Ny sökning
HV0160

Djurskydd, djurvälfärd och djuretik

Syftet med kursen är att ge studenterna en fördjupad överblick och kunskap om olika aspekter som rör djurskydd, djurvälfärd och djuretik. Studenterna ska få en förståelse för hur värderingar i samhället, djurskyddsarbete och forskning inom djurskydd, djurvälfärd och djuretik samspelar.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-01-08 och 2023-01-29

Andra kursvärderingar för HV0160

Läsåret 2021/2022

Djurskydd, djurvälfärd och djuretik (HV0160-20006)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Djurskydd, djurvälfärd och djuretik (HV0160-20032)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Djurskydd, djurvälfärd och djuretik (HV0160-20134)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Djurskydd, djurvälfärd och djuretik (HV0160-20115)

2018-11-06 - 2019-01-20

Kursplan

HV0160 Djurskydd, djurvälfärd och djuretik, 15,0 Hp

Animal welfare and ethics

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
PBL och seminarier 1,5 0202
Djurskydd, djurvälfärd och djuretik 13,5 0203

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

75,0 hp husdjursvetenskap varav 7,5 hp djurskydd

eller

75,0 hp biologi varav 7,5 hp djurskydd

Mål

Syftet med kursen är att ge studenterna en fördjupad överblick och kunskap om olika aspekter som rör djurskydd, djurvälfärd och djuretik. Studenterna ska få en förståelse för hur värderingar i samhället, djurskyddsarbete och forskning inom djurskydd, djurvälfärd och djuretik samspelar.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- förklara och diskutera djurskyddet i dagens samhälle utifrån djurskyddslagstiftningen och bakomliggande faktorer såsom forskning, erfarenhet, tradition, etik och politik,

- muntligt och skriftligt presentera forskning och argument inom djurvälfärd och djuretik,

- förklara och bedöma terminologi och begrepp i djuretik,

- granska, bedöma och värdera vetenskaplig litteraturs trovärdighet samt dess användbarhet i olika situationer,

- värdera djurhållning utifrån perspektiven djurskydd, djurvälfärd, djuretik och hållbarhet,

- analysera och debattera komplexa, verklighetsanknutna djurskyddsproblem/djurvälfärdsämnen ur ett djuretiskt perspektiv,

- välja och använda relevanta sökverktyg med utgångspunkt från informationsbehovet.

Innehåll

Kursen behandlar hållbarhetsaspekter av djurhållning, djurskyddslagstiftningen och andra regelverk samt djurskyddsarbetet i Sverige och internationellt. Kursen omfattar studier av vetenskaplig litteratur inom djurvälfärd, djurskyddsreglering och reflektioner kring hur forskning har bidragit och kan bidra till en ökad djurvälfärd. En stor del av litteraturen är på engelska. Vetenskaplig litteraturs trovärdighet och relevans diskuteras i seminarieform. Vidare ger kursen en fördjupad kunskap inom området djuretik. Återkommande diskussioner hålls kring djurskydd och djurvälfärd hos olika djurslag som djur i djurpark, försöksdjur, lantbrukets djur, pälsdjur, sport- och sällskapsdjur. I kursen ingår föreläsningar, gruppseminarier, studiebesök, övningar, basgruppsarbete enligt PBL (ProblemBaserat Lärande) samt ett projektarbete. I kursen tränar studenterna följande generella kompetenser: muntlig och skriftlig kommunikation, kritiskt förhållningssätt och informationssökning. Obligatoriska moment inom till exempel basgruppsarbete, seminarier samt övningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig hemtentamen och skriftligt projektarbete samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: BI1109

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Den litteratur som kommer att användas under den här kursen kommer du antingen att hitta i Canvas eller kunna söka fram i SLU-bibliotekets databaser. Vi kommer även att använda oss av lagstiftning och dess förarbeten som finns på ansvarig myndighets webbplats.

Mer information finns i Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0160 Anmälningskod: SLU-20100 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%