Ny sökning
HV0182

Bevarandebiologi

Syftet med kursen är att ge studenterna kunskaper i olika aspekter av naturvård samt människans interaktioner med naturen. Kursen syftar till att ge studenterna en ökad kunskap kring naturvård, lantbruk, skogsvård samt vattenmiljöer i relation till människans livssituationer och intressen. Kursen berör många hållbarhetsaspekter.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för HV0182

Läsåret 2021/2022

Bevarandebiologi (HV0182-30008)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Bevarandebiologi (HV0182-10010)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Bevarandebiologi (HV0182-30075)

2021-01-18 - 2021-03-23

Kursplan

HV0182 Bevarandebiologi, 15,0 Hp

Conservation biology

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Studieresa 7,5 0102
Bevarandebiologi 7,5 0103

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

90,0 hp husdjursvetenskap

eller

90,0 hp biologi

eller

90,0 hp veterinärmedicin

eller

90,0 hp djuromvårdnadFörkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Syftet med kursen är att ge studenterna kunskaper i olika aspekter av naturvård samt människans interaktioner med naturen. Kursen syftar till att ge studenterna en ökad kunskap kring naturvård, lantbruk, skogsvård samt vattenmiljöer i relation till människans livssituationer och intressen. Kursen berör många hållbarhetsaspekter.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- diskutera bevarandet av biologisk mångfald utifrån ett nationellt, internationellt, samhälls- och ekonomiskt perspektiv,

- diskutera lant- och skogsbrukets påverkan på den biologiska mångfalden,

- analysera djurparkers arbete med bevarande av hotade arter samt djurens välfärd ex situ,

- redogöra för människans roll i konflikter mellan arters bevarande och ekonomisk utveckling,

- kritiskt granska forskning i bevarandebiologi och bevarandebiologins samspel med beteendeekologi och lantbruk,

- diskutera och bedöma bevarandebiologiska forskningsprojekt och praktiskt bevarandearbete samt vetenskapligt utvärdera dessa ur ett bevarandebiologiskt perspektiv,

- beskriva hotbilder mot terrestra och marina ekosystem, samt hur dessa ekosystem kan skyddas.

Innehåll

I kursen ingår föreläsningar, studiebesök, övningar, grupparbete och seminarier. Studiebesök och andra lärarledda moment är i huvudsak förlagda utomlands till Östafrika eller Brasilien, och denna utlandsvistelse är obligatorisk. Utomlands besöker vi nationalparker, bevarandeprojekt, skogar, betesmarker, djurparker och områden med konflikt mellan lantbruk och naturvård. I samband med detta ingår övningar, oftast med samarbetspartners inom forskning. Utöver utlandsvistelsen ingår obligatoriska moment inom till exempel basgruppsarbete.Inom kursen tränar studenten följande generella kompetenser: skriftlig och muntlig kommunikation, konfliktlösning, analys, problemlösning och kritisk tänkande.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig hemtentamen samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Utlandsvistelsen är obligatorisk och medför kostnader för studenten. Kostnader för flygresa, visum och vaccinationer betalas direkt av studenten. Reseförsäkring, lokala transporter, parkavgifter, boende, de allra flesta måltider och gemensamma utflykter organiseras av SLU och faktureras studenten innan avresa. För mer information om de kostnader som kursen innebär, kontakta kursledningen. Vissa föreläsningar kommer att genomföras på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: BI1216, HV0152

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Conservation Biology Conservation Biology for All Författare: Navjot S. Sodhi & Paul R. Ehrlich ISBN: 9780199554249 [Conservation Biology Conservation Biology for All] (https://s3.amazonaws.com/mongabay/conservation-biology-for-all/Conservation_Biology_for_All.pdfKommentar: Boken finns tillgänglig gratis online. Utöver kursboken förväntas studenter arbeta med att hitta egen litteratur i form av t.ex. vetenskapliga artiklar, vid behov.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0182 Anmälningskod: SLU-30146 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%