Ny sökning
HV0181

Hästen i sport, arbete och fritid

Information från kursledaren

Welcome to ”The use of the horse”!

The course starts September 30 at 9.00 online via zoom. Accepted students will get the link in a separate e-mail a few weeks before the start. Due to the current Covid-19 situation, lectures will mainly be given online while exercises and discussions which requires a higher degree of interaction will be given at campus Ultuna. At this course page you find a list of course literature, a preliminary schedule and grading criteria. Note that there are compulsory activities in the schedule the first days. During the course we will use a “virtual course room” in Canvas. We are looking forward to an interesting course together with you!

Åsa and Cecilia (course leaders)

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HV0181-10004 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0181

Läsåret 2020/2021

Hästen i sport, arbete och fritid (HV0181-10081)

2020-09-30 - 2020-11-01

Kursplan och övrig information

Kursplan

HV0181 Hästen i sport, arbete och fritid, 7,5 Hp

The use of the horse

Ämnen

Husdjursvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:

- 80 hp Husdjursvetenskap eller 80 hp biologi, varav minst 7,5 hp djurfysiologi, 5 hp avel och 7,5 hp nutritionUndantag medges från kravet på grundläggande behörighet i svenska

Mål

Kursen ger grundläggande kunskaper om förutsättningarna för att använda hästen i sport, arbete och fritid.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- översiktligt beskriva inlärning hos häst samt interaktion mellan häst och människa

- redogöra för träningsfysiologins grunder samt hur träningsförutsättningar påverkar hästens biomekanik, hälsa och hållbarhet

- kunna tillämpa lagar och regler som styr hästhållning och användning av hästen

- utarbeta utfodringsstrategier för arbetande hästar

- beskriva och jämföra olika metoder för avelsvärdering och selektion samt olika reproduktionstekniker

- identifiera och analysera behov och förutsättningar för ett hållbart nyttjande av häst

Innehåll

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, gruppdiskussioner och projektarbeten. I kursen kan hantering av organ och levande djur ingå. Kursen ger en introduktion till användning av och företagande med häst och behandlar områden som hästars inlärning, träningsfysiologi, biomekanik, djurskydd, inhysning, avel och utfodring för hästar i sport, arbete och fritid. Genom hela kursen är hållbarhet, hälsa och välfärd nyckelord.Obligatoriska moment förekommer inom vissa övningar.Inom kursen tränar studenten följande generella kompetenser: vetenskapligt förhållningssätt, vetenskaplig skrivande, muntlig redovisning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen och projektarbete samt godkänt deltagande i obligatoriska moment. • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
• Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken
.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen Hästens biologi (7,5 hp) är inte ett förkunskapskrav men rekommenderas för att ta till sig innehållet i denna kurs.

Studenter som är godkända på fysiologidelen i kursen Djurens biologi 3 – fysiologi innehar nödvändiga kunskaper i fysiologi. Studenter som är godkända på Djurens nutrition 7,5 hp, HV0129 eller Djurens utfodring 7,5 hp, HV0130 innehar nödvändiga kunskaper i nutrition. Studenter som är godkända på Avel 1 7,5 hp, HV0131 eller Avel 2 7,5 hp, HV0132 innehar nödvändiga kunskaper i avel.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjursgenetik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: HV0154, Delvis HV0079 och HV0105

Betygskriterier

Learning objective Not pass Grade 3 Grade 4 Grade 5 Type of examination
1. Briefly describe learning and cognition in horses and interactions between horse and human The student doesn't reach grade 3 for the learning objective The student can briefly describe learning and cognition in horses and interactions between horse and human The student can briefly describe learning and cognition in horses and interactions between horse and human and explain and discuss factors influencing learning and interaction Assignment, Project work, Questions & Answers.
2. Describe basic principles of exercise physiology and how the prerequisites for exercise affects biomechanics, health and durability of the horse The student doesn't reach grade 3 for the learning objective The student can describe basic principles of exercise physiology and how the prerequisites for exercise affects biomechanics, health and durability of the horse The student can describe basic principles of exercise physiology and how the prerequisites for exercise affects biomechanics, health and durability of the and suggest sustainable training strategies Seminar, Project work, Questions & Answers.
3. Apply laws and regulations governing the keeping and use of horses The student doesn't reach grade 3 for the learning objective The student can apply laws and regulations governing the keeping and use of horses Project work
4. Compose feeding strategies for exercising horses The student doesn't reach grade 3 for the learning objective The student can compose feeding strategies for exercising horses The student can compose feeding strategies for exercising horses and discuss how different feeding strategies influence health and performance The student can compose feeding strategies for exercising horses and discuss and evaluate how different feeding strategies influence health and performance Project work, individual assignment, Questions & Answers.
5. Describe and compare different methods for genetic evaluation and selection, as well as different reproduction techniques The student doesn't reach grade 3 for the learning objective The student can describe and compare different methods for genetic evaluation and selection, as well as different reproduction techniques The student can describe, compare and evaluate different methods for genetic evaluation and selection, as well as different reproduction techniques Project work, Questions & Answers.
6. Identify and analyse requirements and prerequisites for a sustainable use of horses The student doesn't reach grade 3 for the learning objective The student can identify and analyse requirements and prerequisites for a sustainable use of horses The student can identify and analyse requirements and prerequisites for a sustainable use of horses and compare and evaluate different strategies for a sustainable use of horses The student can identify and analyse requirements and prerequisites for a sustainable use of horses and compare, evaluate and suggest different strategies for a sustainable use of horses Project work
Not pass Grade 3 Grade 4 Grade 5
Final course grade The student doesn't reach grade 3 for one or more learning objectives The student reach grade 3 for all learning objectives. Pass project work. Attendence in compulsory activities. Pass Questions & Answers. In addition to the requirements for grade 3, the student must reach grade 4/5 for at least three of learning objectives 1, 2, 4, 5 and 6. In addition to the requirements for grade 3, the student must reach grade 4/5 for learning objectives 1, 2 and 5 and grade 5 for learning objectives 4 and 6.

Litteraturlista

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Husdjursvetenskap Biologi
Kurskod: HV0181 Anmälningskod: SLU-10004 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjursgenetik Studietakt: 100%