Ny sökning
HV0195

Utformning av avelsprogram

Kursen ger kunskaper som är tydligt tillämpbara i verkliga avelsprogram. Kursen ger en översikt av hållbarhetsbegreppets tillämpning i husdjursavel.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för HV0195

Läsåret 2022/2023

Utformning av avelsprogram (HV0195-30140)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Utformning av avelsprogram (HV0195-30001)

2022-01-17 - 2022-03-23

Kursplan och övrig information

Kursplan

HV0195 Utformning av avelsprogram, 15,0 Hp

Designing breeding programmes

Ämnen

Husdjursvetenskap Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Diskussioner 1,0 0102
Övningar 3,0 0103
Projekt 3,0 0104
Skriftlig tentamen 8,0 0105

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

180 hp på grundnivå, varav • 7 hp genetik • 7,5 hp statistik

samt Engelska 6

Mål

Kursen ger studenten fördjupade kunskaper i praktisk husdjursavel och god kontakt med husdjursgenetiker.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva hur avelsorganisationer arbetar och förklara varför dagens avelsprogram ser ut som de gör,

- skatta genetiska parametrar, avelsvärden och genetiskt framsteg,

- konstruera avelsprogram för husdjur av olika art, i olika miljöer och typer av produktionssystem,

- bedöma avelsprogram för husdjur med avseende på olika hållbarhetsaspekter och föreslå konkreta åtgärder för att förbättra dessa program,

- kritiskt granska vetenskaplig litteratur i husdjursavel.

Innehåll

Kursen ger kunskaper som är tydligt tillämpbara i verkliga avelsprogram. Kursen ger en översikt av hållbarhetsbegreppets tillämpning i husdjursavel. Exempel på föreläsningsämnen är avelsmål, ekonomiska vikter och avelsvärdering, genomisk selektion genetisk variation.Studenten befäster sina kunskaper genom gruppdiskussioner kring vetenskaplig litteratur med anknytning till föreläsningarna. I ett projekt, som utförs i grupp, gör studenterna en hållbarhetsutvärdering av ett realistiskt avelsprogram. I projektet ingår en etisk diskussion av avelsarbetet.Studenten tränar sin färdighet i statistik under hela kursen, att använda vid tentamen och i det kommande yrkeslivet. Studenten tränar parameterskattning, avelsvärdering och skattning av genetiskt framsteg i datorövningar. Resultat från datorövningarna används också i projektet.Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. övningar, grupparbeten och diskussioner.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen förutsätter kunskaper om grundläggande husdjursavel och genetik.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjursgenetik

Medansvariga:

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: Ersätter: HV0175

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

LITERATURE LIST, DESIGNING BREEDING PROGRAMMES HV0195

Some additional reading will be provided to you during the course, mainly optional articles that will be posted in our virtual classroom Canvas, that you will get access to at the start of the course.


BACKGROUND KNOWLEDGE 
(for those that need an update this is strongly recommended to read before or early during the course)

Kor Oldenbroek and Liesbeth van der Waaij, 2015. Textbook Animal Breeding and Genetics for BSc students. Centre for Genetic Resources The Netherlands and Animal Breeding and Genomics Centre, 2015. Groen Kennisnet: https://wiki.groenkennisnet.nl/display/TAB/Textbook+Animal+Breeding+and+Genetics


BREEDING GOAL, ECONOMIC WEIGHTS

Groen A.F., Steine, T., Collea, J-J., Pedersen, J., Pribyl, J., Reinsch, N. 1997. Economic values in dairy cattle breeding, with special reference to functional traits. Report of an EAAP-working group. Livestock Production Science 49, 1-21. Canvas

Wolfova, M., Wolf, J. 2013. Strategies for defining traits when calculating economic values for livestock breeding: a review. Animal 7:9, pp 1401–1413. Canvas Canvas

Compendium and statistical methods (Strongly recommended to read early during the course)

Compendium: Genetic evaluation (36 pp) with Appendix. Canvas

Compendium: Selection and genetic change (22 pp), with Appendix. Canvas

Compendium: Statistical methods in animal breeding (35 p). Canvas

Zuur A.F., Ieno, E.N., Elphick, C.S. 2010. A protocol for data exploration to avoid common statistical problems. Methods in Ecology & Evolution 2010, 3–14. Canvas


CROSSBREEDING

Sørensen, M.K., Norberg, E., Pedersen, J. and Christensen, L.G. 2008. Invited Review: Crossbreeding in Dairy Cattle: A Danish Perspective. J. Dairy Sci., 91:4116-4128. Canvas

Clasen, J.B., Kargo, M. Østergaard, S., Fikse, W.F., Rydhmer, L., Strandberg, E. 2021. Genetic consequences of terminal crossbreeding, genomic test, sexed semen, and beef semen in dairy herds. J. Dairy Sci. 104:806-8075. Canvas

Van Vleck, L.D., Pollak, E.J., Branford Oltenacu, E.A. 1987. Genetics for the Animal Sciences. W.H. Freeman and Company, New York. Pp 357-368. Canvas


ETHICS, BEHAVIOR, LONGEVITY

Eriksson, S., Jonas, E., Rydhmer, L., Röcklinsberg, H. 2018. Invited review: Breeding and ethical perspectives on genetically modified cattle. J. Dairy Sci. 101, 1-17. Canvas

Neeteson-van Nieuwenhoven, A.M., Merks, J., Bagnato, A., Liinamo, A.-E. 2006. Sustainable transparent farm animal breeding and reproduction. Livestock Science 103, 282–291. Canvas

Röcklinsberg, H., Gamborg, C., Gjerris, M., Rydhmer, L., Tjärnström, E., Wallenbeck, A. 2016. Understanding Swedish dairy farmers’ view on breeding goals - ethical aspects of longevity. In Olsson et al. Food futures: ethics, science and culture. 13th Congress of the European Society for Agricultural and Food Ethics, Porto, 28 Sept 1 - Oct 2016. Canvas


GENETIC MODIFICATIONS

Jenko, J., Gorjanc, G., Cleveland, M.A., Varshney, R.K., Whitelaw, C.B.A., Woolliams, J.A., Hickey, J.M. 2015. Potential of promotion of alleles by genome editing to improve quantitative traits in livestock breeding programs. Genetics Selection Evolution 47-55. Canvas


GENOMIC SELECTION, MAS

Dekkers, J.C.M. 2004. Commercial application of marker- and gene-assisted selection in livestock: Strategies and lessons. J. Anim. Sci. 82:E313-328. Canvas

García-Ruiz, A., Cole, J.B., VanRaden, P.M., Wiggans, G.R., Ruiz-López, F.J., and Van Tassell, C.P. 2016. Changes in genetic selection differentials and generation intervals in US Holstein dairy cattle as a result of genomic selection PNAS July 12, 2016. 113 (28) E3995-E4004. Canvas

Jonas, E & deKoning, DJ, 2015. Genomic selection needs to be carefully assessed to meet specific requirements in livestock breeding programs. Frontiers in Genetics. Volume 6, Article 49, 1-8. Canvas

Meuwissen, T., Hayes, B. 2016. Genomic selection: A paradigm shift in animal breeding. Animal Frontiers, Vol. 6, No. 1. Canvas

Sonesson, A.K, Ødegård, J. 2016. Mating structures for genomic selection breeding programs in aquaculture. Genetics Selection Evolution 48:46. Canvas


GENOTYPE BY ENVIRONMENT INTERACTIONS

Hammami, H., Boulbaba, R and Gengler, N. 2009. Genotype by environment interaction in dairy cattle. Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 13(1), 155-164. Canvas


SUSTAINABLE BREEDING, GENETIC RESOURCES

Djekic, I.V., 2021. Meat supply chain in the perspective of UN SDGs. Theory and practice of meat processing. 2021;6(3):242-247. https://doi.org/10.21323/2414-438X-2021-6-3-242-247 Canvas

EFFAB, 2012. European forum of farm animal breeders. Read about CODE-EFABAR at http://www.responsiblebreeding.eu/. Canvas (link)

FAO, 2010. Breeding strategies for sustainable management of animal genetic resources. FAO Animal production and health guidelines. No. 3. Rome. Pages 94-139; Section D Developing straight-breeding programmes and Section E Developing cross-breeding programmes. Available on http://www.fao.org/docrep/012/i1103e/i1103e.pdf Canvas (link)
See also https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300.

GenTORE, 2021. Supporting farmers to get the right balance between resilience and efficiency. Resilience + efficiency = Sustainability https://www.youtube.com/watch?v=6a5QEtbLaig (GenTORE Video, NOTE: there are more videos from researchers within GenTORE to be found on youtube if you are interested).

Hansen Axelssson, H. 2013. Breeding for Sustainable Milk Production - From Nucleus Herds to Genomic Data Doctoral Thesis 2013:43, SLU. (Summarizing chapter) Epsilon/Canvas

Jordbruksverket, 2009. A short version the action plan for the long-term sustainable management of Swedish animal genetic resources 2010-2020. Canvas

Meuwissen, T. 2009. Genetic management of small populations: A review. Acta Agriculturae Scand Section A. 59:71-79. Canvas

Olesen, I., Groen, A.F. and Gjerde, B. 2000. Definition of animal breeding goals for sustainable production systems. J. Anim. Sci. 78: 570-582. Canvas

Philipsson J., Rege, J.E.O., Zonabend E. and Okeyo A.M. 2011. Sustainable breeding programmes for tropical farming systems In: Animal Genetics Training Resource, version 3, 2011. Ojango, J.M.,

Malmfors, B. and Okeyo, A.M. (Eds). International Livestock Research Institute, Nairobi, Kenya, and Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden. Canvas

Rydhmer, L, Zira, S, Hoffman, R, Röös, E. 2022. Defining better breeding goals with sustainability assessments. Practice abstract. GenTORE. https://mcusercontent.com/115e344f8d49820b7452d8f90/files/a7e554cd-dbef-91d6-c597-dd548c0f49b3/WP6_PA4_v2.pdf. Canvas

Woolliams, J, Berg, P, Mäki-Tanila, A, Meuwissen, T, Fimland, E. 2005. Sustainable management of animal genetic resources. Nordic gene bank farm animals. Norway. ISBN 82-997123-1-9. A number of books will be available to borrow from the course leader.


USE OF REPRODUCTION TECHNOLOGIES

Gordon, IR. 2017. Reproductive Technologies in Farm Animals. 2nd edition. CABI Publishing. EBOOK ISBN 9781786392626. Available on internet. Chapter 1.3-1.3.5, 1.3.9. (Current RTs); 2.1-2.1.5 (AI); 2.3 (intro), 2.3.3-2.3.4 (Semen sexing); 3-3.1.3 (Embryo transfer); 3.3-3.3.1 (Application ET); 4.1 (Intro, not 4.1.1-) (In vitro embryo prod.); 2.4 (DNA Technology, read to get an overview, not all details). Read online: ProQuest Ebook Central - Detail page, you need to be logged in as SLU student (if from home via VPN).

Kashinatan, P., Wei, H., Xiang, T., Molina, J. A., Metzger, J., Broek, D., Kasinathan, D., Faber, D.C., Allan, M.F. 2015. Acceleration of genetic gain in cattle by reduction of generation interval. Scientific Reports 5: 8674. Canvas


AQUACULTURE 
(Useful for your project work!)

Carlberg, H., J. Nilsson, E. Brännäs, and A. Alanärä, 2018. An evaluation of 30 years of selective breeding in the Arctic charr (Salvelinus alpinus L.) and its implications for feeding management. Aquaculture 495: 428–434. Canvas

Gjedrem, T., and M. Rye, 2018. Selection response in fish and shellfish: a review. Reviews in Aquaculture 10: 168–179. Canvas

Houston, R. D., Y. H. Jin, T. L. Jenkins, S. L. C. Selly, S. A. M. Martin et al., 2020. Harnessing genomics to fast-track genetic improvement in aquaculture. Nature Reviews Genetics 21:389-409. Canvas

Kause, A., A. Nousiainen, and H. Koskinen, 2022. Improvement in feed efficiency and reduction in nutrient loading from rainbow trout farms: the role of selective breeding. Journal of Animal Science 100: skac214. Canvas

Vandeputte, M., G. Corraze, J. Doerflinger, F. Enez, F. Clota et al., 2022. Realised genetic gains on growth, survival, feed conversion ratio and quality traits after ten generations of multi-trait selection in rainbow trout Oncorhynchus mykiss, fed a standard diet or a “future” fish-free and soy-free diet. Aquaculture Reports 27: 101363. Canvas

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Husdjursvetenskap - masterprogram Agronomprogrammet - husdjur Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Husdjursvetenskap Lantbruksvetenskap
Kurskod: HV0195 Anmälningskod: SLU-30019 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjursgenetik Studietakt: 100%