Ny sökning
HV0183

Djurmiljö

Syftet med kursen är att erbjuda studenten fördjupning i ämnet djurmiljö och dess påverkan på djurs beteende och välfärd ur både ett svenskt och internationellt perspektiv.

Information från kursledaren

Registrera er!

De flesta av er har redan hunnit registrera er på kursen- hurra!
Ni får hemskt gärna påminna era klasskamrater om att göra det också. Är alla registrerade innan kursstart hinner jag få ordning på gruppindelning mm eftersom jag då kan vara säker på vem som ska gå kursen och inte. :)

Vi ses på måndag!

//Lisa

Viktig information inför hösten 22!

Preliminärt schema finns nu uppe här till höger. OBS att det är just ett preliminärt schema- moment kan tillkomma eller flyttas, även obligatoriska sådana, även om vi såklart försöker undvika ändringar så långt det går. Eventuellt har något obligatoriskt moment hamnat så att det krockar med Landskampen. Om någon av er ska vara med på Landskampen så hör av er till mig så ser vi över lösningar för detta.

Kursen är främst en campuskurs med den största delen av undervisningen på campus. En del moment kommer dock ges via Zoom, vilket kommer framgå i schemat. Vi kommer generellt inte att erbjuda hybridlösningar utan det är campus ELLER Zoom som gäller för alla.

Kursen innehåller även en resa till Skara för studiebesök och i samband med det även Nordens Ark för ett projektarbete. Veckan är obligatorisk och innebär kostnader för er som studenter (se kursplanen). I år blir resan vecka 39, 26-30/9. Hittills har vi löst resorna genom att tillräckligt många studenter haft tillgång till bil för att alla ska kunna samåka både till/från Skara/Nordens Ark men också till de olika studiebesöken. Vi kommer prata mer om detta när kursen drar igång och kan såklart ordna med andra typer av transport om det inte går att få ihop på det sättet i år.

Ni behöver inte köpa in någon litteratur till kursen utan vi jobbar främst med vetenskaplig litteratur som ni själva söker fram utefter vad ni behöver till de olika momenten.

En stor del av kursen är basgruppsarbete med olika typer av fall. Det är viktigt att ni redan nu ställer in er på att ni kommer behöva lägga en hel del tid på detta och att det är gruppernas egna ansvar att komma överens om när och var ni jobbar. Generellt är det mycket fokus på eget ansvar i kursen.

Vi hoppas ni får en skön sommar så att ni är taggade när kursen drar igång! :)

//Lisa

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HV0183-10164 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0183

Läsåret 2021/2022

Djurmiljö (HV0183-10009)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Djurmiljö (HV0183-10084)

2020-08-31 - 2020-11-01

Kursplan

HV0183 Djurmiljö, 15,0 Hp

Animal environment

Ämnen

Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Djurmiljö 11,0 0202
Fallarbete i djurmiljö 4,0 0203

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

75,0 hp husdjursvetenskap varav 10,0 hp djurhållning

eller

75,0 hp biologi varav 10,0 hp djurhållningFörkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Syftet med kursen är att erbjuda studenten fördjupning i ämnet djurmiljö och dess påverkan på djurs beteende och välfärd ur både ett svenskt och internationellt perspektiv.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för hur enskilda miljöfaktorer såsom utrymme, golvutformning, ljus, buller, damm, gödselgaser och klimat definieras och registreras, samt analysera hur de kan påverka djurens beteende och välfärd,

- diskutera och värdera hur hanteringen av de vanligaste europeiska produktionsdjuren, i samband med transport och slakt, påverkar deras beteende och välfärd,

- beskriva och diskutera djurmiljöer i djurhållningen i andra länder,

- redogöra för de internationella organ och myndigheter som reglerar djurhållning och djurhantering, för deras arbetssätt, samt för hur internationell lagstiftning och förordningar reglerar djurhållning och djurhantering,

- designa ett nytt hägn i djurpark med fokus på djurens behov samt diskutera konsekvenserna av djurmiljön och hägnets utformning för djurens beteende och välfärd, djurparken och besökarna

- bedöma relevansen och den vetenskapliga trovärdigheten hos olika informationskällor samt samla information om och skriftligt sammanfatta kunskapsläget vad gäller effekter av djurmiljöer på djurens beteende och välfärd,

- självständigt och i grupp redogöra för och diskutera information, problem och lösningar relaterat till djurmiljö, anpassat efter given målgrupp.

Innehåll

Kursen behandlar bl.a. effekter av specifika miljöfaktorer som ljus, buller, gaser, damm och klimat på hälsa och beteende samt hantering av djur i samband med transport och slakt för olika djurslag med tonvikt på produktionsdjur och häst. Vidare behandlar kursen djurhållningssystem och skötselmetoder i olika delar av världen; olika internationella myndigheters arbete och hur det påverkar djurhållning och djurmiljö; samt projektering av byggnader och hägn för hållande av djur och hur sådana projektbeskrivningar kan granskas utifrån ett djurhälso- och djurvälfärdsperspektiv. Inom kursen belyses även djurhållning och produktion ur ett hållbarhetsperspektiv. Det ingår även i kursen att designa ett nytt hägn för djur på djurpark där både djurens behov och olika aspekter av den typen av djurhållning ska tas i beaktning.I kursen ingår föreläsningar, olika typer av övningar (ex rollspel, arbete med fall) basgruppsarbete enligt PBL (ProblemBaserat Lärande), studiebesök samt seminariearbete. Obligatoriska moment inom till exempel studiebesök, basgruppsmöten, seminarier samt övningar.I kursen tränar studenten följande generella kompetenser: muntlig och skriftlig kommunikation, gruppdynamik, problemlösning, professionellt förhållningssätt samt informationskompetens.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig hemtentamen, godkända skriftliga och muntliga redovisningar av övningar och basgruppsarbete samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen hålls på svenska, men vissa moment kan genomföras på engelska. Kostnader för studiebesök kan tillkomma. En veckas studieresa inom Sverige kan förekomma vilket i så fall framgår av kursens schema.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: BI1115, HV0149

Betygskriterier

Lärandemål

Betyg 3

Betyg 4

Betyg 5

Moment

1: Redogöra för hur enskilda miljöfaktorer såsom utrymme, golvutformning, ljus, buller, damm, gödselgaser och klimat definieras och registreras, samt analysera hur de kan påverka djurens beteende och välfärd

Studenten redogör översiktligt för hur enskilda miljöfaktorer definieras och registreras, samt analyserar hur de påverkar djurens beteende och välfärd

Studenten jämför olika miljöfaktorer och diskuterar hur de samverkar i sin påverkan på djurens beteende och välfärd samt redogör kort och koncist för detta

Studenten värderar olika miljöfaktorers inverkan på djurens beteende och välfärd samt föreslår åtgärder för att förbättra djurmiljön utifrån denna värdering

Fall

Litteratur-

seminarier

Hemtentamen

2: Diskutera och värdera hur hanteringen av de vanligaste europeiska produktionsdjuren, i samband med transport och slakt, påverkar deras beteende och välfärd

Studenten diskuterar och värderar hur hanteringen av de vanligaste europeiska produktionsdjuren, i samband med transport och slakt, påverkar deras beteende och välfärd

Studenten jämför hur olika sätt att hantera djur i samband med transport och slakt påverkar deras beteende och välfärd samt analyserar detta med ett vetenskapligt språkbruk

Studenten föreslår realistiska och vetenskapligt grundade åtgärder för att förbättra djurvälfärd i samband med transport och slakt samt diskuterar konsekvenserna av dessa åtgärder

Fall

Litteratur-

seminarier

Hemtentamen

3: Beskriva och diskutera djurmiljöer i djurhållningen i andra länder

Studenten beskriver och diskuterar djurmiljöer i djurhållningen i andra länder

-

-

Fall

Litteratur-

seminarier

Hemtentamen

4: Redogöra för de internationella organ och myndigheter som reglerar djurhållning och djurhantering, för deras arbetssätt, samt för hur internationell lagstiftning och förordningar reglerar djurhållning och djurhantering

Studenten redogör för de internationella organ och myndigheter som reglerar djurhållning och djurhantering, för deras arbetssätt, samt för hur internationell lagstiftning och förordningar reglerar djurhållning och djurhantering

-

-

Fall

Litteratur-

seminarier

Hemtentamen

5: Designa ett nytt hägn i djurpark med fokus på djurens behov samt diskutera konsekvenserna av djurmiljön och hägnets utformning för djurens beteende och välfärd, djurparken och besökarna

Studenten designar ett nytt hägn i djurpark med fokus på djurens behov. Konsekvenserna av djurmiljön diskuteras ur perspektiven djurens beteende och välfärd, djurparken och besökarna

-

-

Hägndesign

6: Bedöma relevansen och den vetenskapliga trovärdigheten hos olika informationskällor samt samla information om och skriftligt sammanfatta kunskapsläget vad gäller effekter av djurmiljöer på djurens beteende och välfärd

Studenten bedömer relevansen och den vetenskapliga trovärdigheten hos olika informationskällor samt sammanfattar kunskapsläget utifrån inhämtad information vad gäller effekter av djurmiljöer på djurens beteende och välfärd

Studenten identifierar kunskapsluckor vad gäller effekter av djurmiljöer på djurens beteende och välfärd samt ger förslag på forskningsprojekt för att fylla dessa kunskapsluckor

Studenten diskuterar vikten av kunskap i ämnet djurmiljö och dess påverkan på djurs beteenden och välfärd

Fall

Litteratur-seminarier

Hemtentamen

7: Självständigt och i grupp redogöra för och diskutera information, problem och lösningar relaterat till djurmiljö, anpassat efter given målgrupp

Studenten redogör för och diskuterar information, problem och lösningar relaterat till djurmiljö, anpassat efter given målgrupp. Studenten gör detta både enskilt och genom samarbete med andra studenter i basgrupper enligt upprättat basgruppskontrakt.

Fall

Litteratur-seminarier

Hemtentamen

Hägndesign

Betyg för delkursen Fallarbete 4hp

G

Godkänt deltagande i och redovisning av basgruppsarbete med fall och hägndesign

Betyg för delkursen Djurmiljö 11hp

Betyg 3 (godkänt)

Betyg 4

Betyg 5

Godkänt deltagande i och redovisning av övriga obligatoriska moment samt betyg 3 på hemtentamen

Utöver krav för betyg 3, betyg 4 på hemtentamen

Utöver krav för betyg 3 och 4, betyg 5 på hemtentamen

För betyg 4 eller 5 krävs att obligatoriska moment redovisas eller lämnas in senast vid deadline enligt schema om inte särskilda skäl finns. Ersättningsuppgifter och kompletteringar ska lämnas in senast vid kursens slut eller enligt överenskommelse med kursledaren för moment sent i kursen. För hemtentamen gäller vanliga regler kring rättning och komplettering.

Betyg för hela kursen

Betyg G i delkursen Fallarbete och minst betyg 3 i delkursen Djurmiljö krävs för kursbetyg. Kursbetyget bestäms av betyget i delkursen Djurmiljö.

Litteraturlista

Kurslitteraturen består av vetenskapliga artiklar och annan litteratur som studenterna själva söker och tar fram utifrån kursens olika moment.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0183 Anmälningskod: SLU-10164 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%