

Discuss and review research within ethology, animal welfare and animal protection critically

The student demonstrates the ability to review scientific literature in relation to a specific case.

The student describes hers/his assessment of the animal welfare state and/or animal behaviour based on the literature reviewed.

The student demonstrates the ability to value the quality (e.g. study design, methods chosen) of the scientific literature reviewed.

LO2

assess and discuss different animal husbandry forms based on an animal welfare, behaviour and ethics perspective

The student makes an assessment and a comparison of animal husbandry form. The assessment is based on scientific literature and evaluated with ethical arguments.

With the use of scientific literature, the student suggests improvement of the animal husbandry forms described.

Litteraturlista

**Obligatory literature: **

**Not obligatory but highly recommended: **

One book focusing on Animal Behaviour, of your own choice. Here are some suggestions (if you find another book on the corresponding level that is more relevant for you that is ok):

 • Fraser, D. (2008). Understanding animal welfare : The science in its cultural context (UFAW animal welfare series). Oxford ; Ames, Iowa: Wiley-Blackwell.
 • Manning, A., & Dawkins, M. (2012). An introduction to animal behaviour (6th ed.). Cambridge ; New York: Cambridge University Press.
 • Price, E. (2008). Principles and applications of domestic animal behavior: An introductory text. Wallingford: CABI.
 • Broom, D., & Fraser, A. (2015). Domestic animal behaviour and welfare. (Fifth edition / Donald M. Broom and Andrew F. Fraser. ed.). Wallingford: CABI.
 • Martin, P., & Bateson, P. (2007). Measuring behaviour: An introductory guide (3.rd ed.). Cambridge: Cambridge Univ. Press.

If you want to prepare before the course on the basic elements of animal behaviour (and welfare) we suggest that you read Jensen 2009 (at least part 1). This book indicates the level of knowledge that is expected at course start.

 • Jensen, P. (2016). The ethology of domestic animals: An introductory text. Wallingford: CABI Pub.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0207 Anmälningskod: SLU-20101 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%