Ny sökning
HV0172

Besättningsutredning inklusive försöksdjursvetenskap

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper i att ur flera synvinklar granska driften i en djurbesättning inom lantbruket. I kursen ingår lagar och förordningar som rör animalieproduktion och nyttjandet av djur för vetenskapliga ändamål. Studenten tränar sig i att identifiera möjliga förbättringar i djurhållningen och att arbeta fram lösningar på dessa.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för HV0172

Läsåret 2022/2023

Besättningsutredning inklusive försöksdjursvetenskap (HV0172-20147)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Besättningsutredning inklusive försöksdjursvetenskap (HV0172-20010)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Besättningsutredning inklusive försöksdjursvetenskap (HV0172-20039)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Besättningsutredning inklusive försöksdjursvetenskap (HV0172-20128)

2019-11-01 - 2020-01-19

Kursplan och övrig information

Kursplan

HV0172 Besättningsutredning inklusive försöksdjursvetenskap, 15,0 Hp

Herd analysis including laboratory animal science

Ämnen

Husdjursvetenskap Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Besättningsstudie 13,5 0102
Försöksdjursvetenskap 1,5 0103

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:

- 120 hp, varav 90 hp inom husdjursvetenskap

- svenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå

Mål

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper i att ur flera synvinklar granska driften i en djurbesättning inom lantbruket. I kursen ingår lagar och förordningar som rör animalieproduktion och nyttjandet av djur för vetenskapliga ändamål. Studenten tränar sig i att identifiera möjliga förbättringar i djurhållningen och att arbeta fram lösningar på dessa.Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- redogöra för lagar och regelverk samt etiska frågeställningar gällande användning av djur för vetenskapliga ändamål,

- förklara hur de 3 R:en (Replace, Reduce och Refine) kan tillämpas vid användning av djur i forskning och vad som menas med en omsorgskultur,

- redogöra för hur inhysning, vård och försöksmetodik kan påverka försöksdjur och forskningsresultat,

- beskriva och diskutera driften av en kommersiell djurbesättning med hänsyn till dess förutsättningar,

- identifiera möjlighet till förbättringar inom skötsel, utfodring, inhysning, avel, hälsa och välfärd samt föreslå relevanta åtgärder för dessa,

- självständigt analysera och diskutera faktorer som påverkar det biologiska resultatet i en djurbesättning samt dess ekonomiska konsekvenser med hänsyn till produktkvalitet och hållbarhet,

- planera och genomföra ett utvecklings- och utredningsprojekt samt presentera resultaten på ett sätt som är anpassat till en preciserad målgrupp.

Innehåll

I kursen deltar den studerande i utvecklings- och utredningsprojekt inom någon av produktionsgrenarna inom animalisk livsmedelsproduktion. Den studerande skall kartlägga och beskriva sådana utfodrings-, skötsel-, avels-, hälso-, inhysnings- och djurvälfärdsfaktorer som är möjliga att bestämma genom t.ex. gårdsspecifika data, egna mätningar och samtal med djurägaren. Möjlighet till förbättringar identifieras och lösningar på dessa presenteras såväl muntligt som skriftligt. I presentationen ingår att beskriva driftsformen, de förbättringsmöjligheter man identifierat, ange förslag till lösningar samt redogöra för biologiska-, ekonomiska- och hållbarhetsaspekter av valda lösningar.Kursen ger även studenterna grundläggande kunskaper gällande lagstiftning och regelverk vid nyttjande av försöksdjur. I kursen ingår hanteringsövningar av levande djur.Studiebesök kan förekomma.Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. redovisningar, gruppdiskussioner, projekt och studiebesök.I kursen tränas följande generella kompetenser: Populärvetenskaplig presentation, analysförmåga samt rådgivning

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Aktivt deltagande i, samt godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projektarbetet. Godkänt deltagande i kursens obligatoriska moment. Godkänd examination i försöksdjursvetenskap. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Det förväntas att studenten har goda kunskaper i nutrition, avel, hälsa, etologi, djurvälfärd, inhysning och skötsel av det djurslag man önskar arbeta med i kursen. Det förväntas även att studenten har minst grundläggande kunskaper inom företagsekonomisk kalkylering.Kursen kan inte ingå i examen samtidigt som kursen HV0086 eller HV0138.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens utfodring och vård

Medansvariga:

Institutionen för biosystem och teknologi Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Institutionen för husdjursgenetik Institutionen för kliniska vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: Delvis HV0138

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - husdjur Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Husdjursvetenskap Lantbruksvetenskap
Kurskod: HV0172 Anmälningskod: SLU-20007 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%