Ny sökning
HU0004

Praktisk tvärvetenskap

Hållbar utveckling påverkar alla tänkbara aspekter av vår civilisation. Men att arbeta med hållbarhet kräver kommunikation och samarbete mellan många vetenskapliga discipliner, mellan samhällets praktiker och mellan företagens produktionskompetens. Tvärvetenskapliga metoder är kärnan i den verktygslåda som behövs för de kommande århundradena för naturvetare, samhällsvetare, praktiker och studenter. I den här kursen utforskar vi tvärvetenskaplighet inom två huvudområden. Den ena är planetens biogeokemiska kretslopp där olika naturvetenskapliga metoder används: biologer, kemister, oceanografer, meteorologer, fysiker och geologer är alla inblandade. Det andra området relaterar till planering av hållbara stads-inlandssystem, som kombinerar ett stort antal natur- och samhällsvetenskapliga discipliner som arbetar med ingenjörer, geografer, biologer, sociologer, historiker, ekonomer, planerare, arkitekter och landskapsarkitekter.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för HU0004

Läsåret 2022/2023

Praktisk tvärvetenskap (HU0004-40123)

2023-03-22 - 2023-06-04

Kursplan

HU0004 Praktisk tvärvetenskap, 15,0 Hp

Interdisciplinary Practice

Ämnen

Hållbar utveckling

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

A1N

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hpDessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6 (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.).

Mål

HuvudmålEfter avslutad kurs ska eleverna självständigt visa förståelse för och kunna använda lämpliga metoder i tvärvetenskapligt grupparbete med syfte att analysera och förbättra komplexa situationer inom området hållbar utveckling.DelmålEfter avslutad kurs förväntas studenterna erhållit sådan kunskap och förståelse att de kan- definiera och beskriva relevanta metoder lämpliga för tvärvetenskapliga frågeställningar - inklusive dess vetenskapliga och filosofiska sammanhang - relaterade till hållbar utveckling inom planering samt natur- och samhällsvetenskap

- med ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, redogöra för relationer mellan världens nuvarande tillstånd, en hållbar förvaltning av naturligt och kulturellt påverkade ekosystem, samt planeringen av hållbara internationella och nationella stad-landsystem

- beskriva hur metoder för tvärvetenskapliga frågeställningar används för att avgöra förvaltningsmetoder som kan tillämpas i olika rumsliga skalor inom strategisk fysisk planering på regional, kommunal och lokal nivå

- beskriva hur metoder lämpliga för tvärvetenskapliga frågeställningar kan bidra till kommunikation mellan olika aktörer i samverkansprocesser omkring hållbar utveckling.Studenterna ska också kunna visa sina förvärvade färdigheter till att- hitta och välja lämpliga metoder för tvärvetenskapliga sammanhang och kunskap om hållbar utveckling i allmänhet, och om hantering av naturresurser och hållbar samhällsutveckling i synnerhet

- praktiskt använda metoder för tvärvetenskapliga kunskap för att förklara hållbar utveckling av globala biologisk-geologisk-kemiska processer, naturligt och kulturellt påverkade ekosystem samt internationella och nationella stad-landsystem

- beskriva och tillämpa metodtriangulering inom t.ex. fallstudier, framtidsstudier eller riskbedömningar, som kombinerar fysiska mätningar med bl.a. intervjuer, enkäter, observationer, statistik och olika typer av skrivbordsstudier.Studenterna ska kunna värdera och formulera problem i anslutning till- existerande teorier och analysmetoder lämpliga för tvärvetenskapliga frågeställningar, metodutveckling inom området och generellt kunna använda metoder och analysera data på ett kritiskt sätt

- den faktiska förvaltningen av ekosystem påverkade av naturliga och kulturella processer samt internationella och nationella stad-landsystem, med hjälp av metoder för tvärvetenskapliga sammanhang.

Innehåll

Med hjälp av avancerad kunskap och metoder för tvärvetenskapliga sammanhang fokuserar kursen på att studera världens tillstånd, världens naturliga regioner, världens kulturellt påverkade ekosystem samt ekonomisk och organisatorisk förvaltning av internationella och nationella, stad-landsystem.Metodologiskt inkluderar detta:

Vetenskapsfilosofiska utgångspunkter och tvärvetenskapliga definitioner av problem. Den historiska utvecklingen av tvärvetenskaplighet inom humanistiska, natur- och samhällsvetenskapliga ämnen. Kvalitetskriterier för tvärvetenskaplig forskning. Analysmetoder och design av experiment, intervju och undersökningsmetoder, lärande inom samverkansprocesser, systemtänkande och praktik, framtidsstudie- och fallstudiemetodik. Skillnader i inomvetenskaplig metodik mellan olika vetenskapliga områden. Skillnader mellan vetenskaplig kunskap och praktisk kunskap.Under kursens gång får tvärvetenskapliga studentgrupper – med stöd av handledare - studera ett gemensamt överenskommet problem relaterat till hållbar utveckling.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd examination, godkänt projektarbete och presentationer vid seminarier. Aktivt deltagande i seminarier.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

En stark rekommendation är att vara godkänd på samtliga kurser på Mastersprogrammet i Hållbar utveckling innan du läser Interdisciplinary Practice kursen (IP).

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MX0102, MX0139, MX0141, MX0153

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Masterprogram i hållbar utveckling Masterprogrammet Hållbara livsmedelssystem Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: A1N
Ämne: Hållbar utveckling
Kurskod: HU0004 Anmälningskod: SLU-40157 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%