Ny sökning
HV0184

Djurskydd och författningskunskap

Syftet med kursen är att ge en grundläggande kunskap om djurskydd, djurvälfärd, djuretik och vetenskaplig metod.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för HV0184

Läsåret 2021/2022

Djurskydd och författningskunskap (HV0184-40006)

2022-05-02 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Djurskydd och författningskunskap (HV0184-40022)

2021-05-03 - 2021-06-06

Kursplan

HV0184 Djurskydd och författningskunskap, 7,5 Hp

Animal Welfare and Legislation

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:

- 45 hp husdjursvetenskap

eller

- 45 hp biologi, varav 15 hp zoologi

Mål

Syftet med kursen är att ge studenterna kännedom om de olika regelverk som omgärdar djurhållningen i Sverige och EU, samt hur dessa regelverk påverkar djurhållarnas situation.Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- redogöra för hur lagstiftningen är uppbyggd på nationell och EU-nivå och vem som beslutar om de olika författningarna samt hur lagstiftningsprocessen går till, -beskriva hur man som verksamhetsutövare söker de olika tillstånd som krävs enligt djurskyddslagstiftningen och hur myndigheterna handlägger dessa,

- redogöra för hur man utarbetar ny lagstiftning och ändringar i lagstiftningen utifrån ett vetenskapligt perspektiv och hur man tar hänsyn till en hållbar utveckling av djurhållningen,

- beskriva vilka föreskrifter som finns inom djurskyddsområdet och närliggande områden och vad dessa innehåller,

- redogöra för vilka olika aktörer som har befogenheter enligt djurskyddslagstiftningen,

- referera till publikationer och lagstiftningstexter på ett korrekt sätt.

Innehåll

Kursen behandlar djurskyddslagstiftningen och hur den tillämpas. Kursen tar också upp annan djurrelaterad lagstiftning som är viktig att känna till, såsom smittskyddslagstiftning, foderlagstiftning och miljölagstiftning. Både svensk och europeisk lagstiftning ingår. Kursen tar upp lagstiftningens vetenskapliga grund, hur lagstiftningsprocessen går till och vilka konsekvenser lagstiftningen får för djuren i olika sammanhang, såsom inhysning, hantering, transport, tävling, avel, djurförsök, slakt och annan avlivning. I kursen ingår föreläsningar, studiebesök, arbete med övningar, basgruppsarbete enligt PBL (Problembaserat Lärande) och projektarbete.

Obligatoriska moment förekommer inom tex övningar, seminarier och basgruppsarbete.I kursen tränas följande generella kompetenser: sociala interaktioner, muntlig och skriftlig kommunikation, problemlösning, analys och argumentationsteknik.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt skriftligt projektarbete och godkänd muntlig redovisning, samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: BI1092, HV0136

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0184 Anmälningskod: SLU-40099 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%