Ny sökning
HV0169

Marknadsinriktad får- och lammköttsproduktion

Denna distanskurs riktar sig till dig som är intresserad av svensk får- och lammköttsproduktion med fokus på utfodring, produktkvalitet och ekonomi.

Under träffarna besöker vi får- och lammköttsföretagare som berättar om sin produktion. Är tillräckligt många intresserade ordnas köttprovsmakning till självkostnadspris vid den obligatoriska träffen.

Innehåll
- Biologiska grundprinciper för tillväxt, slaktkroppsegenskaper och köttkvalitet
- Marknadens behov av lammköttets kvalitet och kvantitet
- Hur kan förutsättningar skapas för bra köttkvalitet
- Fodermedel och olika djurkategoriers näringsbehov
- Ekonomi på företagsnivå
- Fårens roll i natur- och landskapsvård
- Produktionsförutsättningar beroende på areal, besättningsstruktur m.m.
- På översiktlig nivå behandlas raser, avel, djurhälsa och beteende
- Studiebesök, hullbedömning och möjlighet till köttprovsmakning

Praktisk information om kursen:
- Kursen pågår under höstterminen 2021 (25 % av heltid) och hålls i huvudsak på svenska.
- Kursen är en distanskurs med två fysiska träffar i Skara.
- Det obligatoriska tillfället är den 19-21 november.
- Den frivilliga träffen 18-19 september genomförs om tillräckligt många vill delta.
- Deltagarna måste ha tillgång till dator och internetuppkoppling då huvuddelen av föreläsningarna sker via SLUs webbaserade lärplattform Canvas
- Kostnader kan förekomma för studenten i samband med träffarna (transport, kost, logi), vid studiebesök och frivilliga aktiviteter som köttprovsmakning

Kursvärderingen är avslutad

HV0169-30188 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

HV0169 Marknadsinriktad får- och lammköttsproduktion, 7,5 Hp

Market-oriented lamb meat production

Kursplan fastställd

2017-12-14

Ämnen

Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om svensk får- och lammköttsproduktion med fokus på djur, marknad och ekonomi.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- förklara hur djurmaterial, utfodring, skötsel och produktionssystem påverkar får- och lammköttsproduktion under olika förutsättningar,
- redogöra för vilka faktorer som styr lönsamheten i får- och lammköttsproduktionen i ett företag och förklara hur en hållbar produktion planeras för att möta marknadens krav på kvalitet och kvantitet,
- utvärdera foderstater till tackor och lamm,
- redogöra för fårens roll i landskapsvården,
- diskutera svensk får- och lammköttsproduktion i ett internationellt perspektiv,
- under handledning referera och analysera lämplig vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur inom får- och lammköttsproduktion,
- planera får- och lammköttsproduktionen på ett företag utifrån gårdens förutsättningar och marknadens krav.

Innehåll

Under kursen diskuteras djurtillväxt, slaktkroppsegenskaper och köttkvalitet; näringsbehov, fodermedel och foderstater; raser och avel; inhysnings- och skötselsystem samt djurhälsa inom får-och får- och lammköttsproduktionen. Ekonomi inom får- och lammköttsproduktionen behandlas främst på företagsnivå men även nationell och internationell nivå berörs. Kursen omfattar hur får- och lammföretagen påverkas av marknadsbehov och olika produktionsförutsättningar som djurtillgång, tillgängliga arealer av åker och betesmark, besättningsstruktur, stödformer m.m. I projektarbetet planeras får- och lammköttsproduktionen på ett företag utifrån gårdens förutsättningar och marknadens krav.

Kursen genomförs på distans med två obligatoriska träffar på SLU i Skara. Förutom föreläsningar ingår t ex obligatoriska seminarier, övningar, studiebesök och projektarbete. Före, mellan och efter träffarna finns tid för egen inläsning av litteratur och att ta del av undervisningsmoment via SLU:s läroplattform.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig redovisning av övningar samt godkänd skriftlig redovisning av projektarbete. Godkänt deltagande i alla obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen genomförs som en distanskurs med två fysiska träffar i Skara med tyngdpunkten lagd på distansundervisning. Det är därför en nödvändighet att den studerande har tillgång till dator och möjlighet till internetuppkoppling. En del av kurslitteraturen kan vara på engelska. Kursen går under en termin. Kostnader för studenten i samband med studiebesök kan förekomma.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Får
Författare: Erik Sjödin, Karl-Erik Hammarberg, Sten Sundås
ISBN: 9789127117860
2) Köttforskning på Götala - de första femtio åren!
Kommentar: Köttforskning på Götala - de första femtio åren!
3) SLU Götala nöt- och lammköttsforskning
Kommentar: SLU Götala nöt- och lammköttsforskning
4) Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Kommentar: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 16875 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0169 Anmälningskod: SLU-30188 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 25%