Ny sökning
HV0156

Små sällskapsdjur och försöksdjursvetenskap

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HV0156-30006 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0156

Läsåret 2020/2021

Små sällskapsdjur och försöksdjursvetenskap (HV0156-30076)

2021-01-18 - 2021-02-17

Läsåret 2019/2020

Små sällskapsdjur och försöksdjursvetenskap (HV0156-30239)

2020-01-20 - 2020-02-19

Läsåret 2018/2019

Små sällskapsdjur och försöksdjursvetenskap (HV0156-30156)

2019-01-21 - 2019-02-20

Kursplan och övrig information

Kursplan

HV0156 Små sällskapsdjur och försöksdjursvetenskap, 7,5 Hp

Small companion animals and laboratory animal science

Ämnen

Husdjursvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:

90 hp husdjursvetenskap eller biologi, varav 5 hp fysiologi, 5 hp avel, 5 hp nutrition och 5 hp etologi

Mål

Kursen ger grundläggande kunskaper om de små sällskapsdjurens fysiologi, utfodring, avel, etologi och skötsel. I kursen ingår lagar och förordningar som rör sällskapsdjur samt försöksdjuren och nyttjandet av djur för försöksändamål. Kursen innefattar de vanligaste små sällskapsdjuren och de djur som används vid djurförsök.Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- bedöma olika djurhållningsformer av sällskapsdjur utifrån relevant djurskyddslagstiftning samt med hänsyn till djurslagsspecifik anatomi, fysiologi, nutrition, avel och välfärd

- diskutera hygienrutiner och smittskyddsaspekter i olika typer av djurhållning och djurhantering

- beskriva vanliga tecken på stört hälsotillstånd hos djur samt hur deras allmäntillstånd kan bedömas

- utifrån sällskapsdjurens ekologi redogöra för deras beteendebehov samt diskutera hur de kan påverkas av miljöomställningar och stress

- redogöra för och diskutera hållbart nyttjande av djur för försöksändamål utifrån relevant lagstiftning, djurens behov och etik.

Innehåll

I kursen tillämpas kunskaper om djurslagsspecifik anatomi, fysiologi, nutrition, avel samt välfärd genom att behandla dess betydelse för djurhållning av små sällskapsdjur. Kursen ger även studenterna grundläggande kunskaper att arbeta med försöksdjur och behandlar bland annat gällande lagstiftning och regelverk vid nyttjande av djur till försöksändamål.I kursen ingår hanteringsövningar av levande djur och studiebesök kan förekomma. Obligatoriska moment förekommer inom t ex övningar och seminarier.I kursen tränar studenten följande generella kompetenser: hållbar utveckling, vetenskapligt synsätt, vetenskapligt skrivande och muntlig framställning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd examinationsuppgift samt aktivt deltagande i obligatoriska moment. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen hålls på svenska, men vissa moment kan genomföras på engelska. Kostnader för studiebesök kan tillkomma.Studenter som är godkända på fysiologidelen i kursen Djurens biologi 3 – fysiologi, HV0134, innehar nödvändiga kunskaper i fysiologi. Studenter som är godkända på Djurens nutrition 7,5 hp, HV0129, eller Djurens utfodring 7,5 hp, HV0130, innehar nödvändiga kunskaper i nutrition. Studenter som är godkända på Avel 1 7,5 hp, HV0131, eller Avel 2 7,5 hp, HV0132, innehar nödvändiga kunskaper i avel. Studenter som är godkända på kursen Etologi och djurskydd 15 hp, HV0109, innehar nödvändiga kunskaper i etologi.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)

Betygskriterier

Betygskriterier - Små sällskapsdjur och försöksdjursvetenskap (HV0156)

Kursmål

Kursen ger grundläggande kunskaper om de små sällskapsdjurens fysiologi, utfodring, avel, etologi och skötsel. I kursen ingår lagar och förordningar som rör sällskapsdjur samt försöksdjuren och nyttjandet av djur för försöksändamål. Kursen innefattar de vanligaste små sällskapsdjuren och de djur som används vid djurförsök.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

1. bedöma olika djurhållningsformer av sällskapsdjur utifrån relevant djurskyddslagstiftning samt med hänsyn till djurslagsspecifik anatomi, fysiologi, nutrition, avel och välfärd

2. diskutera hygienrutiner och smittskyddsaspekter i olika typer av djurhållning och djurhantering

3. beskriva vanliga tecken på stört hälsotillstånd hos djur samt hur deras allmäntillstånd kan bedömas

4. utifrån sällskapsdjurens ekologi redogöra för deras beteendebehov samt diskutera hur de kan påverkas av miljöomställningar och stress

5. redogöra för och diskutera hållbart nyttjande av djur för försöksändamål utifrån relevant lagstiftning, djurens behov och etik.

Projektarbete (lärandemål 1-4)

På momentet ges betygen U/3/4/5.

Den betygsbaserade examinationen sker i form av ett enskilt projektarbete som täcker upp olika betygsnivåer i nedanstående läromål.

Läromål 5 ingår inte i projektarbetet.

Betyg

Lärandemål 1

Lärandemål 2

Lärandemål 3

Lärandemål 4

Lärandemål 5

5

Studenten bedömer djurhållningen i en zoobutik för två arter från två valfria djurgrupper utifrån relevant djurskyddslagstiftning

Studenten beskriver hygienrutiner för två arter från två valfria djurgrupper, samt diskuterar potentiella smittskyddsaspekter

Studenten beskriver arternas beteendebehov utifrån ett ekologiskt perspektiv. Studenten beskriver även minst ett onormalt beteende per djurart, förklarar troliga orsaker till varför detta beteende uppkommit, och hur dessa beteenden avviker från normalt beteende. Studenten beskriver åtgärder som kan förhindra att beteendet uppstår, samt ger förslag på hur beteendet kan minska när det väl uppstått.

Deltagande på alla obligatoriska moment under försöksdjursveckan

4

Studenten beskriver arternas beteendebehov utifrån ett ekologiskt perspektiv. Studenten beskriver även minst ett onormalt beteende per djurart, förklarar troliga orsaker till varför dessa beteenden uppkommit, och hur dessa beteenden avviker från normalt beteende.

3

Studenten bedömer djurhållningen i en zoobutik för en art från valfri djurgrupp1 utifrån relevant djurskyddslagstiftning

Studenten beskriver hygienrutiner för en art från valfri djurgrupp, samt diskuterar potentiella smittskyddsaspekter

Studenten beskriver artens beteendebehov utifrån ett ekologiskt perspektiv. Studenten beskriver även minst ett onormalt beteende2 för vald djurart, förklarar troliga orsaker till varför detta beteende uppkommit, och hur detta beteenden avviker från djurets normala beteende.

1Djurgrupper: gnagare/kaniner; fåglar; reptiler; fiskar 2Om inga onormala beteenden finns beskrivna, kan andra typer av problem relaterat till djurets hälsa beskrivas

Nedanstående kriterier gäller för att uppnå olika betygsnivåer under kursen:

Betyg 3

 • Godkänd närvaro på alla obligatoriska moment
 • Basgruppsarbete: redogörelse av minst 2 vetenskapliga artiklar/fall
 • Redovisning av grupparbete
 • Genomförande av eget studiebesök
 • Godkänd för betyg 3 på projektarbete
 • Redovisning av eget och opponering på annat projektarbete

Betyg 4

 • Alla kriterier för betyg 3 ska vara uppfyllda
 • Godkänd för betyg 4 på projektarbetet

Betyg 5

 • Alla kriterier för betyg 3 ska vara uppfyllda
 • Godkänd för betyg 5 på projektarbetet

Litteraturlista

 1. Ingen obligatorisk litteratur Kommentar: Den här kursen har ingen obligatorisk kurslitteratur som behöver köpas in. Vi kommer istället använda oss av vetenskapliga artiklar, lagstiftning och annan relevant information. Vi kommer fokusera på att ni själva får jobba med att hitta den information ni behöver. Ni kommer dels få artiklar från oss under kursens gång, dels träna på att själva hitta artiklar.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Husdjursvetenskap Biologi
Kurskod: HV0156 Anmälningskod: SLU-30006 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%