Ny sökning
HV0185

Djurskydd - kontroll och bedömning

Syftet med kursen är att studenterna ska få fördjupade och praktiska kunskaper kring djurskydd och djurvälfärd i förhållande till lagstiftningen. Kursen förbereder för ett framtida yrke som till exempel djurskyddshandläggare på länsstyrelse eller arbete med djurskydd, kontroll och bedömning inom någon annan sektor.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för HV0185

Läsåret 2021/2022

Djurskydd - kontroll och bedömning (HV0185-30007)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Djurskydd - kontroll och bedömning (HV0185-30074)

2021-01-18 - 2021-03-23

Kursplan

HV0185 Djurskydd - kontroll och bedömning, 15,0 Hp

Animal welfare - assessment and inspection

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Offentlig förvaltning 3,0 0102
Djurskydd - kontroll och bedömning 12,0 0103

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

90,0 hp husdjursvetenskap varav 7,5 hp djurskydd

eller

90,0 hp biologi varav 7,5 hp djurskyddFörkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Syftet med kursen är att studenterna ska få fördjupade och praktiska kunskaper kring djurskydd och djurvälfärd i förhållande till lagstiftningen. Kursen förbereder för ett framtida yrke som till exempel djurskyddshandläggare på länsstyrelse eller arbete med djurskydd, kontroll och bedömning inom någon annan sektor.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för handläggning, ärendegång och ansvarsfördelning vid djurskyddsärenden, samt den lagstiftning som reglerar detta,

- självständigt och korrekt genomföra autentiska djurskyddskontroller i enlighet med gällande lagstiftning,

- göra en bedömning av djurs välfärd utifrån resultat av djurskyddskontroller och vetenskaplig litteratur,

- förklara hur man på ett konstruktivt sätt kommunicerar med djurägare,

- värdera olika informationskällors vetenskapliga trovärdighet och relevans, samt värdera den vetenskapliga litteratur som utgör grund för det praktiska djurskyddsarbetet.

Innehåll

Kursen behandlar djurskyddslagstiftningen, handläggning och förvaltning på nationell nivå och EU-nivå angående djurvälfärd/djurskydd för djur i djurpark, försöksdjur, lantbrukets djur, pälsdjur, sport- och sällskapsdjur i alla sammanhang d.v.s. inhysning, hantering, transport, tävling, utställning, slakt och avlivning samt import och export. Svensk och internationell lagstiftning berörs. Kursen omfattar studier av vetenskaplig litteratur inom bedömningsprinciper, hur djurskyddskontroll utförs och bedömningar sker för att säkra ett gott djurskydd, samt hur man kan mäta och förutse framtida utveckling inom området, s.k. riskbaserad bedömning, för att uppnå ett hållbart djurskydd. I kursen ingår föreläsningar, studiebesök, övningar, basgruppsarbete enligt PBL (ProblemBaserat Lärande) och praktik hos djurskyddskontrollant. Obligatoriska moment inom till exempel basgruppsarbete, praktik samt studiebesök.Inom denna kurs tränas följande generella kompetenser: sociala interaktioner, kommunikation i form av talande, läsande, skrivande, lyssnande, problemlösning, analys och argumentationsteknik.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkända skriftliga arbeten, både i grupp och enskilt, godkänd muntlig redovisning samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

En del föreläsningar kommer att genomföras på engelska. Kostnader för studiebesök kan tillkomma.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: BI1204, HV0150

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0185 Anmälningskod: SLU-30145 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%