Ny sökning
HV0190

Marknadsinriktad nötköttsproduktion

Denna distanskurs riktar sig till dig som är intresserad av svensk nötköttsproduktion med fokus på djur, utfodring, produktkvalitet och ekonomi.

Under träffarna besöker vi nötköttsföretagare som visar och berättar om sin produktion. Är tillräckligt många intresserade ordnar vi middag med köttprovsmakning vid den obligatoriska träffen.Innehåll

- Biologiska grundprinciper för tillväxt, slaktkroppsegenskaper och köttkvalitet

- Marknadens behov av nötköttets kvalitet och kvantitet

- Fodermedel och olika djurkategoriers näringsbehov

- Ekonomi på företagsnivå

- Nötkreaturens roll i natur- och landskapsvård

- Produktionsförutsättningar beroende på tillgänglig areal, besättningsstruktur, EU-stöd m.m.

- På översiktlig nivå behandlas raser, avel, djurhälsa och beteende

- Studiebesök, hullbedömning och möjlighet till köttprovsmakningPraktisk information om kursen:

- Kursen pågår under höstterminen (25 % av heltid) och hålls i huvudsak på svenska

- Kursen är en distanskurs med två fysiska träffar i Skara, en obligatorisk och en frivillig. Det obligatoriska tillfället är en tredagarsträff i anslutning till en helg. Den frivilliga träffen är en tvådagars helgträff som genomförs om tillräckligt många vill delta.

- Deltagarna måste ha tillgång till dator och internetuppkoppling eftersom huvuddelen av föreläsningarna sker via SLUs webbaserade lärplattform

- Kostnader kan förekomma för studenten i samband med studiebesök och aktiviteter som köttprovsmakning

Information från kursledaren

Information om kursträffarna:

Kursen är en distanskurs med två fysiska träffar i Skara.

  • Den frivilliga träffen 15-16 oktober genomförs om tillräckligt många vill delta.
  • Det obligatoriska träffen är den 18-20 november.

Med vänlig hälsing

Annelie Carlsson

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-01-08 och 2023-01-29

Andra kursvärderingar för HV0190

Läsåret 2020/2021

Marknadsinriktad nötköttsproduktion (HV0190-10195)

2020-08-31 - 2021-01-17

Kursplan

HV0190 Marknadsinriktad nötköttsproduktion, 7,5 Hp

Market-oriented beef production

Ämnen

Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Grundläggande teori 2,5 0202
Seminarium och fördjupning 2,5 0203
Projektarbete 2,5 0204

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om svensk nötköttsproduktion med fokus på djur, köttegenskaper, marknad och ekonomi.Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

- förklara hur djurmaterial, utfodrings- och produktionssystem påverkar nötköttsproduktionen under olika förutsättningar,

- nämna faktorer som styr lönsamheten i nötköttsproduktionen i ett företag och förklara hur en hållbar nötköttsproduktion kan planeras för att möta marknadens krav på kvalitet och kvantitet,

- utvärdera foderstater till växande nötkreatur och dikor,

- beskriva nötkreaturens roll i landskapsvården,

-nämna faktorer som påverkar olika aspekter av köttkvalité,

- under handledning referera och analysera lämplig vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur inom nötköttsproduktion,

- beskriva nötköttsproduktionen på ett företag utifrån gårdens till viss del givna förutsättningar och marknadens krav.

Innehåll

Under kursen diskuteras djurtillväxt, djurens näringsbehov, fodermedel och foderstater; slaktkroppsegenskaper och köttkvalitet; raser och avel samt djurhälsa och djurvälfärd inom nötköttsproduktionen. Ekonomi inom nötköttsproduktionen behandlas främst på företagsnivå. Kursen behandlar samband mellan marknadsbehov avseende såväl nötkött och dess kvalitet, naturvård och olika produktionsförutsättningar, såsom djurtillgång, tillgängliga arealer av åker och betesmark, besättningsstruktur och stödformer. I projektarbetet beskrivs nötköttsproduktionen på ett företag utifrån gårdens till viss del givna förutsättningar och marknadens krav.Kursen genomförs på distans med en obligatorisk träff på SLU i Skara. Förutom föreläsningar, där vissa är obligatoriska, ingår obligatoriska moment som t ex hemtentamen, seminarier, övningar, studiebesök och projektarbete. Före och efter träffen finns tid för egen inläsning av litteratur och att ta del av undervisningsmoment via SLU:s läroplattform.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig redovisning av övningar och hemtentamen samt godkänd skriftlig redovisning av projektarbete. Godkänt deltagande i alla obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen genomförs som en distanskurs med en fysisk träff i Skara med tyngdpunkten lagd på distansundervisning. Det är därför en nödvändighet att den studerande har tillgång till dator och möjlighet till internetuppkoppling. En del av kurslitteraturen kan vara på engelska. Kursen genomförs under en termin. Kostnader för studenten i samband med studiebesök samt frivilliga övningar kan förekomma.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: HV0048, HV0168

Betygskriterier

Betygskriterier Marknadsinriktad nötköttsproduktion Kurskod HV0190

(2022-06-23)

Lärandemål

Godkänd

Examination av

läromålet

1

Förklara hur djurmaterial, utfodrings- och produktionssystem påverkar nötköttsproduktionen under olika förutsättningar.

Studenten beskriver hur olika faktorer som djurmaterial, utfodring, skötsel och produktionssystem påverkar nötköttsproduktionen under olika förutsättningar.

Projektarbete samt hemtentamen

2

Nämna faktorer som styr lönsamheten i nötköttsproduktionen i ett företag och förklara hur en hållbar nötköttsproduktion kan planeras för att möta marknadens krav på kvalitet och kvantitet.

Studenten beskriver faktorer som styr lönsamheten i företag med hållbar nötköttsproduktion.

Projektarbete, hemtentamen, quiz/inlämningsuppgifter

3

Utvärdera foderstater till dikor och växande nötkreatur.

Studenten redogör för olika fodermedel, dikors och växande ungnöts näringsbehov samt

foderbehov för dikor och växande ungnöt.

Projektarbete,

hemtentamen, quiz/inlämningsuppgifter

4

Beskriva nötkreaturens roll i landskapsvården.

Studenten beskriver nötkreaturens roll i landskapsvården.

Projektarbete samt

hemtentamen

5

Nämna faktorer som påverkar olika aspekter av köttkvalitet.

Studenten redogör för olika faktorer som påverkar köttkvalitet som slaktkroppskvalitet, mörhet, smak, saftighet m.m.

Projektarbete samt hemtentamen

6

Under handledning referera och analysera lämplig vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur om nötköttsproduktion.

Under handledning granskar och diskuterar studenten vetenskapliga artiklar om nötköttsproduktion.

Läsa och sammanfatta artikel, ställa frågor och besvara frågor

7

Beskriva nötköttsproduktionen i ett företag utifrån gårdens till viss del givna förutsättningar och marknadens krav.

Studenten beskriver och redovisar skriftligt en nötköttsproduktion med utgångspunkt från givna förutsättningar. I projektarbetet ska områden som foder, utfodring, köttkvalitet, ekonomi, djurvälfärd, beteende, avel, byggnader, djurhälsa m.m. beaktas.

Projektarbete

Genomförda moment för godkänd kurs

Godkänt

Godkänt deltagande på obligatoriska fysisk träff och diskussioner.

Godkänt resultat på obligatoriska moment som quizar, inlämningsuppgifter och övningar.

Godkänd hemtentamen

Godkänt projektarbete

Betygsmoduler

Kursen är uppdelad i tre betygsmoduler om 2,5 poäng vardera. För godkänd kurs krävs att samtliga moment i respektive modul är godkända

Betygsmodul och poäng

Delmoment

1

2,5 poäng

Grundläggande teori

Instuderingsuppgifter, hemtentamen

2

2,5 poäng

Seminarium och fördjupning

Förberedelser inför obligatorisk träff, obligatorisk träff, referat vetenskaplig artikel

3

2,5 poäng

Projektarbete

Projektarbete

Litteraturlista

  1. Nötkött Författare: Anna Hessle, Anna Jamieson ISBN: ISBN 978-91-519-5730-2 Kommentar: Den nya upplagan från 2020 är den som rekommenderas som kurslitteratur och alla sidhänvisningar utgår från den nya upplagan. Boken finns att köpa via bokhandeln eller direkt från förlaget, www.vulkanmedia.se/butik/.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0190 Anmälningskod: SLU-10322 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 25%